Doktorandské štúdium

Vítame vás na webe pre doktorandov a doktorandky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) a spolupracujúcich ústavov Slovenskej akadémie vied. Nájdete tu odpovede na veľa otázok, ktoré Vás môžu zaujímať. Ak sa potrebujete spýtať na niečo iné, respektíve poradiť, neváhajte a kontaktujte nás:

 

Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia FiF UK

Miestnosť G121 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie) 

 

PhDr. Ester Novota

E-mail: ester.novota@uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2122

Doktorandské štúdium v študijných programoch: literárna veda, slovenská literatúra, slovenské dejiny, slovenský jazyk, systematická filozofia, umenovedné štúdiá, všeobecné dejiny

Spolupracujúce externé vzdelávacie inštitúcie – ústavy SAV: Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav hudobnej vedy, Ústav orientalistiky, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry 

 

Ing. Andrea Ligačová

E-mail: andrea.ligacovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2123

Doktorandské štúdium v študijných programoch: kultúry a náboženstvá sveta, slavistika, všeobecná jazykoveda, translatológia, sociológia, politológia, klinická psychológia, mediálne a komunikačné štúdiá

Spolupracujúca externá vzdelávacia inštitúcia: Sociologický ústav SAV

Rigorózne konania

 

Prodekanka FiF UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

E-mail: nina.cingerova@uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2188

Miestnosť G136 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie)

Úradné hodiny: pondelok, 12.00 – 13.00 hod., resp. podľa dohody