Psychodiagnostická knižnica

Psychodiganostická knižnica

Na čo slúži Psychodiagnostická knižnica? 

Katedra psychológie disponuje rôznym psychodiagnostickými metódami, ktoré sa v minulosti alebo aktuálne predávajú v slovenských, českých a zahraničných vydavateľstvách a sú užívateľsky viazané na vysokoškolský diplom II. stupňa zo psychológie. Väčšina metód sa využívala alebo využíva v diagnostickej praxi, ale aj vo výskume. Knižnica nedisponuje voľne dostupnými metódami, alebo metódami, ktoré sa využívajú len na výskum, ako sú napríklad rôzne dotazníky (napr. na vnímanie rodičovskej podpory, párovej spokojnosti, emočnej inteligencie a pod.).

Ako funguje Psychodiagnostická knižnica? 

Otváracie hodiny počas semestra 

Počas semestra OTVÁRACIE HODINY zabezpečujú v LS 2024 doktorandky Mgr. Barbora Malík a Ing. et Mgr. Eva Košíková. 

 • Utorok 16:00 do 17:30 

 • Streda 9:00 do 10:30 

Knižnica slúži na vzdelávacie a výskumné účely výlučne študentstvu (denné štúdium) a pracovníkom Katedry psychológie FiF UK. Knižnica nesprístupňuje metódy na osobné účely, alebo absolventom pre ich pracovnú činnosť. 

Knižnica sa nachádza na 4. poschodí, č. miestnosti 401A (pri kuchynke a klubovej miestnosti).  

Vzhľadom na limitovanú kapacitu miestnosti (6 ľudí), VŽDY dopredu mailom kontaktujte doktorandky s informáciou: 

 • kedy máte záujem navštíviť knižnicu,  

 • o aké metódy máte záujem, 

 • ak je zapožičanie súčasť výučby - uveďte na aký premet, resp. na akú záverečnú prácu idete metódu využiť. 

Študentstvo má možnosť prezenčne pracovať s metódami v priestore knižnice. Práca s metódami by mala byť viazaná na konkrétny predmet alebo výskumný projekt. Vzhľadom na neúplnosť vzdelania študentstva, je potrené, aby ich školiteľ/-ka alebo vedúci/-a kurzu supervidoval a garantoval primerané zaobchádzanie so psychodiagnostickými metódami.  

Otváracie hodiny počas skúškového obdobia a prázdnin 

Počas prázdnin alebo skúškového obdobia knižnica je prístupná po mailovom dohovore s Mgr. Margarétou Hapčovou, PhD.   

Pred návštevou Diagnostickej knižnice... 

 1. Kontaktujte zodpovedné osoby za knižnicu a dohodnite si termín. 

 1. V prípade záverečnej práce si dobre naštudujte tému, v ktorej realizujete výskum, aby ste mali prehľad, ktoré metódy sú vhodné pre vašu prácu. Veľa informácii nájdete v odborných článkoch alebo zo štúdií, ktoré overujú psychometrické parametre daných metód, v prehľadových učebniciach napr. Klinická diagnostika detí a dospelých, na stránka vydavateľstiev a pod.  

 1. Preštudujte si Zoznam dostupných metód. Dopredu si napíšte, o ktoré metódy máte záujem a ich čísla v uvedenom zozname (prvý stĺpec). Urýchli to vyhľadávanie. Niektoré metódy môžu byť dlhodobo vypožičané, preto je potrebné overiť ich dostupnosť mailom doktorandkám. 

   

  Počas návštevy Diagnostickej knižnice... 

  V diagnostickej knižnici si máte možnosť pozrieť manuál konkrétnej metódy, znenie položiek, prípadne podnetový materiál, ktorý sa administruje.  

  Kompetencie doktorandiek 

  V čom Vám vie doktorandka pomôcť: zorientovať sa v administrácii, vyhodnocovaní, schopnosti porozumieť manuálu, prípadne pri nácviku konkrétnych metód. 

