Špecializačné - klinická

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Špecializačný študijný program v odbore klinická psychológia, určený zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní psychológ, poskytuje Katedra psychológie Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty na základe aktuálneho Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odborný garant špecializačného študijného programu

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. 

Lektorský zbor pre teoretickú časť

Mgr. ASHFORD Janka
Mgr. BRANDOBUROVÁ Petra, PhD.
Mgr. CVIKOVÁ Viera, PhD.
Mgr. ČELÁROVÁ Diana, PhD.
Mgr. FARKAŠOVÁ Monika
PhDr. GROSSMANN Ján
doc. PhDr. HAJDÚK Michal, PhD.
Mgr. HAPČOVÁ Margaréta, PhD.
MUDr. HERETIKOVÁ MARSALOVÁ Andrea
prof. PhDr. HERETIK Anton, PhD.
Mgr. HORŇÁKOVÁ Zuzana
doc. Mgr. IZÁKOVÁ Ľubomíra, PhD.
PhDr. KANDEROVÁ Desanka, PhD.
MUDr. KRÁLOVÁ Mária, CSc.
Mgr. KURILLA Adam
PhDr. MÁTHÉ Robert, PhD.
prof. PhDr. MIKULAJOVÁ Marína, PhD.
Mgr. MILER Martin
doc. MUDr. MINÁR Michal, PhD.
PhDr. NÔTOVÁ Pavla, PhD
Mgr. PALENČÁROVÁ Zuzana
Mgr. PIKÁLI Soňa
PhDr. PRIBIŠOVÁ Karina
Mgr. SVETSKÝ Viktor, PhD.
PhDr. ŠČIBRANYOVÁ Hana
MUDr. ŠUBA Ján, MPH
PhDr. VASIĽKOVÁ Lucia
Mgr. VARGOVÁ Mária
MUDr. TURČEK Michal, PhD.
Mgr. ZIMÁNYIOVÁ Miroslava, PhD.

Lektorský zbor pre praktickú časť

Mgr. BALÁŽOVÁ Petronela
Mgr. DEMEŠOVÁ Magdaléna
PhDr. KIRÁLOVÁ Silvia
PhDr. SABOL Peter
Mgr. ZABÁK Karol
Mgr. ZABÁKOVÁ Renáta
PhDr. DIVÉKY Tomáš, PhD.
PhDr. VASIĽKOVÁ Lucia
Mgr. FARKAŠOVÁ Monika
Mgr. LINDEROVÁ Nina, PhD.
Mgr. HOLOCSYOVÁ Viktória
Mgr. HOŠTÁKOVÁ Denisa
doc. PhDr. ŠLEPECKÝ Miloš, PhD.
Mgr. KNAPÍK Peter
Mgr. NOCIAR František
Mgr. HRUSTIČ Gabriel
Mgr. VOLFOVÁ Dušana
Mgr. HLADKÁ Kamila
PhDr. PRIBIŠOVÁ Karina
PhDr. RUTTKAYOVÁ Michala
Mgr. JUHÁSZOVÁ Silvia
Mgr. ČIČMANOVÁ Lenka, PhD.
Mgr. SEBÖKOVÁ Šarlota

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Špecializačné štúdium klinickej psychológie sa riadi nasledovnými legislatívnymi dokumentami:

  • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení
  • Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, v platnom znení
  • Opatrenie MZ SR č. S20737-2022-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

Konkrétne podmienky špecializačného štúdia klinickej psychológie na FiF UK vyplývajúce z uvedených dokumentov sú uvedené v Študijnom poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a akreditačnom spise. Kľúčové informácie pre uchádzačov a študentov nájdete na týchto stránkach.

HISTÓRIA

Katedra psychológie Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty bola po prvýkrát akreditovaná na poskytovanie špecializačného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov v roku 2012 Rozhodnutím o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom Z46665-2012-OZdV, právoplatným od 23. novembra 2012. Na základe tohto rozhodnutia začala Katedra poskytovať špecializačné štúdium klinickej psychológie od roku 2013, kedy boli do štúdia zaradení k 30. júnu 2013 prví študenti. Ďalšia akreditácia prebehla v roku 2017 a ostatná v roku 2022.

Prví absolventi úspešne absolvovali špecializačnú skúšku 12. decembra 2016. Do konca roka 2023 úspešne absolvovalo špecializačné štúdium 82 absolventov.

Do 31. 8. 2020 pôsobil ako odborný garant špecializovaného vzdelávania prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.