Pracovné referáty

Jednotlivé oblasti života katedry a ľudia, ktorým sú zverené

Sekretariát katedry
Katarína Mešinová

Psychodiagnostická knižnica
Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

Rozvrh
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

Študijná agenda
Mgr. Radoslav Blaho, PhD.
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

Rigorózne konanie
Doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Koordinátorka programu ERASMUS+
Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

Koordinátori odbornej konferencie "Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií"

Editorka zborníka Psychologica
Doc. PhDr. Daniela Čechová PhD.

Absolventské soboty (stretnutia absolventov katedry)
PhDr. Martin Jakubek, PhD. 

Členovia Akademického senátu FiF UK
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Spravodajca Agentúry VEGA (MŠ a SAV)
Doc. PhDr. Eva Rošková, CSc.

Spravodajca Agentúry APVV
Doc. PhDr. Michal Hajduk, PhD.

Špecializované štúdium klinickej psychológie
Mgr. Vladimír Ivančík

Pregraduálny kurz
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Študentská vedecká odborná činnosť

Univerzita tretieho veku
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
(do výučby je začlenených približne 50% pracovníkov katedry)

Psychológia v kocke (komerčná činnosť katedry)
Mgr. Viera Cviková, PhD.
Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Hana Smitková, PhD.

Fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

Kontakt pre externých vyučujúcich pedagógov
Katarína Mešinová