Rigorózne konanie

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje smernica rektora UK č. 22/2018 Zásady rigorózneho konania na UK. Návrh témy rigoróznej práce si dohodnete s predsedom rigoróznej komisie v skončenom (alebo v príbuznom) odbore na príslušnej katedre. Prihlášku s prílohami eviduje podateľňa  FiF UK a podať si ju môžete kedykoľvek. Smernica rektora UK č. 12/2013 informuje o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Poplatok za rigorózne konanie je 450,-€.

Prihláška na rigoróznu skúšku

Návrh témy rigoróznej práce

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 59339481
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN OD 7.12.2021

Od 7.12 budú úradné hodiny pondelok, streda a piatok v čase 9.00-11.00 hod. 

Úradné hodiny 

Pondelok            13.30 – 15.30

Utorok                 9.00 – 11.30
Streda                 9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                nestránkový deň
Piatok                  9.00 – 11.30

Prosím komunikovať hlavne mailom, osobná návšteva po dohovore.

Zoznam študijných odborov a akreditovaných študijných programov (Mgr.), v ktorých má Filozofická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov:

 

P. č.

Študijný odbor

Študijný program

1.

Historické vedy (PhDr.)

archeológia

2.

Historické vedy (PhDr.)

archívnictvo

3.

Filozofia ( PhDr.)

estetika

4.

Historické vedy (PhDr.)

etnológia a kultúrna antropológia

5.

Filozofia (PhDr.)

filozofia

6.

Historické vedy (PhDr.)

história

7.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

informačné štúdiá

8.

 

  

9.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

marketingová komunikácia

10.

Vedy o kultúre a umení (PhDr.)

muzikológia

11.Historické vedy (PhDr.)muzeológia a kultúrne dedičstvo
12.Filológia (PhDr.)maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

13.

Filológia (PhDr.)

východoázijské jazyky a kultúry

14.

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

pedagogika

15.

Politické vedy (PhDr.)

politológia

16.

Psychológia (PhDr.)

psychológia

17.

Historické vedy (PhDr.)

religionistika

18.

Filológia (PhDr.)

slovanské štúdiá

19.

Filológia (PhDr.)

stredoeurópske štúdiá

20.

Filológia (PhDr.)

ruské a východoeurópske štúdiá

21.

Filológia (PhDr.)

slovenský jazyk a literatúra

22.

Sociológia a kultúrna antropológie (PhDr.)

sociológia

23.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

žurnalistika

24.

Filológia (PhDr.)

 

 • anglický jazyk a kultúra
 • arabský jazyk a kultúra
 • bulharský jazyk a kultúra
 • fínsky jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra
 • holandský jazyk a kultúra
 • chorvátsky jazyk a kultúra
 • latinský jazyk a kultúra
 • maďarský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • poľský jazyk a kultúra
 • portugalský jazyk a kultúra
 • rumunský jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra
 • švédsky jazyk a kultúra
 • taliansky jazyk a kultúra
 

25.

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

 

 • anglický jazyk a literatúra
 • história
 • estetická výchova
 • filozofia
 • maďarský jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra
 • pedagogika
 • slovenský jazyk a literatúra