Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Legislatíva

Vnútorný predpis UK č. 4/2010 Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb, platný a účinný od 15.3.2010

Vnútorný predpis č. 3/2011 Smernica rektora UK v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK, platný a účinný od 31. marca 2011.

Vnútorný predpis č. 2/2012 Smernica rektora UK v Bratislave
o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov na UK.
Predpis nadobudol platnosť a účinnosť 12. marca  2012.

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

 

Vnútorný predpis č. 9/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Štipendijný poriadok UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013.

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.

Smernica dekana fakulty o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave Filozofickej fakulte  v znení prijatých záverov Vedeckej rady FiF UK – VP FiF UK č. 6/2014

Vnútorný predpis č. 8/2014 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty.

Vnútorný predpis č. 3/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
Tento dodatok nadobudol platnosť a účinnosť 18. februára 2015.

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015</output>

Vnútorný predpis č. 5/2014 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislava v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný 17. marca 2014.

Vnútorný predpis č. 8/2014 Smernica rektora UK v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica rektora UK v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK v Bratislave medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Predpis bol vydaný 1. apríla 2014.

Vnútorný predpis č. 25/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016.
Tento predpis nadobudol platnosť 18. decembra 2014 a účinnosť 1. septembra 2015.

Prílohy č. 1-13

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Prepis bol vydaný 6. marca 2015. (Aktuálne znenie) </output>

<output>Vnútorný predpis č. 8/2015</output>