Náležitosti minimových a dizertačných prác – odovzdávanie

 

 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_2_2020.pdf

 

AR 2021 / 2022 – aktuálne informácie pre doktorandov a doktorandky
(pokračujúce aj končiace ročníky)

DIZERTAČNÉ PRÁCE

Záväzným termínom odovzdania elektronickej verzie dizertačnej práce v prípade končiacich doktorandov/-iek je 31. marec – vloženie do systému AIS. (V AR  2021/2022 sa odovzdáva len jeden vytlačený a zviazaný exemplár, najneskôr v deň obhajoby.)

1. V elektronickej verzii dizertačnej práce sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb

2. po zadaní DP do AIS, prosím obratom pošlite Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce aj s podpismi elektronicky (sekcia tlačivá)

Tlačivá spolu so Žiadosťou o povolenie obhajoby dizertačnej práce treba zaslať elektronicky na ester.novota@uniba.sk alebo andrea.ligacovauniba.sk, v čo najskoršom možnom termíne.

3. doktorandi/ - ky  neodovzdávajú licenčné zmluvy v tlačenej podobe
elektronicky ich podpisujú v AISe, bez toho sa práca nedá odovzdať.  Návod: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/podpis_LZ_nadobudatelom.pdf
od AR 2017 / 2018 treba aj originalitu zo systému These (DP tam preklápa UK),   https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/link na návod, v ktorom nájdete postup, ako získať protokol originality zo systému Theses. 

4. profesný životopis (v hlavičke musí byť: meno, priezvisko, rodné meno, presná adresa, aktuálny mail a mobil alebo t. č., dátum a miesto narodenia, na konci životopisu podpis)

5. zoznam publikovanej literatúry (u denných doktorandov musí obsahovať publikovanú literatúru, ktorú vedie vo svojej evidencii Akademická knižnica UK alebo knižnica SAV)

6. ďalšie nedoložené doklady podľa pokynov RVVČ (v prípade potreby vás budeme kontaktovať)

7. návrh na oponentov od školiteľa/- ky, odsúhlasený predsedom/-íčkou OK

8. dôvod ponechania termínu 31.3. je ten, že pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú potrebné približne 4 mesiace. (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku NDŠ a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť do 31.8., štúdium im prepadá.)
Komunikácia súvisiaca s obhajobami prebieha primárne elektronicky.  

9. V prípade choroby platí ustanovenie zákona, že doktorandi/-ky majú právo písomne požiadať o prerušenie štúdia (k žiadosti treba štandardne pripojiť potvrdenie od lekára – stačí elektronicky). V prípade prekročenia štandardnej doby štúdia môžu doktorandi/-ky využiť nadštandardnú dobu štúdia. V takom prípade je štúdium spoplatnené -od AR 2022/2023 sumou 950,- € na jeden AR, ale zároveň platí, že školné môže byť znížené, ak sa preukáže, že splneniu študijných povinností v akademickom roku 2021 / 2022 zabránili objektívne prekážky.

 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA

Doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku (DS) najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 4-ročnej štandardnej dĺžky štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na DS najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 5-ročnej štandardnej dĺžky štúdia).
Podmienkou súhlasu s vykonaním DS je získanie najmenej 60 kreditov. Prihláška na DS a písomná práca k DS sa podáva na RVVČ v súčasnosti výlučne elektronicky (ester.novota@uniba.skandrea.ligacovauniba.sk) – sken alebo fotografia podpísanej prihlášky. Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.

KREDITY

1. Za AR 2021/2022 treba na postup do ďalšieho ročníka štúdia získať minimálne 40 kreditov v dennej forme a 30 kreditov v externej forme štúdia.

2. Kredity a súhlas s pokračovaním v štúdiu (navrhuje školiteľ/-ka) musia doktorandi/-ky získať najneskôr do 11.6., aby mohli byť do 30.6., po vyhodnotení odborovými komisiami, zapísané do AIS.
Hodnotenia nebudú nosiť doktorandi/-ky osobne na referát RVVČ, celá administrácia prebehne prostredníctvom školiteľov/-iek a odborových komisii.