Rigorózne konanie

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje smernica rektora UK č. 13/2013 a náš vnútorný predpis smernica dekana FiF UK č. 5/2013. Návrh témy rigoróznej práce si dohodnete s predsedom rigoróznej komisie v skončenom (alebo v príbuznom) odbore na príslušnej katedre. Prihlášku s prílohami eviduje podateľňa  FiF UK a podať si ju môžete kedykoľvek. Smernica rektora UK č. 12/2013 informuje o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Informácia pre zahraničných uchádzačov o rigorózne konanie - ak ste magisterské štúdium ukončili na zahraničnej vysokej škole, obráťte sa na Rektorát Univerzity Komenského - p. Mgr. Granátovú.

Poplatok za rigorózne konanie je 450,-€.

Prihláška na rigoróznu skúšku

Návrh témy rigoróznej práce

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339481
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 - 15:30
                             utorok, štvrtok, piatok      9:00 - 11:30

 

 

Zoznam študijných odborov a akreditovaných študijných programov (Mgr.), v ktorých má Filozofická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov:

P. č.

Študijný odbor (číslo a názov)

Študijný program

1.

2.1.25 Archeológia (PhDr.)

archeológia

2.

2.1.10 Archívnictvo (PhDr.)

archívnictvo

3.

2.1.17 Dejiny a teória umenia (PhDr.)

dejiny umenia

4.

2.1.6 Estetika ( PhDr.)

estetika

5.

3.1.3 Etnológia (PhDr.)

etnológia a kultúrna antropológia

6.

2.1.1. Filozofia (PhDr.)

filozofia

7.

2.1.7 História (PhDr.)

história

8.

2.1.31 Klasické jazyky (PhDr.)

klasické jazyky

9.

3.2.4 Knižnično-informačné štúdiá (PhDr.)

informačné štúdiá

10.

3.1.2 Kulturológia (PhDr.)

kulturológia

11.

3.2.3 Masmediálne štúdiá (PhDr.)

marketingová komunikácia

12.

2.1.37 Muzikológia (PhDr.)

muzikológia

13.2.1.24 Muzeológia(PhDr.)muzeológia a kultúrne dedičstvo
14.2.1.29 Neslovanské jazyky a literatúry (PhDr.)maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

15.

2.1.30 Orientálne jazyky a kultúry (PhDr.)

východoázijské jazyky a kultúry

16.

1.1.4 Pedagogika (PhDr.)

pedagogika

17.

3.1.6. Politológia (PhDr.)

politológia

18.

3.1.9 Psychológia (PhDr.)

psychológia

19.

2.1.16 Religionistika (PhDr.)

religionistika

20.

2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry (PhDr.)

slovanské štúdiá

21.

2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry (PhDr.)

stredoeurópske štúdiá

22.

2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry (PhDr.)

ruské a východoeurópske štúdiá

23.

2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)

slovenský jazyk a literatúra

24.

3.1.1 Sociológia (PhDr.)

sociológia

25.

3.2.1 Žurnalistika (PhDr.)

žurnalistika

26.

2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo (PhDr.)

 

 • anglický jazyk a kultúra
 • arabský jazyk a kultúra
 • bulharský jazyk a kultúra
 • fínsky jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra
 • holandský jazyk a kultúra
 • chorvátsky jazyk a kultúra
 • maďarský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • poľský jazyk a kultúra
 • portugalský jazyk a kultúra
 • rumunský jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra
 • švédsky jazyk a kultúra
 • taliansky jazyk a kultúra
 

27.

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov (PaedDr.)

 

 • anglický jazyk a literatúra
 • história
 • estetická výchova
 • filozofia
 • maďarský jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra
 • pedagogika
 • slovenský jazyk a literatúra