Doktorandské štúdium

Na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave je v súčasnosti možné absolvovať doktorandské štúdium v študijnom programe Klinická psychológia. 

Stručný opis programu

 Cieľom študijného programu Klinická psychológia na 3. stupni VŠ vzdelania je poskytnúť široké odborné zázemie, postavené na súčasnom všeobecno-psychologickom poznaní, najnovších výskumných trendoch v oblasti klinickej psychológie, ale aj interdisciplinárnych oblastiach ako je psychopatológia, neurofyziológia či neurovedy. Študijný program Klinická psychológia tak v zhode so súčasným trendom rozvíja poznatkovú aj zručnostnú bázu v širokom spektre tém, ktoré sa týkajú duševného zdravia na kontinuu od normálnych po (psycho)patologické javy. Absolvent programu Klinická psychológia na 3. stupni získa nielen poznatky o aktuálnom poznaní vo vyššie uvedených oblastiach, ale významne rozvinie aj svoje poznanie a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov v oblasti metodológie a štatistickej analýzy a modelovania skúmaných javov. V rámci dlhoročnej výskumnej orientácie členov odborovej komisie a cieľov svojej doktorandskej práce sa absolvent aj prakticky oboznámi nielen s postupmi práce pri riešení výskumných úloh vo vyššie uvedených oblastiach, ale má možnosť oboznámiť sa a pracovať s modernými technologickými postupmi v rámci dvoch vybudovaných laboratórií na Katedre psychológie a v rámci Centra pre výskum psychických porúch vo Vedeckom parku UK

Študijný plán informačné listy a pod. sú zverejnené na stránke fakulty.

Od študentov sa očakáva aktívna participácia na grantových úlohách pracoviska pod supervíziou školiteľa. Povinnou súčasťou vedeckej činnosti študenta je aktívna participácia na príprave, revízii a publikovaní v odborných, primárne zahraničných vedeckých periodikách.

Základné informácie ako i smernice týkajúce sa doktorandského štúdia sú publikované na stránke fakulty.


Garant doktorandského štúdia: Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

 

Členovia odborovej komisie

PhDr. Michal Hajdúk, PhD. - tajomník
doc. PhDr. Eva Rošková, PhD
doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.
doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
prof. PhDr. Anton Heretik Sr., PhD - emeritný člen

 

Študijný poradca pre doktorandské štúdium

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

 

Zástupca študentov

Mgr. Jozef Smoroň

 

Aktuálny zoznam študentov dennej formy

 • Mgr. Filip Ambróz
 • Mgr. Daniel Dančík
 • Mgr. Jakub Januška
 • Mgr. Barbora Malík
 • Mgr. Eva Smolejová 
 • Mgr. Alexandra Straková
 • Mgr. Simona Vytykáčová
 • Mgr. Jozef Smoroň
 • Mgr. Nina Urukovičová

 

Výber publikácii ktorých spoluautormi a spoluautorkami sú naši študenti a študentky 

 

 • Abrahámová, M., Smolejová, E., Dančík, D., Pribišová, K., Heretik, A., Jr., & Hajdúk, M. (2020). Normative data for the Slovak version of the Frontal Assessment Battery (FAB). Applied Neuropsychology:Adulthttps://doi.org/10.1080/23279095.2020.1748031 
 • Kacur, J., Polec, J., Smolejová, E., & Heretik, A. (2020). An Analysis of Eye-Tracking Features and Modelling Methods for Free-Viewed Standard Stimulus: Application for Schizophrenia Detection. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 1–1. https://doi.org/10.1109/JBHI.2020.3002097
 • Hajdúk, M., Dančík, D., Januška, J., Svetský, V., Straková, A., Turček, M., Vašečková, B., Forgáčová, Ľ., Heretik, A., & Pečeňák, J. (2020). Psychotic experiences in student population during the COVID-19 pandemic: Letter to the editor. Schizophrenia Research, 520–521.
 • Straková, A., & Hajdúk, M. (2020). Paranoja: Teoretické modely a psychologické mechanizmy. Československá psychologie, 356–366. 
 •  Soláriková, P., Brezina, I., Turoňová, D., Rajčáni, J., & Blahunková, S. (2018). Long-term monitoring of heart rate variability and state anxiety in allergic patients: Comparison of four stress protocols. Československá Psychologie, 258–271
 • Krakovská, S., Hajduk, M., Brandoburová, P., Abrahámová, M., Cviková, V., Jakubek, M., & Heretik Sr., A. (2019). Viacfaktorový dotazník pamäti (mmq)—Psychometrické vlastnosti a normatívne dáta pre zdravých ľudí vo vyššom veku. Česká a Slovenská Psychiatrie115(5), 221–226.
 • Rajcani, J., Vytykáčová, S., Solarikova, P., & Brezina, I. (2021). Stress and hair cortisol concentrations in nurses during the first wave of the COVID-19 pandemic. Psychoneuroendocrinology, 129, 105245. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105245

Aktuálne riešené grantové projekty na ktorých aktívne participujú naši študenti a študentky

 

 • Názov projektu: Inovatívne edukačné materiály reflektujúce deti s typickým a atypickým vývinom

Obdobie riešenia projektu: 2019 - 2022
Grantová schéma: Nadácia Tatra banky
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.
Spoluriešitelia:  Katedra psychológie FiF UK: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD; Mgr. Diana Demkaninová, PhD; Mgr. Barbora Malík, Mgr. Eva Smolejová


 • Názov projektu: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt: psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty

Obdobie riešenia projektu: 2019-2022
Grantová schéma: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Anton Heretik Jr., PhD., Mgr. Daniel Dančík, Mgr. Jakub Januška, Mgr. Alexandra Straková


 • Názov projektu: Rekonceptualizovaný model záväzku v pracovnom kontexte: individuálne a organizačné súvislosti

Obdobie riešenia projektu: 2018-2021
Grantová schéma: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Spoluriešitelia:
doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., PhDr. Martin Jakúbek, PhD., Mgr. Filip Ambróz