Dizertačná skúška

doktorand denného štúdia FiF UK a SAV

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia na predpísanom tlačive (v sekcii tlačivá), žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou) posielajte elektronicky na ester.mateasikovauniba.sk a  andea.ligacovauniba.sk
Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia. 
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.

 

doktorand externého štúdia FiF UK a SAV

je povinný písomne požiadať o vykonanie dizertačnej skúšky najneskôr do 30 mesiacov na predpísanom tlačive, žiadosť spolu s prílohami (minimová práca k DS, ktorej rozsah a počet exemplárov určí školiteľ v súčinnosti s katedrou) posielajte elektronicky na ester.mateasikovauniba.sk a  andea.ligacovauniba.sk 
Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.
Podmienkou na dizertačnú skúšku je získanie minimálne 60 kreditov.