Legislatíva

Študijný poriadok FiF UK - VP FiF UK č. 5/2020

<output>Smernica o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave Filozofickej fakulte - VP FiF UK č. 5/2018</output>

Kreditové hodnotenie činností v doktorandskom štúdiu na FiF UK - VP FiF UK č. 8/2020

<output>Smernica o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave Filozofickej fakulte </output>

<output>Smernica o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave Filozofickej fakulte</output>

<output>Smernica o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave Filozofickej fakulte - VP FiF UK č. 5/2018</output>

Štipendijný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 14/2019 - úplné znenie, VP FiF UK č. 7/2018Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FiF UK - VP FiF UK č. 6/2019

Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty - VP FiF UK č. 13/2019

Výpožičný poriadok Ústrednej knižnice FiF UK - VP FiF UK č. 8/2019

Základné náležitosti záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrola ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na FiF UK – VP FiF UK č. 12/2013

 

 

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015</output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015</output>