Konrádová Ľubica

Tituly: PhDr., PhD.
Zameranie: vývinová psychológia
Kontakt: lubica.konradova@uniba.sk, luba.konradova@gmail.com
Miestnosť: 402/klapka 2356
Zaradenie: odborný asistent


Výučba na katedre: 
Pedagogickej činnosti sa venujem primárne na Katedre psychológie. Na začiatku svojej profesionálnej kariéry som pôsobila pedagogicky aj na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK, kde som viedla kurzy Psychológie pre učiteľov, neskôr som rovnaký predmet viedla na FFUK pre budúcich učiteľov rôznych humanitných odborov štúdia v rámci pedagogickej prípravy. V súčasnosti prednášam a vediem semináre výlučne na Katedre psychológie.

Ide o povinné kurzy :
Bakalárske štúdium
 Všeobecná psychológia 3 – Predstavy a myslenie
 Vývinová psychológia 1
 Vývinová psychológia 2
Magisterské štúdium
Kognitívna psychológia – participácia na prednáškach
Vybrané kapitoly z Vývinovej psychológie

Voliteľný predmet:   Psychofyzické metódy rozvíjania tvorivosti

Základný životopis: 

Pracovná história:

  • 1987 ukončenie štúdia na Katedre psychológie FFUK
  • 1998 udelenie titulu Kandidát vied
  • 1987 –1991 interná ašpirantúra na Katedre psychológie FFUK
  • 1991-1998 vedecký pracovník
  • 1999 odborný asistent

Vedecko- výskumné zameranie:
Po skončení štúdia som sa zaoberala problematikou intelektuálneho nadania a v jeho kontexte pozíciou tvorivosti a motivácie.
V súčasnosti sa orientujem na kognitívnu psychológiu – primárne sa venujem problematike rozhodovania, pôsobeniu kognitívnych tendencií v rámci procesov myslenia a iracionálnych prvkov intervenujúco vstupujúcich do týchto procesov.
V oblasti Vývinovej psychológie sa zaoberám problematikou raného citového pripútania (attachmentu). Perspektívne sa chcem venovať tejto problematike v nadväznosti na ďalšie psychologické konštrukty – životný štýl, reziliencia.

Hlavná publikačná činnosť: 
Konrádová, Ľ. 2001. Je naše rozhodovanie racionálne ? In: I.Sarmány Schuller (Ed). Psychológia pre bezpečný svet. Zborník príspevkov: Psychologické dni. Trenčín, 2001.s.578-585
Konrádová, Ľ. 2002. Sonda do vzťahov iracionality a rozhodovania. In: I. Sarmány Schuller, M.Košč (Eds): Psychológia na rázcestí. Zborník príspevkov X. zjazdu slov. psychológov. Bratislava, 2002. s. 446-453
Konrádová, Ľ. 2003. . Sonda do vzťahov iracionality a rozhodovania u vysokoškolských študentov. In: Zb. príspevkov konf. „Práca a jej kontexty“ Psychologické dni Trenčín 17.-19. 2003. Bratislava: Slov. Psychologická spol. a Centrum ps. a sociol. činností, Personálny úrad ozbroj. síl SR, 2003. s.374-382.
ISBN 80-88982-75-8.
Konrádová,.2003. Sonda do vzťahov iracionality a rozhodovania u vysokoškolských študentov. In: Zb.príspevkov konf. “Práca a jej kontexty“ Psychologické dni Trenčín 17.-19. 2003 Bratislava: Slov. Psychologická spol. a Centrum ps. a sociolog. činností, Personálny úrad ozbroj. síl SR, 2003. s. 374-382. ISBN 80-88982-75-8
Konrádová, Ľ., Greškovič, M.2005: K niektorým súvislostiam kvality rozhodovania a osobnostných premenných. In Zb. príspevkov odbornej konferencie : Psychológia pre život, alebo ako je potrebná metanoia. Dunajská Streda, Pelikán, 2005, str.482-487
Konrádová, Ľ. 2007. Rozhodovanie u adolescentov. In : Zb. príspevkov odbornej konferencie: Sociálne procesy a osobnosť 2006. Košice, Spoločenskovedný ústav SAV, 2007
Konrádová, Ľ. 2007. Decision making in relation to irrational beliefs and Framing effect. X-th European congres of psychology, 3-6 july, 2007, Prague
Konrádová,Ľ. 2008. Analýza odpovedí študentov psychológie v experimente CP3 - Usudzovanie a rozhodovanie. In Psychologica XXXIX. Zborník z medzinárodnej konferencie "Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Bratislava: Univerzita Komenského, Stimul, 2008.
ISBN 978-80-89-236-459, s.360-371.