Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prerušenie štúdia

Prerušenie štúdia a nástup po prerušení pre denných a externých doktorandov

Vnútorný predpis č. 8/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013.

  • z dôvodov materskej dovolenky je možné v celkovej dĺžke maximálne 36 mesiacov,bez ohľadu na počet detí,
  • bez uvedenia dôvodov, z osobných, zdravotných a študijných dôvodov je možné v celkovej dĺžke maximálne 24 mesiacov, na jednej žiadosti možno žiadať maximálne o 12 mesiacov prerušenia štúdia,
  • žiadosť o prerušenie štúdia sa podáva písomne aj s o súhlasom školiteľa, v prípade doktoranda SAV aj so súhlasom riaditeľa ústavu SAV a nachádza sa v sekcii tlačivá na doktorandskej stránke,
  • štúdium možno prerušiť len na celý AR (od 1.9. do 31.8.), alebo na jeden semester,
  • žiadosť sa podáva vopred, s dostatočným predstihom, aby ju bolo možné administratívne spracovať, čiže pred termínom prerušenia.

Nástup na štúdium po prerušení

  • treba písomne potvrdiť najneskôr do 5 dní !!! od dátumu ukončenia prerušenia štúdia, na písomnej žiadosti musí byť súhlas školiteľa s opätovným  nástupom na štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

  • v dennej aj externej forme znamená absolvovanie doktorandského štúdia vrátane obhajoby dizertačnej práce.

V zmysle platných predpisov môže doktorand v dennej aj externej forme štúdia prekročiť štandardnú dĺžku štúdia maximálne o 2 roky, ktoré sú spoplatnené a počas nich sa nevypláca štipendium v dennej forme štúdia.