Pedagogické praxe

Pre študentov

Presné inštrukcie k realizácii súvislej pedagogickej praxe poskytnú študentom koordinátori praxí na jednotlivých katedrách.

Zoznam cvičných škôl

Postup pri administrácii dohôd o vykonaní práce

Koordinátori pedagogických praxí

KAA

M. A. Steyne Linda Marie, PhD.

 

KEST

Mgr. Bartková Viera, PhD.

 

KFDV

Prof. Chabada Michal, PhD.

 

KGNŠ

Mgr. Šajánková Monika, PhD.

 

KMJL

PhDr. Dušíková Anikó, PhD.

 

KPA

Mgr. Medveďová Janka, PhD.

 

KSJTK + KSLLV

Mgr. Muziková Katarína, PhD. + Mgr. Masaryk Matej, PhD.

 

KVD

Mgr. Machaj Ján, PhD.

 

Pre koordinátorov praxe

Postup uzatvorenia zmluvy s novou cvičnou školou:

1. Katedra (koordinátor praxe) podá návrh dekanovi na uzatvorenie zmluvy.

2. Dekan návrh odošle akreditačnej rade vo forme žiadosti.

3. Po schválení AR koordinátor uzatvorí zmluvu.

* vzory návrhov a zmlúv sú dostupné v MS TEAMS

Pokyny k vyplneniu Dohody o vykonaní práce pre cvičného učiteľa

Dohoda o vykonaní práce cvičného učiteľa

Výkaz práce cvičného učiteľa

Postup pri administrácii dohôd o vykonaní práce

Zoznam cvičných škôl