Doktorandské štúdium

Na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave je v súčasnosti možné absolvovať doktorandské štúdium v študijnom programe Klinická psychológia. 

Stručný opis programu

 Cieľom študijného programu Klinická psychológia na 3. stupni VŠ vzdelania je poskytnúť široké odborné zázemie, postavené na súčasnom všeobecno-psychologickom poznaní, najnovších výskumných trendoch v oblasti klinickej psychológie, ale aj interdisciplinárnych oblastiach ako je psychopatológia, neurofyziológia či neurovedy. Študijný program Klinická psychológia tak v zhode so súčasným trendom rozvíja poznatkovú aj zručnostnú bázu v širokom spektre tém, ktoré sa týkajú duševného zdravia na kontinuu od normálnych po (psycho)patologické javy. Absolvent programu Klinická psychológia na 3. stupni získa nielen poznatky o aktuálnom poznaní vo vyššie uvedených oblastiach, ale významne rozvinie aj svoje poznanie a zručnosti v oblasti aktuálnych trendov v oblasti metodológie a štatistickej analýzy a modelovania skúmaných javov. V rámci dlhoročnej výskumnej orientácie členov odborovej komisie a cieľov svojej doktorandskej práce sa absolvent aj prakticky oboznámi nielen s postupmi práce pri riešení výskumných úloh vo vyššie uvedených oblastiach, ale má možnosť oboznámiť sa a pracovať s modernými technologickými postupmi v rámci dvoch vybudovaných laboratórií na Katedre psychológie a v rámci Centra pre výskum psychických porúch vo Vedeckom parku UK

Študijný plán informačné listy a pod. sú zverejnené na stránke fakulty.

Od študentov sa očakáva aktívna participácia na grantových úlohách pracoviska pod supervíziou školiteľa. Povinnou súčasťou vedeckej činnosti študenta je aktívna participácia na príprave, revízii a publikovaní v odborných, primárne zahraničných vedeckých periodikách.

Základné informácie ako i smernice týkajúce sa doktorandského štúdia sú publikované na stránke fakulty.


Garant doktorandského štúdia: Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

 

Členovia odborovej komisie

 

 

 

Študijný poradca pre doktorandské štúdium

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

 

Zástupca študentov

Mgr. Jozef Smoroň

 

Aktuálny zoznam študentov dennej formy

 • Mgr. Igor Bartolen
 • Mgr. Josef Hamza
 • Mgr. Tatiana Hess
 • Mgr. Eva Chudá
 • Mgr. Vladimír Ivančík
 • Mgr. Adam Kurilla
 • Mgr. Barbora Malík
 • Mgr. Jozef Smoroň
 • Mgr. Nina Urukovičová

 

Výber publikácii ktorých spoluautormi a spoluautorkami sú naši študenti a študentky 

 •  Urukovičová, N. (2022). Generational differences in narcissism and value orientation. Československá Psychologie. 66. 315-331. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.31
 • Urukovičová, N., Rošková, E., Schraggeová, M., & Smoroň, J. (2023). Psychometric properties of the Technostress Creators Inventory among employed Slovak respondents. Computers in Human Behavior Reports, 12, 100324. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100324

 • Kurilla, A., Hawley, C., Cathers, L., & Iwanaga, K. (2022). Can the Relationship Between Problem Gambling and Class Attendance of College Students Be Explained by Alcohol and Drug Use? A Brief Report. Rehabilitation Counselors and Educators Journal, 11(1) https://doi.org/10.52017/001c.36758
 • Kurilla,A., Dančík, D., Čavojská, N., Izáková, Ľ., Pečeňák, J., Hajdúk, M., & Heretik, A. (2022). Využitie mobilných technológií v liečbe psychických porúch: projekt IMMERSE. Psychiatria pre prax,. 23(4), s. 163-166.
 • Hajdúk, M., Straková, A., Januška, J., Ivančík., V., Dančík, D., Čavojská, N., Valkučáková, V., Heretik, A., Pečeňák, J., Abplanalp, S. J., & Green, M. (2023). Connections between and within extended psychosis and autistic phenotypes and social relationships in the general population. Journal of Psychiatric Research,. 157, s. 36-42. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.11.022
 • Hess, T., & Weiss P. (2022). Aký je sexuálny život žien s mentálnou anorexiou? Sexuológia, 22(1), s. 15-19. 
 • Quevedo-Blasco, R., Pérez, M. J., Guillén-Riquelme, A., & Hess, T. (2023). Civil Liability for Clinical Misdiagnosis of Suicidal Intention Procedure and Guidelines to Minimize Fatal Diagnostic Error. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 15(2) 73-81. https://doi.org/10.5093/ejpalc2023a8

