Náležitosti minimových a dizertačných prác – odovzdávanie

 

 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/od_2_2020.pdf

 

Pokyny platné počas núdzového stavu !!!

AR 2020 / 2021 – aktuálne informácie pre doktorandov a doktorandky
(pokračujúce aj končiace ročníky)

DIZERTAČNÉ PRÁCE

Záväzným termínom odovzdania elektronickej verzie dizertačnej práce v prípade končiacich doktorandov/-iek ostáva 31. marec – vloženie do systému AIS. (V tomto AR sa odovzdáva len jeden vytlačený a zviazaný exemplár, a to v termíne, v akom to vonkajšie okolnosti umožnia, najneskôr však v deň obhajoby.)

1. V elektronickej verzii dizertačnej práce sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb

 

2. po zadaní DP do AIS, prosím obratom pošlite Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce aj s podpismi elektronicky(sekcia tlačivá)

Tlačivá spolu so Žiadosťou o povolenie obhajoby dizertačnej práce treba zaslať elektronicky na ester.mateasikovauniba.sk a andrea.ligacovauniba.sk v čo najskoršom možnom termíne.

3. doktorand/ka odovzdá z AIS vygenerované a podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy s UK

4. doktorandi/ - ky LZ neodovzdávajú v tlačnej podobe, len ich podpisuje kliknutím v AISe, bez toho sa prácanedá odovzdať.  Návod: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/podpis_LZ_nadobudatelom.pdfod AR 2017 / 2018 treba aj originalitu zo systému These (DP tam preklápa UK),   https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/link na návod, v ktorom nájdete postup, ako získať protokol originality zo systému Theses. 

5. profesný životopis (v hlavičke musí byť: meno, priezvisko, rodné meno, presná adresa, aktuálny mail alebo mobil alebo t. č., dátum a miesto narodenia, na konci životopisu podpis)

6. zoznam publikovanej literatúry (u denných doktorandov musí obsahovať publikovanú literatúru, ktorú vedie vo svojej evidencii Akademická knižnica UK; môžete si to elektronicky skontrolovať cez www stránku knižnice)

7. ďalšie nedoložené doklady podľa pokynov RVVČ

8. návrh na oponentov od školiteľa, odsúhlasený predsedom OK

Dôvod ponechania termínu 31.3. je ten, že pri dodržaní zákonných termínov a lehôt od odovzdania práce do obhajoby sú potrebné približne 4 mesiace. Ak by doktorandi/-ky odovzdali prácu až v priebehu apríla, fakulta neručí za to, že sa obhajoba stihne realizovať v tomto akademickom roku (do 31.8.). (V prípade, že sú doktorandi/-ky v druhom roku NDŠ a nestihnú z akýchkoľvek dôvodov obhájiť do 31.8., štúdium im prepadá.)
Komunikácia súvisiaca s obhajobami bude prebiehať primárne elektronicky.  V prípade, že budú pretrvávať súčasné obmedzenia, dekan včas určí spôsob, ako sa budú obhajoby realizovať pri zachovaní potrebných epidemiologických opatrení.

9. V prípade choroby platí ustanovenie zákona, že doktorandi/-ky majú právo písomne požiadať o prerušenie štúdia (k žiadosti treba štandardne pripojiť potvrdenie od lekára – stačí elektronicky). V prípade prekročenia štandardnej doby štúdia môžu doktorandi/-ky využiť nadštandardnú dobu štúdia. V takom prípade je štúdium spoplatnené, ale zároveň platí, že školné môže byť znížené, ak sa preukáže, že splneniu študijných povinností v akademickom roku 2020 / 2021 zabránili objektívne prekážky.

 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA

Doktorandi/-ky v dennej forme sa prihlasujú na dizertačnú skúšku (DS) najneskôr do 24 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 4-ročnej štandardnej dĺžky štúdia). Doktorandi/-ky v externej forme sa prihlasujú na DS najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia (v prípade 5-ročnej štandardnej dĺžky štúdia).
Podmienkou súhlasu s vykonaním DS je získanie najmenej 60 kreditov. Prihláška na DS a písomná práca k DS sa podáva na RVVČ v súčasnosti výlučne elektronicky (ester.mateasikovauniba.skandrea.ligacovauniba.sk) – sken alebo fotografia podpísanej prihlášky. Prihláška podaná bez písomnej práce sa považuje za neplatnú. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vylúčenie zo štúdia.

KREDITY

1. Za AR 2020/2021 treba na postup do ďalšieho ročníka štúdia získať minimálne 40 kreditov v dennej forme a 30 kreditov v externej forme štúdia.

2. Kredity a súhlas s pokračovaním v štúdiu (navrhuje školiteľ/-ka) musia doktorandi/-ky získať najneskôr do 11.6., aby mohli byť do 30.6., po vyhodnotení odborovými komisiami, zapísané do AIS.
Hodnotenia nebudú nosiť doktorandi/-ky osobne na referát RVVČ, celá administrácia prebehne prostredníctvom školiteľov/-ky a odborové komisie.