Základné informácie

Úvod do problematiky

pre doktorandov a doktorandky v 1. ročníku

 

Podmienky štúdia

Štúdium prebieha podľa študijného plánu daného študijného programu – ten si nájdete v AIS2 alebo na našom webe. Okrem toho má každý/-á doktorand/-ka svoj individuálny študijný plán, ktorý na začiatku štúdia zostaví školiteľ/-ka v spolupráci s doktorandom/-kou.

Aj doktorandské štúdium má svoj kreditový systém. Doktorand/-ka získava kredity za činnosti v študijnej, vedeckej aj pedagogickej oblasti. Aj v tomto ohľade je dôležité poznať študijný plán svojho študijného programu, a zároveň základnú "kreditovú aritmetiku").

V rámci štúdia sú dôležité termíny, ktoré sa vyplatí nepremeškať, pričom na niektoré z nich sa treba dlhšie pripravovať. Preto sme pre vás spracovali prehľad najdôležitejších míľnikov a termínov v rámci jedného akademického roka aj v rámci celého štúdia.

 

Externé vzdelávacie inštitúcie (ústavy Slovenskej akadémie vied)

Doktorandi/-ky, ktorí/-é sa prihlásili na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou – ústavom SAV, budú prijatí/-é na doktorandské štúdium na FiF UK. Vedeckú časť doktorandského štúdia vykonávajú na SAV, študijné povinnosti si plnia na FiF UK aj na SAV (podľa študijného plánu) a pedagogicky pôsobia na FiF UK, resp. prípadne na iných vysokých školách.

 

Poplatky a štipendiá

Poplatok za externú formu doktorandského štúdia je 1200,- € za jeden akademický rok. Doktorandovi/-ke v dennej forme štúdia sa poskytuje štipendium vo výške stanovenej predpismi. Štipendium doktoranda/-ky je príjmom oslobodeným od dane. To znamená, že sa nezarátajú ani do ročného zúčtovania.

 

Ubytovanie

Mimobratislavským doktorandom/-kám v dennej forme štúdia sa poskytuje ubytovanie v študentskom domove UK. Ubytovanie je v kompetencii PhDr. Martina Čičillu (G149, martin.cicilla@uniba.sk).

 

Poistenie

Za doktoranda/-ku (platí pre FiF UK aj SAV) do 30 rokov platí zdravotné poistenie štát. Sociálne poistenie si platí alebo neplatí doktorand/-ka podľa vlastného uváženia (so všetkými dôsledkami).

 

Preukazy

Povinnosťou každého doktoranda/-ky je mať preukaz ISIC, respektíve preukaz externého študenta. ISIC ponúka obľúbené zľavy, ale zároveň bez platného preukazu ISIC, resp. preukazu externého študenta, nie je napríklad možné zadať dizertačnú prácu do systému na overenie originality.