 

 

Aktuálne riešené grantové projekty na ktorých aktívne participujú naši študenti a študentky

Názov projektu: Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie

Obdobie riešenia projektu: 2023 - 2027

Grantová schéma: APVV-22-0160

 Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH 

Spoluriešitelia: prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc., doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD., doc. PaedDr. Stanislav Katina, PhD., Mgr. et Mgr. Annamária Antalová, PhD., Mgr. Radoslav Blaho, PhD., Mgr. Martina Kotrbancová, PhD., MVDr. Ľubica Fialová, PhD., MUDr. et Mgr. Miriam Fulová, PhD., RNDr. Jana Perželová, PhD., Ing. Gabriela Paulíková - Ing. Roľková, PhD., PhDr. Kristína Široká, Mgr. Peter Gába, Mgr. Dorota Nováková

 

Názov projektu: Sociálne procesy pri autizme aschizofrénii

Obdobie riešenia projektu: 2021-2024

Grantová schéma: APVV-20-0185

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD. Psychiatrická klinika LF UK a UNB  a Katedra psychológie FiF UK

Spoluriešitelia: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., prof. Mgr. Anton Heretik, PhD, MUDr. Vanda Valkučáková, Mgr. Alexandra Straková, Mgr. Jakub Januška, Mgr. Vladimír Ivančík, Mgr. Natália Čavojská, Mgr. Daniel Dančík, BSc

 

Názov projektu: Sociálne stiahnutie a fenotyp psychózy - psychologické mechanizmy a ich neurobiologické koreláty naprieč kontinuom norma – patológia

Obdobie riešenia projektu: 2023 - 2025

Grantová schéma: VEGA: 1//049323

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., Psychiatrická klinika LF UK a UNB  a Katedra psychológie FiF UK

Spoluriešitelia: prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., MUDr. Dana Krajčovičová, PhD., Mgr. Silvia Harvanová, PhD., Mgr. Viktor Svetský, PhD., Mgr. Daniel Dančík, BSc., PhD., PhD., Mgr. Alexandra Straková, PhD., Mgr. Jakub Januška, PhD., Mgr. Natália Čavojská, Mgr. Vladimír Ivančík, Mgr. Adam Kurilla

 

Názov projektu: Deficity vinterpersonálnych zručnostiach pri autizme aschizofrénii: psychologické a fyziologické ukazovatele

Obdobie riešenia projektu: 2023

Grantová schéma:  UK/114/2023

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Ivančík,  Katedra psychológie FiF UK

Spoluriešitelia: Mgr. Natália Čavojská, Psychiatrická klinika LF UK a UNB

 

Názov projektu: Temné stránky používania informačných technológií: dôsledky technologického stresu na pracovný well-being a produktivitu

Obdobie riešenia projektu: 2021-2023

Grantová schéma: VEGA: 1/0603/21

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD

Spoluriešitelia: Doc. PhDr. Eva Rošková; PhD., PhDr. Martin Jakubek, PhD;  Mgr. Nina Urukovičová; Mgr. Jozef Smoroň

 

Názov projektu: Implementing Mobile MEntal health Recording Strategy for Europe (IMMERSE)

Obdobie riešenia projektu: 2021 - 2025

Grantová schéma: Horizon 2020 research and innovation Programme under grant agreement 945263 (IMMERSE)

Zodpovedný riešiteľ: za UK prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.,  doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Spoluriešitelia: za UK prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., Mgr. Daniel Dančík, PhD., Mgr. Natália Čavojská, Mgr. Adam Kurilla