Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác

Prípadné modifikácie a úpravy názvu, resp. cieľa záverečnej práce po schválení zadania sa musia realizovať nasledovným spôsobom:

 1. študent si podá žiadosť o úpravu zadania záverečnej práce na tlačive uvedenom v sekcii Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce (ľavé menu),
 2. žiadosť schváli a podpíše školiteľ a vedúci katedry, vedúci katedry alebo študijný poradca vykoná zmenu zadania v AIS, v zadaní je potrebné modifikovať aj anglickú verziu názvu, resp. cieľov práce,
 3. žiadosť katedra odošle na študijné oddelenie.

Stručné zhrnutie základných úloh spojených s odovzdávaním a hodnotením záverečnej práce:

 1. vedúci práce vygeneruje v AIS a následne vytlačí zadanie, ktoré odovzdá študentovi, ktorý ho vloží do tlačenej verzie svojej záverečnej práce (školiteľ a vedúci katedry podpisujú zadania až v zviazaných verziách práce),
 2. študent v termíne podľa harmonogramu akademického roka odovzdá elektronickú verziu práce cez AIS, vyplní v systéme údaje o práci (počet strán, abstrakty), licenčné zmluvy, označí prácu ako definitívnu,
 3. študent zároveň odovzdá do troch kalendárnych dní po odovzdaní elektronickej verzie práce 2 tlačené práce na katedre, z toho minimálne 1 v predpísanej pevnej väzbe (určí príslušná katedra),
 4. vedúci práce môže v AIS revidovať/zrušiť označenie práce ako definitívnej, kým nie je táto poslaná do CRZP,
 5. definitívna verzia práce sa z AIS automaticky odošle do CRZP,
 6. vedúci práce pred vypracovaním posudku vyhľadá v AIS protokol o kontrole originality v CRZP, vytlačí ho a podpíše,
 7. vedúci práce pred vypracovaním posudku vyhľadá protokol o kontrole originality v THESES, vytlačí ho a podpíše,
 8. vedúci práce zaeviduje v AIS meno oponenta práce,
 9. vedúci práce zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 10. posudok vedúceho práce, resp. školiteľa obsahuje vyjadrenie k výsledkom protokolov o originalite („záverečná práca vykazuje / nevykazuje známky plagiátorstva“)
 11. oponent zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 12. vedúci práce i oponent vytlačia svoj posudok, podpíšu ho a odovzdajú skúšobnej komisii - posudky sú súčasťou protokolu o štátnej skúške,
 13. študent odovzdá ním podpísané licenčné zmluvy (dve vyhotovenia licenčnej zmluvy zo Slovenskou republikou a dve vyhotovenia licenčnej zmluvy uzatváranej s UK) spolu so zviazanou záverečnou prácou.

Ďalšie odporúčané návody a zdroje ku formálnej a obsahovej stránke záverečnej práce

 1. Podrobné informácie o obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác, vrátane ukážky toho, ako má vyzerať obal práce, titulný list či spôsoby uvádzania použitých zdrojov, nájdete vo Vnútornom predpise č. 7/2018 Smernica rektora UK v Bratislave Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 2 (tento predpis bol vydaný dňa 9. apríla 2018).
 2. Záverečná práca musí byť originálna a nesmie vykazovať známky plagiátorstva. Bližšie informácie o plagiátorstve sú prístupné na portáli MIDAS.
 3. Všetko k písaniu a obhajobe záverečných prác v jedných skriptách nájdete na adrese http://stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf
 4. Ďalšie konkrétne informácie v podobe obrázkových návodov na prácu so systémom AIS nájdete na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/