Magisterské štúdium

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)

 

Profil absolventa:      

Absolvent magisterského štúdia v študijnom programe psychológia bude schopný účinne prispievať k humanizácii, axiologizácii a kreativizácii výchovy i zvyšovaniu sociálno-psychologickej kompetencie dospelých pracovníkov v rôznych inštitúciách. Bude spolupracovať na inovácii výchovno-vzdelávacích postupov a v personálnom manažmente, resp. všade tam, kde sa ráta s efektívnosťou i problémami tzv. ľudského faktora. Osvojenie si psychologických poznatkov, metód a postupov bude využívať k napomáhaniu optimálneho osobnostného a sociálneho rozvoja človeka i ozdravovania spôsobu života a zvyšovania jeho kvality. Dokáže pracovať aj s dysfunkčnými prvkami a preto býva súčasťou systému prevencie, vrátane prevencie sociálno-patologických javov (drogové a iné závislosti, delikvencia, kriminalita a pod.). To umožňuje uplatnenie absolventa v celej šírke spoločenskej praxe (nevynímajúc ani psychológiu politiky, ktorá sa u nás zatiaľ nerozvíjala).       

Štúdium psychológie na magisterskom stupni pripravuje absolventa na vykonávanie profesie psychológa. Odborné zameranie absolventa vychádza z chápania psychológie ako ľuďom pomáhajúcej profesie, zameranej na riešenie najrozmanitejších výchovno-vzdelávacích, osobnostno-sociálnych a mentálno-zdravotných problémov človeka. Študentom sú sprostredkované poznatky a spôsobilosti, ktoré im po absolvovaní štúdia umožňujú pôsobiť v psychologickej praxi v rozmanitých oblastiach psychológie. V rámci štúdia sa zdôrazňuje úloha a schopnosť psychológie ako vednej disciplíny a zároveň pomáhajúcej profesie prispievať k zvyšovaniu kvality života človeka vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. Vzhľadom na to sú jadrom študijného programu magisterského stupňa štúdia nosné aplikované psychologické disciplíny (klinická, poradenská, školská, pracovná psychológia, psychoterapia, psychodiagnostika), doplnené výberovými predmetmi sprostredkujúcimi vedomosti a zručnosti z viacerých parciálnych oblastí aplikovanej psychológie. Absolvent štúdia získava ucelený súhrn poznatkov aplikovateľných pri riešení aktuálnych problémov človeka v dnešnej spoločnosti ako aj pri rozvíjaní a optimalizácii jeho psychického fungovania v rozličných sférach jeho osobného a spoločenského života. Absolvent štúdia má možnosť širokého uplatnenia v profesii psychológa v rámci jednotlivých profesných zameraní psychologickej praxe.       

Absolvent získa vyváženú sociálnu, psychologickú, metodickú a didaktickú spôsobilosť pracovať s ľuďmi, dokáže analyzovať problematiku cieľov, obsahu, metód a foriem učenia sa človeka. Na základe toho je schopný uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských i mimoškolských podmienkach. Je schopný kooperovať s pracovníkmi z príbuzných profesií v škole i mimo nej, riešiť individuálne potreby, konflikty a vzdelávacie problémy ľudí s využitím systému metód a prostriedkov výchovného pôsobenia.

 

Profil absolventa magisterského študijného programu

Psychológ magister (Mgr.) nadobudne štúdiom magisterského študijného programu:

  • vedomosti a profesijné zručnosti, ktoré ho oprávňujú vytvárať a overovať nové psychologické postupy (napr. diagnostické a terapeutické)
  • zvládne komplexné metodologické a štatistické postupy psychologického výskumu; na základe teoretického poznaniaje spôsobilý projektovať a realizovať základný a aplikovaný psychologický výskum
  • je spôsobilý konfrontovať vlastné poznatky a zistenia formou vedeckej prezentácie
  • je spôsobilý vykonávať individuálnu diagnostiku a psychoterapiu
  • disponuje špecializovanými poznatkami a profesijnými zručnosťami pre uplatnenie a výkon profesie psychológa v týchto špecializáciách: klinický psychológ, poradenský a školský psychológ, pracovný psychológ       

Dokáže aplikovať teoretické  a metodologické vedomosti na rôzne  praktické situácie s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a odbornej kompetentnosti. Obsah a spôsob štúdia s dôrazom na samostatný výskum v rámci diplomového a laboratórneho projektu vytvárajú predpoklady, že štúdium budú končiť kvalitní a odborne vyspelí absolventi.       

Jednoodborové štúdium psychológie zabezpečuje výchovu odborníkov v oblasti psychológie, schopných uplatniť sa vo vyžadovaných okruhoch spoločenskej praxe. Ide hlavne o oblasť personalistiky, zdravotníctva, organizovania a riadenia ekonomickej sféry, sociálnej psychológie. Absolvent získava vedomosti uplatniteľné v širokej oblasti praxe a vedy.


Teoretické vedomosti

  • Osvojenie základných teoretických a metodologických postupov v psychologických vedách
  • Získanie elementárnych poznatkov z psychologických aplikačných disciplín (edukačná psychológia, školská psychológia, sociálna psychológia, organizačná a pracovná psychológia, klinická psychológia, poradenská psychológia.


Praktické schopnosti a zručnosti

  • Absolvent počas bakalárskeho štúdia nadobúda schopnosť používať vhodné základné psychologické postupy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb. (narábanie so základnými psychologickými metódami).