Štúdium

Katedra slovenského jazyka ponúka svojim študentom študijné programy v bakalárskom, magisterskom aj v doktorandskom stupni štúdia:

Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium)

Slovenský jazyk a literatúra (učiteľstvo akademických predmetov)

Slovenský jazyk a literatúra (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom)

Slovenský jazyk a kultúra (prekladateľské štúdium)

 

Prehľad o uplatnení absolventov v porovnaní s navrhnutých profilom absolventa za posledných 5 rokov

      V poslednom akreditačnom období Katedra slovenského jazyka participovala spolu s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy na realizácii študijných programov jednoodborového štúdia Slovenského jazyka a literatúry, dvojodborového učiteľského štúdia Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s iným predmetom i translatologického štúdia Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii s iným jazykom a kultúrou. Na 3. stupni štúdia realizovala doktorandské štúdium v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra.

     Absolventi magisterského študijného programu našli uplatnenie v nasledujúcich oblastiach:

1. Veda a výskum

     Časť absolventov sa uplatnila v oblasti vedy a výskumu, a to v oblasti literárnovednej či jazykovednej slovakistiky. Pokračovali v doktorandskom štúdiu na slovakistických katedrách na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v spoločenskovedných ústavoch Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Ústav slovenskej literatúry, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra).

2. Školstvo

     Početná skupina absolventov magisterského študijného programu po skončení vysokoškolského štúdia nastúpila do školskej praxe ako učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov na gymnáziách, stredných odborných školách a základných školách. V uplatnení absolventov v tejto oblasti, ktorá by mala byť vzhľadom na ich profil dominujúca, je pozorovateľný zreteľný pokles (vzhľadom na stále pretrvávajúce spoločenské a finančné nedocenenie učiteľského povolania, ktoré stráca na atraktivite) a odliv absolventov do iných oblastí.

3. Kultúra a médiá

     Výrazná skupina absolventov slovakistiky nachádza uplatnenie v kultúrnych a osvetových inštitúciách a predovšetkým v médiách. Pôsobia ako redaktori v televízii a rozhlase (oblasť spravodajstva, pôsobenie v kultúrnych redakciách),  ako redaktori v tlačených médiách (novinách a časopisoch). V uplatnení absolventov v tejto oblasti je pozorovateľný kvantitatívny nárast.

4. Štátna správa a miestna samospráva

     Užšia skupina absolventov nachádza uplatnenie v štátnej správe a v miestnej samospráve v úradníckych profesiách.

5. Výrobná sféra, bankovníctvo, služby

     Časť absolventov sa uplatnila i vo výrobnej sfére (úradnícke profesie), v bankovníctve (prevažne absolventi slovenčiny v kombinácii s cudzím jazykom) i vo sfére služieb.

     Absolventi doktorandského študijného programu našli uplatnenie primárne v oblasti vedy a výskumu v spoločenskovedných ústavoch SAV (Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV) a v oblasti vedecko-pedagogického pôsobenia na oboch slovakistických katedrách FiF UK v Bratislave, ale aj na iných univerzitách na Slovensku i v zahraničí.

Prenosy zo štátnic

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. 

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.