História slovakistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

História slovakistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Začiatky štúdia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK sú bezprostredne späté so zriadením Univerzity Komenského zákonom č. 375 Zb. z 27. júna 1919, resp. prvým zasadnutím profesorského zboru Filozofickej fakulty UK (23. septembra 1921). Prvými profesormi v odbore boli dr. Jozef Škultéty (1853 – 1948, profesor reči a literatúry československej), dr. Miloš Weingart (1890 – 1939, slovanská filológia), dr. Albert Pražák (1880 - 1956, novšia česká a slovenská literatúra). Okrem pedagogickej a organizátorskej činnosti sa v dvadstiatych rokoch na univerzitnej pôde skonštituovali aj základy vedeckého výskumu. Na rozvoj spoločenských vied malo pozitívny vplyv založenie Učenej spoločnosti Šafárikovej (1926), v ktorej sa organizoval spoločenskovedne orientovaný vedecký výskum. Základnými disciplínami štúdia od jeho začiatku boli disciplíny: Úvod do všeobecnej jazykovedy, Staroslovienske časovanie, Praslovanský konsonantizmus, Panónski SlovaniaStredoslovenské nárečie. Vývin a dnešný stav Syntax slovenského spisovného jazyka. K týmto prednáškam sa konali semináre s názvom Starosloviensky seminár, Čítanie a výklad Zografského kódexu, Čítanie Euchológia Sinajského – Referáty a diskusie, Seminárne cvičenia zo slovenského jazykaVybrané kapitoly z historickej mluvnice českej, Čítanie a výklad vybraných textov staročeských. Odborným posilnením štúdia slovakistiky na Filozofickej fakulte bolo aj zriadenie Odboru filologických vied (1948 – 49) s disciplínami Jazykovedná terminológia, Fonológia slova, Indoeurópska gramatika, Morfologická typológia jazykov.

     Po r. 1949 sa pôvodný Slovanský seminár zmenil na Katedru slovenského jazyka a literatúry a od r. 1951 Katedra slovenského jazyka a literatúry zabezpečovala aj odbornú prípravu študentov v odbore knihovníctvo. V rámci organizačných zmien boli v r. 1959 k Filozofickej fakulte UK pričlenené pracoviská Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej (založená r. 1953, zrušená r. 1959). V r. 1964 odčlenením slavisticky orientovaných učiteľov pôvodnej katedry vznikla samostatná Katedra slavistiky a indoeuropeistiky. V r. 1966 sa pôvodná Katedra slovenského jazyka, slovenskej literatúry a literárnej vedy rozdelila na dve samostatné slovakistické pracoviská – Katedru slovenského jazyka a Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy. Táto organizačná štruktúra trvá až doteraz. Začiatkom šesťdesiatych rokov sa v rámci štúdia slovenského jazyka začala venovať pozornosť aj vyučovaniu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Od r. 1961 sa zásluhou slovakistov Filozofickej fakulty UK  začali konať týždne slovenského jazyka, literatúry a kultúry pre zahraničných účastníkov Letnej školy slovanských studií, ktorá sa najprv každoročne konala v Prahe. Tieto podujatia sa postupne vyvinuli do samostatného seminára slovenského jazyka a kultúry, neskôr letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorý sa pod týmto názvom pravidelne koná na Filozofickej fakulte UK od r. 1965. 

     V r. 1957 bol na Filozofickej fakulte založený Kabinet fonetiky FiF UK, ktorý sa najprv zmenil na Kabinet fonetiky a štruktúrnej lingvistiky, neskôr Ústav fonetiky a matematickej lingvistiky. Pôvodný Ústav fonetiky a matematickej lingvistiky sa v r. 1971 rozdelil a vzniklo samostatné oddelenie pre matematickú lingvistiku, druhým samostatným oddelením sa stal Kabinet fonetiky, od r. 1982 pričlenený ako oddelenie ku Katedre slovenského jazyka FiF UK. Hlavným poslaním tohto vedecky orientovaného pracoviska mal byť rozvoj interdisciplinárneho výskumu zvukovej roviny jazyka (automatické rozpoznávanie akustického signálu počítačom). V r. 1993 – 2015 pôsobilo pri Katedre slovenského jazyka oddelenie slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktoré zabezpečovalo semináre, praktické cvičenia, dlhodobé aj krátkodobé kurzy slovenského jazyka pre zahraničných študentov, štipendistov a stážistov FiF UK. Od jesene 2015 bola extenzívna výučba praktickej slovenčiny ako cudzieho jazyka presunutá pod gesciu fakultného centra Studia Academica Slovaca a oddelenie pri KSJ bolo zrušené. Katedra naďalej prijíma na na rôzne typy pobytov zahraničných stážistov – záujemcov o štúdium disciplín z odboru slovenský jazyk.