Doktorandské štúdium

Základné informácie ako i smernice týkajúce sa doktorandského štúdia nájdete na stránke fakulty.

Na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave je v súčasnosti možné absolvovať doktorandské štúdium v študijnom programe Klinická psychológia a Sociálna psychológia.  Študijné programy:

 

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA:

 • prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. (garant)
 • doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (kogarant)
 • doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. (kogarant)
 • doc. PhDr. Tatiana Taročková, CSc.
 • doc. MUDr. Ján Pečeňák, Csc.
 • doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc.
 • doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
 • PhDr. Robert Máthé, PhD.
 • Mgr. Barbora Váryová, PhD.
 • Mgr. Viera Cviková, PhD.

 

SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA

- štúdium t. č. nie je pokryté odbornou garanciou - absentuje garant. 

 

 

Témy dizertačných prác v AR 2016/2017:

V študijnom odbore klinická psychológia:
 1. Školiteľ: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
  Vzťah temperamentových premenných a agresivity
  Forma štúdia: externá

 2. Školiteľka: doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.
  Zmysel pre koherenciu (SOC) a osobná pohoda u pacientov s vybranými psychosomatickými ochoreniami
  Forma štúdia: externá

 3. Školiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.
  Analýza psychofyziologických ukazovateľov v strese a možnosti ich optimalizácie
  Forma štúdia: denná

 4. Školiteľ: doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
  Osobnostné premenné a pohyby očí ako psychopatologické markery a prediktory
  Forma štúdia: denná

<output>Anton Heretik</output>

 
 

<output>Anton Heretik</output>

V študijnom odbore sociálna psychológia:
 1. Školiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
  Sociálno-psychologické explanácie diskriminácie a rasizmu
  Forma štúdia: denná

 2. Školiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
  Sociálna-neuroveda a jej sociálno-psychologické implikácie
  Forma štúdia: denná

 3. Školiteľka: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
  Vzájomné vzťahy modelov vzťahovej väzby (dyadická väzba) a väzby na skupinu a ich vplyv na organizačné správanie
  Forma štúdia: denná

 4. Školiteľka: Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
  Povolanie ako zdroj identity a jej zmeny v dôsledku straty práce
  Forma štúdia: denná

 5. Školiteľka: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
  Modely leadershipu: reflexia prototypického správania v postojoch (angažovanosť, dôvera) a správaní (inovácie) zamestnancov
  Forma štúdia: denná

 6. Školiteľka: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
  Kultúra bezpečnosti v organizácii a jej vplyv n vodičské správanie zamestnancov
  Forma štúdia: denná