Pedagogické praxe

Pre študentov

Presné inštrukcie k realizácii súvislej pedagogickej praxe poskytnú študentom koordinátori praxí na jednotlivých katedrách.

Koordinátori praxí

Zoznam cvičných škôl

Postup pri administrácii dohôd o vykonaní práce

 

Pre koordinátorov praxe

Postup uzatvorenia zmluvy s novou cvičnou školou:

1. Katedra (koordinátor praxe) podá návrh dekanovi na uzatvorenie zmluvy.

2. Dekan návrh odošle akreditačnej rade vo forme žiadosti.

3. Po schválení AR koordinátor uzatvorí zmluvu.

* vzory návrhov a zmlúv sú dostupné v MS TEAMS

Pokyny k vyplneniu Dohody o vykonaní práce pre cvičného učiteľa

Dohoda o vykonaní práce cvičného učiteľa

Výkaz práce cvičného učiteľa

Postup pri administrácii dohôd o vykonaní práce

Zoznam cvičných škôl