  Mimo kompetencie doktorandiek 

  Doktorandky, ktoré budú v knižnici, nemajú v kompetencii viesť konzultácie o vhodnosti konkrétnych metód pre záverečné práce, je to v kompetencii školiteľa/-ky študenta/-ky. Rovnako odpovedať na nešpecifické otázky – „poraďte mi niečo na sociálne vzťahy, depresiu a pod.“  

  Počas manipulácie s psychodiagnostickými metódami je potrebné dodržiavať etické a právne štandardy, ktorými sa riadi používanie psychodiagnostických metód (viď bližšie zákon o autorských právach, Etický kódex Komory psychológov, Štandardy pre psychologické a pedagogické testovanie). 

  Je striktne ZAKÁZANÉ fotiť si akékoľvek časti diagnostických metód – študentstvo si môže robiť poznámky z manuálu. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie, rozmnožovanie alebo šírenie - aj časti metód - je v rozpore s pravidlami Diagnostickej knižnice a Etickým kódexom FiF UK. 

  Vypožičiavanie metód 

  Niektoré metódy je možné sprístupniť študentstvu len prezenčne, niektoré aj absenčne. Študentstvu sú zapožičiavané metódy na účely zberu dát do výskumu s vysloveným súhlasom školiteľa. Pre účely zapožičania si diagnostických metód je potrebné priniesť potvrdenie od školiteľa/vyučujúceho alebo jeho písomný súhlas mailom (kópia Mgr. Malík aj Mgr. Košíková). 

  Na výučbové účely nie je možné si metódy brať mimo priestorov Katedry psychológie FiF UK. O možnostiach výpožičky sa informujte priamo v knižnici. 

  Časté otázky 

  Čo ak metóda, ktorú chcem použiť, nie je dostupná v knižnici? 

  Je to na diskusiu so školiteľom, nakoľko je možné metódu nahradiť niečím dostupným, napr. nelicencovanými, experimentálnymi metódami a pod. V prípade, ak sa študent/-ka rozhodne zakúpiť licencovanú metódu, bude potrebovať odbornú garanciu školiteľa/-ky smerom k vydavateľovi, je však na školiteľovi/-ke, či sa rozhodne túto kúpu garantovať alebo nie. Katedra aktuálne nemá finančný fond, ktorým by vedela študentom prispieť na kúpu takejto metódy, preto ani od študentov/-iek nevyžaduje ako povinnosť používať takéto metódy. 

  Čo ak chcem použiť na výskum nástroj, ktorý nepredáva niektoré vydavateľstvo, ako mám postupovať? 

  1. Dobre si preštudujte vybranú metódu a prediskutujte s vašim školiteľom jej vhodnosť pre Vašu prácu. Ak používate konkrétnu metódu ako súčasť širšieho výskumného projektu Vášho školiteľa, rešpektovanie autorských práv by malo byť ošetrené.  

  1. Autori mnohých výskumných nástrojov sú otvorení používaniu svojich metódy ďalšími výskumníkmi. Pri niektorých metódach nájdete explicitne odkaz na voľné používanie metódy, kedy nemusíte oslovovať pôvodného autora so žiadosťou o povolenie ho využiť vo vašom výskume. Vhodné je tiež zistiť, či iný výskumník zo Slovenska už nepoužil tento nástroj a neprekladal/neadaptoval ho. Takto môžete naviazať na jeho prácu. 

  1. Ak nenájdete priamy odkaz na voľné použitie nástroja, je potrebné osloviť autora so žiadosťou o súhlas ho použiť, prekladať alebo adaptovať. Ide o profesionálne správanie, ktorým rešpektujeme autorské práva iných kolegov a zároveň vyjadrujeme rešpekt k ich práci. Zistite, kto je pôvodný autor, resp. autor úprav/revízií. Zvyčajne v článku, ktorý pojednáva o metóde, je uvedený aj mailový kontakt. Oslovte ho.