Prerušenie štúdia

Žiadosť o prerušenie štúdia

Tlačivo všeobecnej žiadosti (formát pdf, formát docx)

Podmienky pre povolenie prerušenia štúdia

Prerušenie štúdia upravuje čl. 20 Študijného poriadku fakulty:

(1) Štúdium študijného programu možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej žiadosti, spravidla na ucelenú časť štúdia (semester, akademický rok).

(2) Ak študent žiada o prerušenie štúdia bez udania dôvodu, možno štúdium prerušiť najviac na jeden rok.

(3) Ak sú dôvodom prerušenia vážne zdravotné dôvody, materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka, štúdium možno prerušiť najviac na tri roky.

(4) Ak má študent štúdium prerušené viackrát, nesmie celková doba prerušenia štúdia kumulatívne presiahnuť tri roky.

(5) Prerušenie štúdia povoľuje dekan. Rozhodnutie o povolení alebo nepovolení prerušenia štúdia obsahuje náležitosti podľa čl. 38 ods. 2 vrátane presne vymedzenej doby prerušenia štúdia; v poučení sa uvádza deň alebo dni, keď je možné vykonať opätovný zápis na štúdium (ďalej len „opätovný zápis“). Rozhodnutie dekana o povolení alebo nepovolení prerušenia štúdia je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

(6) Študentovi, ktorý žiada o prerušenie štúdia a nemá splnené podmienky kontrolnej etapy štúdia, nie je možné prerušenie štúdia povoliť.

(7) Ak študent preruší štúdium počas zimného semestra, zruší sa zápis predmetov na letný semester.

(8) Ak študent preruší štúdium mimo výučbovej časti semestra, evidujú sa mu všetky hodnotenia študijných výsledkov v rámci štúdia predmetu získané do dátumu podania žiadosti o prerušenie štúdia. Predmety, za ktoré získal študent do termínu podania žiadosti o prerušenie štúdia známku FX alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri opätovnom zápise považujú za opakovane zapísané predmety. Pri opakovanom zápise predmetov sa postupuje podľa čl. 10.

(9) V prípade prerušenia štúdia z vážnych zdravotných dôvodov, vážnych osobných dôvodov alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa môže dekan na základe písomnej žiadosti študenta povoliť zrušenie zápisu neabsolvovaných predmetov aj za semester, v ktorom bolo štúdium prerušené; zrušenie zápisu predmetov sa uvádza v rozhodnutí o povolení prerušenia štúdia.

(10) Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť študentom dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí o povolení prerušenia štúdia.

(11) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu. Opätovný zápis je súčasne zápisom do ďalšej časti štúdia. Doba prerušenia štúdia sa evidenčne predlžuje do dňa, ktorý predchádza dňu opätovného zápisu.

(12) Ak sa študent nedostaví na opätovný zápis, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Na doručovanie výzvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 38 ods. 3 a 4.

(13) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k opätovnému zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na opätovný zápis, deň, v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.

(14) Ak študent po písomnej výzve podľa odseku 10 doručí písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia, doba prerušenia štúdia sa evidenčne predlžuje do dňa, keď bolo fakulte doručené písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia.