Individuálny harmonogram štúdia

Žiadosť o IHŠ

Tlačivo žiadosti (formát pdf, formát docx)

Postup

  1. Podáte si žiadosť spolu s relevantnými dokladmi na študijné oddelenie prostredníctvom podateľne fakulty.
  2. V prípade obdržania kladného rozhodnutia dekana fakulty vyplníte plán individuálneho plnenia študijných povinností.
  3. Plán necháte vyplniť príslušnými vyučujúcimi.
  4. Po vyplnení plánu vypíšete v spodnej časti tlačiva číslo strany a celkový počet strán.
  5. Plán odovzdáte do 7 dní od doručenia rozhodnutia (rozhodnutia sa budú posielať aj e-mailom na univerzitný mailový účet) na študijné oddelenie a na dotknuté katedry prostredníctvom podateľne fakulty (na prízemí).

Plán individuálneho plnenia študijných povinností

Tlačivo plánu individuálneho plnenia študijných povinností (formát pdf, formát docx)

Podmienky pre udelenie IHŠ

Štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia upravuje čl. 9, ods. 7-9 Študijného poriadku fakulty:

(7) Na základe písomnej žiadosti môže dekan povoliť študentovi v danom akademickom roku štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia, v prípade:

a) mimoriadne talentovaného študenta s výbornými študijnými výsledkami,
b) študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah špecifických potrieb,
c) dlhotrvajúcich zdravotných problémov,
d) plnenia odborných, umeleckých alebo športových reprezentačných povinností,
e) trvalej starostlivosti o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do šesť rokov alebo materskej alebo rodičovskej dovolenky,
f) vyslania fakultou v rámci akademickej mobility alebo
g) dôvodov hodných osobitného zreteľa.

(8) Rozsah výnimiek a úľav z fakultného harmonogramu štúdia určuje pri štúdiu podľa individuálneho harmonogramu štúdia dekan. Študent je povinný pred začiatkom výučbovej časti semestra alebo počas semestra, ak podmienky pre povolenie individuálneho harmonogramu štúdia uvedené v ods. 7 nastanú počas výučbovej časti, osobne si dohodnúť s vyučujúcimi príslušných predmetov podmienky individuálneho plnenia študijných povinností a spôsob kontroly študijných výsledkov. Rozsah výnimiek a úľav musí zodpovedať dôvodom, pre ktoré študent žiada o povolenie štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia.

(9) Na povolenie štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia v príslušnom akademickom roku nie je právny nárok. Rozhodnutie dekana o povolení alebo nepovolení štúdia podľa individuálneho harmonogramu štúdia je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.