Náležitosti minimových a dizertačných prác – odovzdávanie

 

 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_2_2020.pdf

 

AR 2022 / 2023 – aktuálne informácie pre doktorandov a doktorandky
(pokračujúce aj končiace ročníky)

DIZERTAČNÉ PRÁCE

Záväzným termínom odovzdania elektronickej verzie dizertačnej práce v prípade končiacich doktorandov/-iek je 31. marec – vloženie do systému AIS. (V AR  2022/2023 sa odovzdáva len jeden vytlačený a zviazaný exemplár, najneskôr v deň obhajoby.)

1. V elektronickej verzii dizertačnej práce sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb

2. po zadaní DP do AIS, prosím obratom pošlite Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce aj s podpismi (sekcia tlačivá) elektronicky, spolu so životopisom a zoznamom publikovanej literatúry  na adresu ester.novota@uniba.sk alebo andrea.ligacovauniba.sk, v čo najskoršom možnom termíne.

3. doktorandi/ - ky  neodovzdávajú licenčné zmluvy v tlačenej podobe
elektronicky ich podpisujú v AISe, bez toho sa práca nedá odovzdať.  Návod: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/podpis_LZ_nadobudatelom.pdf
od AR 2017 / 2018 treba aj originalitu zo systému These (DP tam preklápa UK),   https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/link na návod, v ktorom nájdete postup, ako získať protokol originality zo systému Theses. 

4. profesný životopis (v hlavičke musí byť: meno, priezvisko, rodné meno, presná adresa, aktuálny mail a mobil alebo t. č., dátum a miesto narodenia, na konci životopisu podpis)

5. zoznam publikovanej literatúry (u denných doktorandov/-iek musí obsahovať publikovanú literatúru, ktorú vedie vo svojej evidencii Akademická knižnica UK alebo knižnica SAV)

6. ďalšie nedoložené doklady podľa pokynov RVVČ (v prípade potreby vás budeme kontaktovať)

7. návrh na oponentov od školiteľa/- ky, odsúhlasený predsedom/-íčkou OR

8. dôvod ponechania termínu 31.3. je ten, že pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú potrebné približne 4 mesiace. (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku NDŠ a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť do 31.8., štúdium im prepadá.)
Komunikácia súvisiaca s obhajobami prebieha primárne elektronicky.  

 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA

Doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku (DS) najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 4-ročnej štandardnej dĺžky štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na DS najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 5-ročnej štandardnej dĺžky štúdia).
Popdpísaná prihláška na DS a písomná práca k DS sa podáva na RVVČ elektronicky (ester.novota@uniba.skandrea.ligacovauniba.sk) – sken alebo fotografia podpísanej prihlášky.


Doktorand/-ka je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu k dizertačnej skúške (ďalej len „písomná práca“). Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov, absolvovanie predmetov študijnej časti doktorandského štúdia v skladbe určenej študijným programom a individuálnym študijným plánom a autorstvo najmenej jednej vedeckej práce súvisiacej s témou dizertačnej práce, ktorá v čase podávania prihlášky na dizertačnú skúšku je uverejnená alebo prijatá na publikovanie (čl. 28 ods. 3 písm. a); povinnou prílohou prihlášky na dizertačnú skúšku je publikovaná vedecká práca, ak bola uverejnená, alebo jej rukopis a potvrdenie redakcie časopisu alebo vydavateľstva o jej prijatí na publikovanie.(Vnútorný predpis 5/2020 Študijný poriadok UK v Bratislave, Filozofickej fakulty, čl. 29)

KREDITY

1. Za AR 2022 / 2023 treba na postup do ďalšieho ročníka štúdia získať minimálne 40 kreditov v dennej forme a 30 kreditov v externej forme štúdia.

2. Kredity a súhlas s pokračovaním v štúdiu (navrhuje školiteľ/-ka) musia doktorandi/-ky získať najneskôr do 11.6., aby mohli byť do 30.6., po vyhodnotení odborovými komisiami, zapísané do AIS.
Hodnotenia nebudú nosiť doktorandi/-ky osobne na referát RVVČ, celá administrácia prebehne prostredníctvom školiteľov/-iek a odborových komisii.