Náležitosti minimových a dizertačných prác – odovzdávanie

Akademický rok 2023/2024
- aktuálne informácie pre doktorandov a doktorandky (pokračujúce aj končiace ročníky)

DIZERTAČNÉ PRÁCE

Záväzným termínom odovzdania elektronickej verzie dizertačnej práce v prípade končiacich doktorandov/-iek je 31. marec – vloženie do systému AIS. (V AR  2023/2024 sa odovzdáva len jeden vytlačený a zviazaný exemplár, najneskôr v deň obhajoby.)

 1. Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (čl. 31 Vnútorný predpis FiF UK 4/2024)
  (1) Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, ak:
  a) získal najmenej 150 kreditov (v študijnom programe, na ktorého riadne skončenie je podmienkou dosiahnutie 180 kreditov) alebo najmenej 210 kreditov (v študijnom programe, na ktorého riadne skončenie je podmienkou dosiahnutie 240 kreditov),
  b) spĺňa podmienky pre riadne ukončenie štúdia stanovené v opise študijného programu a
  c) je autorom najmenej troch vedeckých prác (čl. 29 ods. 3 písm. a)) súvisiacich s témou dizertačnej práce, pričom dve z nich musia byť uverejnené, tretia uverejnená alebo prijatá na publikovanie (platí pre doktorandov a doktorandky s nástupom na štúdium od AR 2020/2021)
 2. Pred zadaním DP do AIS, prosím obratom pošlite Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce: aj s podpismi (sekcia tlačivá) elektronicky, na adresu ester.novotauniba.sk alebo andrea.ligacovauniba.sk, v čo najskoršom možnom termíne.
  K žiadosti doktorand/-ka priloží:
  a) dizertačnú prácu v jednom vyhotovení,
  b) súhrn hlavných výsledkov dizertačnej práce v rozsahu spravidla dvoch normostrán,
  c) v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov, ak nie sú súčasťou dizertačnej práce; ak doktorand pripojí výstup z databázy publikačnej činnosti UK, nemusí predkladať kópie publikácií,
  d) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác a výkonov doktoranda, ako aj ohlasov na ne, prípadne aj posudky o nich,
  e) odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom študijnom odbore doktorandského štúdia, a
  f) potvrdenie redakcie o prijatí vedeckej práce na publikovanie, ak ide o vedeckú prácu prijatú na publikovanie podľa ods. 1 písm. c).
  g) podpísaný životopis a originalitu podpísanú školiteľom/-kou

 3. V elektronickej verzii dizertačnej práce sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb.
 4. Doktorandi/-ky neodovzdávajú licenčné zmluvy v tlačenej podobe, elektronicky ich podpisujú v AISe, bez toho sa práca nedá v AISe odovzdať.
 5. Profesijný životopis v hlavičke musí byť: meno, priezvisko, rodné meno, presná adresa, aktuálny mail a aktuálne t. č., dátum a miesto narodenia).
 6. Zoznam publikovanej literatúry u denných doktorandov/-iek musí obsahovať publikovanú literatúru, ktorú vedie vo svojej evidencii Akademická knižnica UK alebo knižnica SAV.
 7. Termín 31.3. - pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú potrebné približne 4 mesiace. (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku NDŠ a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť DP do 31.8., štúdium im prepadá).

Komunikácia súvisiaca s obhajobami prebieha primárne elektronicky.

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA

Doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku (DS) najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 4-ročnej štandardnej dĺžky štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na DS najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 5-ročnej štandardnej dĺžky štúdia).

Podpísaná prihláška na DS a písomná práca k DS sa podáva na OVDŠ elektronicky (ester.novotauniba.sk a andrea.ligacovauniba.sk) – sken alebo fotografia podpísanej prihlášky.

Doktorand/-ka je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu k dizertačnej skúške (ďalej len „písomná práca“). Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov, absolvovanie predmetov študijnej časti doktorandského štúdia v skladbe určenej študijným programom a individuálnym študijným plánom a autorstvo najmenej jednej vedeckej práce súvisiacej s témou dizertačnej práce, ktorá v čase podávania prihlášky na dizertačnú skúšku je uverejnená alebo prijatá na publikovanie (čl. 29 ods. 3 písm. a); povinnou prílohou prihlášky na dizertačnú skúšku je publikovaná vedecká práca, ak bola uverejnená, alebo jej rukopis a potvrdenie redakcie časopisu alebo vydavateľstva o jej prijatí na publikovanie.(Vnútorný predpis 11/2023 Študijný poriadok UK v Bratislave, Filozofickej fakulty, čl. 30)

KREDITY

 1. Za AR 2023/2024 treba na postup do ďalšieho ročníka štúdia získať minimálne 40 kreditov v dennej forme a 30 kreditov v externej forme štúdia.
 2. Ročné hodnotenia nenosia doktorandi/-ky osobne na referát OVDŠ, celá administrácia prebieha prostredníctvom školiteľov/-iek a odborových rád.