Príručka pre prvákov

PRÍRUČKA PRE PRVÁKOV bc. a mgr. štúdia (nastupujúcich študentov)

Milí prváci bakalárskeho a magisterského (noví) štúdia,

pred nástupom na štúdium psychológie na našej katedre sme pre vás pripravili stručnú príručku, ktorá snáď zodpovie väčšinu vašich prvých otázok či nejasností.

Zápis na štúdium
Každému z vás by malo študijné oddelenie Filozofickej fakulty v dostatočnom predstihu zaslať informácie o zápise na štúdium. Podľa priezviska je každému z vás pridelená študijná referentka, na ktorú sa môžete obracať počas celého štúdia v stránkových hodinách na prvom poschodí fakulty. Tá vám pri nástupe na štúdium vystaví preukaz študenta (ISIC) a index. Až po účasti na tomto zápise sa stávate študentom FiF UK a môžete realizovať ďalšie kroky.

Fakultný on-line zápis predmetov
Ďalším krokom je vytvorenie si svojho vlastného, individuálneho rozvrhu na celý akademický rok. To sa deje cez celouniverzitný systém AIS2 (Akademický informačný systém Univerzity Komenského) https://ais2.uniba.sk/. Návod k zápisu je dostupný na stránke fakulty. Upozorňujeme, že fakultný on-line zápis je realizovaný a spravovaný úplne mimo katedru a preto sa s prípadnými otázkami obracajte na študijné odelenie fakulty.

Predmety
Prvý ročník bc. štúdia je výlučne teroetický a pozostáva z výučby hlavných psychologických disciplín: vývinová, všeobecná, sociálna, psychológia osobnosti a neurofyziológia. Je dôležité vedieť, že kurzy sú zväčša vyučované dvomi učiteľmi, z ktorých každý vedie prednášku a 1-3 seminárne skupiny. Aj prednášku aj seminár z jedného kurzu musíte absolvovať u identického učiteľa. Prvý ročník mgr. štúdia je už prevažne aplikovaný a pokrýva širokú škálu psychologických disciplín.

Pri zápise do jednotlivých skupín si preto treba dať pozor, aby ste sa na seminárnu skupinu prihlásili k tomu istému učiteľovi, ku ktorému budete chodiť na prednášku. Vzhľadom na vyťaženosť ako aj nedostatočný informačný základ neodporúčame bc. prvákom absolvovať aj tzv. PV kurzy (povinne voliteľné), i keď ich zápis je možný. Budete mať možnosť navštevovať ich v ďalších dvoch rokov bc. štúdia.

U magistrov je to nutnosť, pretože za svoje dvojročné štúdium musia absolvovať predpísaný počet kreditov za povinne voliteľné kurzy. Môžete si zvoliť ľubovoľný (nielen odporúčaný kurz pre váš ročník). Či sa môžete zapísať alebo nie sa dozviete v AISe, buď vám prihlásenie povolí, alebo nie... A ešte pozor: PV kurzy nahrádzajú V kurzy, t. j. ak absolvujete napr. o jeden PV kurz viac, nemusíte jeden výberový.

Vyučovacie miestnosti
Výučba prebieha v dvoch rôznych budovách: v budove FiF fakulty na Gondovej ulici (priamo pri Dunaji) a v tzv. “novej budove”, ktorá sa nachádza z druhej strany Právnickej fakulty. Tu využívame miestnosť N414 a N416 na 4.poschodí. V tejto budove nájdete aj knižnice filozofickej a právnickej fakulty.
 

Informácie
K získaniu ďalších informácií sa obracajte v prvej vlne na sekretariát katedry, odkiaľ vás v prípade potreby (prerušenie štúdia, problémy s kreditmi, rozrvh a pod.) nasmerujú na študijnú poradkyňu D. Turoňovú. Ohľadom študijných otázok, ktoré súvisia s formálnou stránkou zápisu na fakulte, sa obracajte na vašu študijnú referentku.

Otvorenia akademického roku
Pred začiatkom výučby v zimnom semestri, hneď v prvý deň výučby, sa uskutoční slávnostné otvorenie nového akademického roka na úrovni univerzity.  My ako katedra však tiež organizujeme uvítacie stretnutie pre nových študentov, na ktorom vám poskytneme dôležité informácie o ďalšom štúdiu na katedre, pričom tieto by ste mali vo vlastnom záujme vedieť. Môžete sa tak do budúcna vyhnúť zbytočným komplikáciam s tým spojenými.