Akcie katedry

Akcie, podujatia, kurzy, školenia

Katedra v rámci svojich činnosti organizuje viacero podujatí, či dodatočných vzdelávacích kurzov.

 

  • V prvom rade je to Medzinárodná odborná konferencia OSOBNOSŤ V KONTEXTE KOGNÍCIÍ, EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ, ktorú organizuje aktuálne piatym rokom, konkrétne v novembri 2015.
  • Pre uchádzačov o štúdium psychológie, pripravujeme každoročne prípravný PREGRADUÁLNY KURZ, ktorý im má dopomôcť čo najlepšie sa pripraviť na prijímacie konanie na štúdium na našej katedre. Kurzy sú vedené lektormi z Katedry psychológie FiF UK.
  • Pre bývalých absolventov zasa pripravuje stretnutia ABSOLVENTSKÉ SOBOTY, na ktorých si môžu spolu s učiteľmi nielen zaspomínať na obdobie svojho štúdia, ale absolvovať aj niekoľko vybraných prednášok v intenciách dodatočného vzdelávania. Stretnutia sú vedené PhDr. Martinom Jakubekom, PhD.  
  • Pre záujemcov o psychológiu z radov laikov, pripravuje naša katedra kurz PSYCHOLÓGIA V KOCKE.  Kurz ponuka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúsenosti pre verejnosť zaujímave. Je určený pre záujemcov bez ohľadu na vek a nadobudnúty druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblasti psychológie. 
  • Katedra pripravuje aj postgraduálne špecializačné vzdelávanie v oblasti ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE, ktoré je určené absolventom psychológie a psychológie v kombinácií s iným predmetom. 
  • Od roku 2013 ponúka naša katedra aj špecializačnú prípravu v odbore KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA.