Štátne skúšky

Základné informácie 

a) Štátne skúšky sa konajú prezenčne v rámcových termínoch v súlade s harmonogramom štúdiapresné dátumy stanovia jednotlivé katedry na svojich webových stránkach cca. 5 týždňov pred ich konaním.

b) Pokiaľ študent neplánuje ísť napr. na letný termín, ale až na jesenný, nemusí túto skutočnosť nikam hlásiť, jednoducho sa prihlási až na jesenný termín. To isté sa týka aj odovzdania záverečnej práce.

c) Termín odovzdávania záverečných prác korešponduje s harmonogramom štúdia.

d) Záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej podobe, takisto aj licenčné zmuvy sa vypĺňajú len v AISe a netlačia sa. Potrebné je odovzdať titulný list (v pdf) na sekretariát katedry (min. 3 prac. dni pred obhajobou) a skontrolovať súlad názvu práce s názvom v zadaní. (!)

e) Študent sa môže prihlásiť na ktorúkoľvek štátnu skúšku samostatne (aj bez odovzdania záverečnej práce - s výnimkou obhajoby).

Spôsob prihlasovania

  • Študent sa môže v AISe prihlásiť na každú časť štátnej skúšky samostatne (aj na obhajobu). Prvý termín je riadny, ďalšie dva opravné. 
  • Študenti sa prihlasujú na štátne skúšky (obhajoby záverečných prác) výlučne elektronicky prostredníctvom akademického informačného systému.
  • Na štátne skúšky sa budú môcť prihlásiť iba tí študenti, ktorí majú v zápisnom liste zapísané príslušné predmety štátnej skúšky.
  • Študent sa bude cez systém prihlasovať na rámcový termín štátnej skúšky, ktorého rozmedzie je dané celofakultne v harmonograme štúdia.
  • Konkrétne termíny stanovia jednotlivé katedry a zverejnia na svojich webových stránkach.

Prihlasovanie na štátne skúšky (obhajobu záverečnej práce) v AISe

Po prihlásení sa do akademického informačného systému si v sekcii "Evidencia štúdia" otvoríte modul "VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky" (ten istý modul, prostredníctvom ktorého si napr. zapisujete predmety). V zozname štúdií (vrchná časť okna) si zvolíte aktuálne štúdium a potvrdením filtra (šípka nadol) aktivujete spodnú časť okna. Tam si vyberiete záložku "Štátne skúšky". V tejto záložke po stlačení ikony "Pridať predmet termínu" zobrazí nové okno, v ktorom sa zobrazia predmety štátnej skúšky (v prípade bakalárskych študijných programov iba obhajoba bakalárskej práce). Predmety sa zobrazujú iba v prípade, že ich máte zapísané v zápisnom liste. Označením daného predmetu (kliknutím na príslušný riadok - môžete si označiť aj viac riadkov naraz) a následným zvolením tlačítka "OK" sa zvolené predmety zobrazia v okne modulu VSES017. Týmto je prihlásenie na príslušný predmet/predmety štátnej skúšky vykonané.

Upozornenie: Konkrétne termíny štátnych skúšok stanovujú jednotlivé katedry, študijné oddelenie touto informáciou nedisponuje. Z tohoto dôvodu sa po spracovaní prihlášky študijným oddelením zobrazí v stĺpci "zaradenie" dátum prvého dňa termínu štátnych skúšok. Túto skutočnosť považujte iba za informáciu, že Vaša prihláška bola úspešne spracovaná, presný termín stanoví príslušná katedra.

Podmienky účasti na štátnej skúške

Účasť na štátnej skúške (obhajobe bakalárskej práce) je podmienená splnením študijných podmienok (úspešným absolvovaním predmetov) študijného programu v tzv. predpísanej skladbe, tzn. študent musí mať absolvované všetky povinné predmety daného študijného programu, splnené minimálne kvórum povinne voliteľných predmetov (v prípade členenia povinne voliteľných kurzov na viacero blokov mať absolvované predmety z týchto podľa predpisu) a za zvyšné predmety získať toľko kreditov, aby celkový súčet kreditov spolu s kreditmi za štátnu skúšku (obhajobu bakalárskej práce) dával minimálny súčet 180 kreditov pri 3-ročných bakalárskych študijných programov, 240 kreditov pri 4- ročných bakalárskych študijných programoch a 120 kreditov pri 2-ročných magisterských študijných programoch. Predmety štátnej skúšky si študenti v poslednom roku štúdia zapisujú do svojich zápisných listov.

Manuál pre štátne skúšky dištančnou formou

V prípade konania štátnych skúšok dištančnou formou, manuál je dostupný tu.

Príručka pre končiacich študentov

Všetko na jednom mieste nájdete tu.