Katedra psychológie

Informácie k prijímacím pohovorom pre Bc. a Mgr. stupeň štúdia

Bc. stupeň štúdia

Základnou zákonnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania (absolvovanie maturity). FiFUK v prijímacom konaní nezohľadňuje výsledky stredoškolského štúdia, ani maturity. Pre prijatie na ŠP je uchádzač povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku , ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o.

Podrobnosti prijímacieho konania sú zverejnené na stránke fakulty

Mgr. stupeň štúdia 

Uchádzači o magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK musia okrem absolvovania bakalárskeho študijného programu splniť i kritériá prijímacieho konania. V ŠP psychológia ide o test realizovaný fakultou, ktorý sa hodnotí maximálne 200 bodmi. 

Podrobnosti prijímacieho konania sú zverejnené na stránke fakulty 

-Pre záujemcom o štúdium PSYCHOLÓGIE prinášame odpovede na najčastejšie otázky ktoré odzneli na DOD 2024

O katedre

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je najstarším akademickým psychologickým pracoviskom na Slovensku. V súčasnosti ponúka ponúka akreditované štúdium v bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom stupni štúdia (PhD.). 

  • Štruktúra katedry - katedra podľa zamerania vedeckej a pedagogickej činnosti zamestnancov 

Štúdium

Veda

Univerzita Komenského so svojím statusom vysokej školy univerzitného typu je nielen vzdelávacou ale aj vedeckou inštitúciou. 

Akcie katedry

Katedra v rámci svojich činnosti organizuje viacero podujatí, či dodatočných vzdelávacích kurzov.

  • Pregraduálny kurz - pre uchádzačov o štúdium psychológie, pripravujeme každoročne prípravný kurz, ktorý im má dopomôcť čo najlepšie sa pripraviť na prijímacie konanie na štúdium na našej katedre. Kurzy sú vedené lektormi z Katedry psychológie FiF UK.
  • Absolventské soboty - stretnutia pre bývalých absolventov, na ktorých si môžu spolu s učiteľmi nielen zaspomínať na obdobie svojho štúdia, ale absolvovať aj niekoľko vybraných prednášok v intenciách dodatočného vzdelávania. Stretnutia sú vedené PhDr. Martinom Jakubekom, PhD.
  • Psychológia v kocke - kurz pre záujemcov o psychológiu z radov laikov. Ponúka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúsenosti pre verejnosť zaujímave. Je určený pre záujemcov bez ohľadu na vek a nadobudnúty druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblasti psychológie. 
  • Postgraduálne špecializačné vzdelávanie v oblasti školskej psychológie - je určené absolventom psychológie a psychológie v kombinácií s iným predmetom. 
  • Špecializovaná príprava v odbore klinická psychológia - od roku 2013 ponúka naša katedra aj špecializačný študijný program v odbore klinická psychológia.
  • Dobrotkov deň - v spolupráci s Ústavom pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii s r.o. a Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS organizujeme vedecko - pracovnú schôdzu, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre pravidelnú interdisciplinárnu výmenu poznatkov a názorov vo vedných odvetviach.
  • Študentská vedecká odborná konferencia - súťažné podujatie pre študentov bakalárskych a magisterských ročníkov. Organizáciu má na starosti PhDr. Ľubica Konrádová, PhD..