Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce v čase mimoriadnej situácie

-  záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej forme

- zimný termín: 4. 12. 2020 do 15:00 hod. (odovzdanie práce do AIS)

- zadanie v e-verzii je bez podpisov!

- 2 x 2 licenčné zmluvy (podpísané) vygenerované z AIS (skeny zaslať študijnému poradcovi katedry mailom + poslať poštou na adresu študijného oddelenia) najneskôr 2 prac. dni pred obhajobou

Odporúčané návody a zdroje 

 1. Formálna stránka práce: Smernica rektora 7/2018 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 2
 2. Originalita práce: portál MIDAS.
 3. Písanie a obhajoba práce: skriptá
 4. Obrázkové návody na prácu so systémom AIS  

Modifikácie a úpravy názvu / cieľa 

 1. študent si podá Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce na katedre
 2. žiadosť schváli a podpíše školiteľ a vedúci katedry
 3. vedúci katedry alebo študijný poradca vykoná zmenu zadania v AIS, v zadaní je potrebné modifikovať aj anglickú verziu názvu, resp. cieľov práce,
 4. žiadosť katedra odošle na študijné oddelenie.

Postup odovzdávania a hodnotenia záverečnej práce

 1. vedúci práce vygeneruje v AIS a následne vytlačí zadanie, ktoré odovzdá študentovi, ktorý ho vloží do tlačenej aj elektronickej verzie svojej záverečnej práce (školiteľ a vedúci katedry podpisujú zadania až v zviazaných verziách práce), elektronická verzia je BEZ PODPISOV,
 2. študent v termíne podľa harmonogramu akademického roka odovzdá elektronickú verziu práce cez AIS, vyplní v systéme údaje o práci (počet strán, abstrakty), licenčné zmluvy, označí prácu ako definitívnu,
 3. študent zároveň odovzdá do troch kalendárnych dní po odovzdaní elektronickej verzie práce 1 tlačenú verziu práce v pevnej väzbe na katedre (počas mimoriadnej situácie sa odovzdáva len e-verzia),
 4. vedúci práce môže v AIS revidovať/zrušiť označenie práce ako definitívnej, kým nie je táto poslaná do CRZP,
 5. definitívna verzia práce sa z AIS automaticky odošle do CRZP,
 6. vedúci práce pred vypracovaním posudku vyhľadá v AIS protokol o kontrole originality v CRZP, vytlačí ho a podpíše,
 7. vedúci práce pred vypracovaním posudku vyhľadá protokol o kontrole originality v THESES, vytlačí ho a podpíše,
 8. vedúci práce zaeviduje v AIS meno oponenta práce,
 9. vedúci práce zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 10. posudok vedúceho práce, resp. školiteľa obsahuje vyjadrenie k výsledkom protokolov o originalite („záverečná práca vykazuje / nevykazuje známky plagiátorstva“)
 11. oponent zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 12. vedúci práce i oponent vytlačia svoj posudok, podpíšu ho a odovzdajú skúšobnej komisii - posudky sú súčasťou protokolu o štátnej skúške,
 13. študent odovzdá ním podpísané licenčné zmluvy (dve vyhotovenia licenčnej zmluvy zo Slovenskou republikou a dve vyhotovenia licenčnej zmluvy uzatváranej s UK) + titulný list záverečnej práce spolu so zviazanou záverečnou prácou (v čase mimoriadnej situácie sa tlačená práca neodovzdáva).