Doktorandské štúdium

Na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave je v súčasnosti možné absolvovať doktorandské štúdium v študijnom programe Klinická psychológia. 

Stručný opis programu

 Cieľom študijného programu Klinická psychológia na 3. stupni VŠ vzdelania je poskytnúť široké odborné zázemie, postavené na súčasnom všeobecno-psychologickom poznaní, najnovších výskumných trendoch v oblasti klinickej psychológie, ale aj interdisciplinárnych oblastiach ako je psychopatológia, neurofyziológia či neurovedy. Študijný program Klinická psychológia tak v zhode so súčasným trendom rozvíja poznatkovú aj zručnostnú bázu v širokom spektre tém, ktoré sa týkajú duševného zdravia na kontinuu od normálnych po (psycho)patologické javy. Absolvent programu Klinická psychológia na 3. stupni získa nielen poznatky o aktuálnom poznaní vo vyššie uvedených oblastiach, ale významne rozvinie aj svoje poznanie a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov v oblasti metodológie a štatistickej analýzy a modelovania skúmaných javov. V rámci dlhoročnej výskumnej orientácie členov odborovej komisie a cieľov svojej doktorandskej práce sa absolvent aj prakticky oboznámi nielen s postupmi práce pri riešení výskumných úloh vo vyššie uvedených oblastiach, ale má možnosť oboznámiť sa a pracovať s modernými technologickými postupmi v rámci dvoch vybudovaných laboratórií na Katedre psychológie a v rámci Centra pre výskum psychických porúch vo Vedeckom parku UK

Od študentov sa očakáva aktívna participácia na grantových úlohách pracoviska pod supervíziou školiteľa. Povinnou súčasťou vedeckej činnosti študenta je aktívna participácia na príprave, revízii a publikovaní v odborných, primárne zahraničných vedeckých periodikách.

Základné informácie ako i smernice týkajúce sa doktorandského štúdia sú publikované na stránke fakulty.


Garant doktorandského štúdia: Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

 

Členovia odborovej komisie

PhDr. Michal Hajdúk, PhD. - tajomník
doc. PhDr. Eva Rošková, PhD
doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD.
doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
prof. PhDr. Anton Heretik Sr., PhD - emeritný člen

 

Študijný poradca pre doktorandské štúdium

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

 

Zástupca študentov

Mgr. Jozef Smoroň

 

Aktuálny zoznam študentov dennej formy

 • Mgr. Filip Ambróz
 • Mgr. Daniel Dančík
 • Mgr. Jakub Januška
 • Mgr. Barbora Malík
 • Mgr. Eva Smolejová 
 • Mgr. Alexandra Straková
 • Mgr. Simona Vytykáčová
 • Mgr. Jozef Smoroň
 • Mgr. Nina Urukovičová

 

Výber publikácii ktorých spoluautormi a spoluautorkami sú naši študenti a študentky 

 

 • Abrahámová, M., Smolejová, E., Dančík, D., Pribišová, K., Heretik, A., Jr., & Hajdúk, M. (2020). Normative data for the Slovak version of the Frontal Assessment Battery (FAB). Applied Neuropsychology:Adulthttps://doi.org/10.1080/23279095.2020.1748031 
 • Kacur, J., Polec, J., Smolejová, E., & Heretik, A. (2020). An Analysis of Eye-Tracking Features and Modelling Methods for Free-Viewed Standard Stimulus: Application for Schizophrenia Detection. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 1–1. https://doi.org/10.1109/JBHI.2020.3002097
 • Hajdúk, M., Dančík, D., Januška, J., Svetský, V., Straková, A., Turček, M., Vašečková, B., Forgáčová, Ľ., Heretik, A., & Pečeňák, J. (2020). Psychotic experiences in student population during the COVID-19 pandemic: Letter to the editor. Schizophrenia Research, 520–521.
 • Straková, A., & Hajdúk, M. (2020). Paranoja: Teoretické modely a psychologické mechanizmy. Československá psychologie, 356–366. 
 •  Soláriková, P., Brezina, I., Turoňová, D., Rajčáni, J., & Blahunková, S. (2018). Long-term monitoring of heart rate variability and state anxiety in allergic patients: Comparison of four stress protocols. Československá Psychologie, 258–271
 • Krakovská, S., Hajduk, M., Brandoburová, P., Abrahámová, M., Cviková, V., Jakubek, M., & Heretik Sr., A. (2019). Viacfaktorový dotazník pamäti (mmq)—Psychometrické vlastnosti a normatívne dáta pre zdravých ľudí vo vyššom veku. Česká a Slovenská Psychiatrie115(5), 221–226.
 • Rajcani, J., Vytykáčová, S., Solarikova, P., & Brezina, I. (2021). Stress and hair cortisol concentrations in nurses during the first wave of the COVID-19 pandemic. Psychoneuroendocrinology, 129, 105245. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105245

Aktuálne riešené grantové projekty na ktorých aktívne participujú naši študenti a študentky

 

 • Názov projektu: Inovatívne edukačné materiály reflektujúce deti s typickým a atypickým vývinom

Obdobie riešenia projektu: 2019 - 2022
Grantová schéma: Nadácia Tatra banky
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.
Spoluriešitelia:  Katedra psychológie FiF UK: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD; Mgr. Diana Demkaninová, PhD; Mgr. Barbora Malík, Mgr. Eva Smolejová


 • Názov projektu: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt: psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty

Obdobie riešenia projektu: 2019-2022
Grantová schéma: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Anton Heretik Jr., PhD., Mgr. Daniel Dančík, Mgr. Jakub Januška, Mgr. Alexandra Straková


 • Názov projektu: Rekonceptualizovaný model záväzku v pracovnom kontexte: individuálne a organizačné súvislosti

Obdobie riešenia projektu: 2018-2021
Grantová schéma: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Spoluriešitelia:
doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., PhDr. Martin Jakúbek, PhD., Mgr. Filip Ambróz