Prerušenie štúdia

Prerušenie štúdia a nástup po prerušení pre denných a externých doktorandov

Študijný poriadok FiF UK - VP FiF UK č. 11/2023 

  • z vážnych zdravotných dôvodov, z dôvodov materskej alebo rodičovskej dovolenky je možné v celkovej dĺžke maximálne 36 mesiacov,
  • bez uvedenia dôvodu je možné maximálne na 12 mesiacov,
  • dokopy nesmie doba prerušenia štúdia presiahnuť 36 mesiacov,
  • žiadosti o prerušenie štúdia doktoranda sa vyjadruje školiteľ vedúci školiaceho pracoviska, v prípade doktoranda SAV, je potrebný súhlas riaditeľa ústavu SAV,
  • štúdium možno prerušiť spravidla len na celý AR (od 1.9. do 31.8.), alebo na jeden semester - výnimkou je zdravotný stav a gravidita, kedy je štúdium možné na základe dokladov prerušiť priebežne,
  • žiadosť sa podáva vopred, s dostatočným predstihom, aby ju bolo možné administratívne spracovať, čiže pred termínom prerušenia.