Akcie katedry

Akcie katedry

Katedra v rámci svojich činnosti organizuje viacero podujatí, či dodatočných vzdelávacích kurzov.

  • Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácii - medzinárodná odborná konferencia, ktorú organizuje aktuálne siedmim rokom, konkrétne v novembri 2019.
  • Pregraduálny kurz - pre uchádzačov o štúdium psychológie, pripravujeme každoročne prípravný kurz, ktorý im má dopomôcť čo najlepšie sa pripraviť na prijímacie konanie na štúdium na našej katedre. Kurzy sú vedené lektormi z Katedry psychológie FiF UK.
  • Absolventské soboty - stretnutia pre bývalých absolventov, na ktorých si môžu spolu s učiteľmi nielen zaspomínať na obdobie svojho štúdia, ale absolvovať aj niekoľko vybraných prednášok v intenciách dodatočného vzdelávania. Stretnutia sú vedené PhDr. Martinom Jakubekom, PhD.
  • Psychológia v kocke - kurz pre záujemcov o psychológiu z radov laikov. Ponúka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúsenosti pre verejnosť zaujímave. Je určený pre záujemcov bez ohľadu na vek a nadobudnúty druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblasti psychológie. 
  • Postgraduálne špecializačné vzdelávanie v oblasti školskej psychológie - je určené absolventom psychológie a psychológie v kombinácií s iným predmetom. 
  • Špecializovaná príprava v odbore klinická psychológia - od roku 2013 ponúka naša katedra aj špecializačný študijný program v odbore klinická psychológia.
  • Dobrotkov deň - v spolupráci s Ústavom pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii s r.o. a Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS organizujeme vedecko - pracovnú schôdzu, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre pravidelnú interdisciplinárnu výmenu poznatkov a názorov vo vedných odvetviach.