Bakalárske štúdium

Forma štúdia: denné   

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 

Profil absolventa:

Štúdium je zamerané na skúmanie, prognostické hodnotenie správania človeka, alebo skupiny ľudí vybranými psychologickými metódami, technikami a postupmi, zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe.
Predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru.
Hlavná oblasť uplatnenia bakalára psychológa je v pozícii asistenta absolventa magisterského štúdia psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života. Taktiež nachádza obdobné uplatnenie v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách technického, hospodárskeho, ekonomického, inžinierskeho a obchodného zamerania, ako i vo sférach nevýrobného charakteru (veda a výskum, zdravotníctvo, kultúra, sociálna práca a i.). Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu.


Teoretické vedomosti

Osvojenie základných teoretických a metodologických postupov v psychologických vedách.
Získanie elementárnych poznatkov z psychologických aplikačných disciplín (edukačná psychológia, školská psychológia, sociálna psychológia, organizačná a pracovná psychológia, klinická psychológia, poradenská psychológia.


Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent počas bakalárskeho štúdia nadobúda schopnosť používať vhodné základné psychologické postupy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb. (narábanie so základnými psychologickými metódami).