Základné informácie

Základné informácie

Základné informácie – prezentácia

Podmienky štúdia:

štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná činnosť, publikačná činnosť, pedagogicko-vzdelávacia činnosť a tvorivá činnosť v oblasti vedy.

Poplatky:

poplatok za externú formu študijného programu doktorandského štúdia:

  • 700,- €

Aktualizácia a doplnenie údajov:

priebežne

Sociálne zabezpečenie:

počas trvania doktorandského štúdia sa doktorandovi v dennej forme tohto štúdia poskytuje štipendiu vo výške ustanovenej osobitnými predpismi. Mimobratislavským doktorandom v dennej forme štúdia sa poskytuje ubytovanie v ŠDaJ  UK (Študentské domovy a jedálne UK). Na doktorandov ako študentov sa vzťahuje organizácia akademického roka na fakulte.

Zápis doktorandov:

prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. Termíny zápisu pre obe formy štúdia určuje dekan fakulty.

Externá vzdelávacia inštitúcia:

doktorandi, ktorí sa prihlásili na tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou SAV a budú prijatí a zapísaní na Referáte vedy a doktorandského štúdia na FiF UK, vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia na SAV a s Univerzitou Komenského dohodnuté povinnosti študijnej časti doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. Univerzita Komenského uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu takéhoto doktoranda

DOKTORANDI - FiF UK a SAV

povinnosťou každého doktoranda je mať preukaz ISIC alebo preukaz externého študenta

(neslúžia len na obľúbené a hojne využívané zľavy, ale podľa Zákona č.131/2002 Z.z. O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 67 je to jeden z povinných dokladov o štúdiu), bez platného preukazu ISIC alebo preukazu externého študenta nie je napr. možné zadať hotovú DP do systému na overovanie originality

štipendiá doktorandov sa nezdaňujú (dostávate ho v plnej výške a neplatíte daň), nie sú zaradené medzi príjmy zo závislej činnosti a sú zaradené medzi príjmy oslobodené od dane. To znamená, že sa nezarátajú do ročného zúčtovania. Zákon 595/2003 - zákon o dani z príjmov, § 9, bod 2, písm.j.,  za doktoranda do 30 rokov platí zdravotné poistenie štát a sociálne poistenie si platí alebo neplatí doktorand so všetkými dôsledkami, ktoré to obnáša

prihlasovacie mená a heslá sú také isté ako minulý akademický rok (pre ročníky 2. - 5.)

ubytovanie spadá do kompetencie referenta PhDr. Martina Čičillu, č. d. 149

cicila(at)uniba.sk

 

Novela 499/2010 Z.z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. O zdravotnom poistení v praxi znamená, že:

§ 11, bod 7, odsek 4, bod t)

(7) Štát je platiteľom poistného za:

t) študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 roko

 

POUČENIE ŠTUDENTA O ZAOBCHÁDZANÍ S PREUKAZOM ŠTUDENTA VYSOKEJ ŠKOLY

Okrem údajov viditeľne uvedených na preukaze študenta vysokej školy (ďalej len „preukaz“) sú v preukaze údaje zapísané aj elektronicky. Jedná sa o nasledovný súbor údajov: druh preukazu, začiatok a koniec platnosti preukazu, dátum poslednej aktualizácie údajov, vysoká škola, fakulta, miesto štúdia, stupeň štúdia, pohlavie, tituly pred menom, meno, priezvisko, tituly za menom, osobné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, obec, PSČ, štát).           

Držiteľ preukazu s preukazom zaobchádza šetrne a nie je oprávnený zasahovať do jeho grafickej úpravy a do údajov elektronicky zapísaných v preukaze. Držiteľ preukazu bezodkladne oznámi vysokej škole potrebu vykonania zmeny údajov viditeľne uvedených na preukaze alebo údajov, ktoré zapísala do preukazu elektronicky vysoká škola. Držiteľ preukazu v takomto prípade, a aj po prerušení štúdia a po skončení štúdia zabezpečí, aby vysoká škola tieto skutočnosti zapísala elektronicky do preukazu. Údaje elektronicky zapísané v preukaze držiteľ preukazu odovzdáva poskytovateľovi služieb priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu; za takéto poskytnutie údajov elektronicky zapísaných v preukaze vysoká škola nenesie zodpovednosť. Vzhľadom na bezkontaktnú technológiu preukazu nie je technicky vylúčená možnosť zosnímať údaje elektronicky zapísané v preukaze aj na diaľku - inak ako priamym priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu, a preto sa odporúča s preukazom používať tieniacu kartu alebo tieniaci obal na doklady.     

 

ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDA 

Váš školiteľ, resp. Vaša školiteľka má povinnosť vypracovať hodnotenie doktoranda/-ky (formulár v systéme AIS2, ktorý sa volá „Výpis výsledkov za akademický rok“), a to do do 3. júla. Aby ste mohli postúpiť do ďalšieho ročníka, musí Vám udeliť za daný (končiaci) akademický rok minimálne 40 kreditov v dennej forme, resp. 30 kreditov v externej. Najneskôr 3. júla (termín sa môže časom meniť) školiteľ/-ka odošle hodnotenie predsedovi/-níčke odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo Vašom odbore. Odborová komisia ich následne prerokuje a oznámi svoje stanovisko dekanovi, ktorý rozhodne o Vašom postupe do ďalšieho ročníka.