Uchádzač - zaradenie do štúdia

TERMÍN A PODMIENKY ZARADENIA DO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

Prihlášku do špecializačného štúdia môžete podávať kedykoľvek počas celého roka. Uchádzači sú zaradení najneskôr do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti.

Do špecializačného štúdia budú zaradení všetci uchádzači, ktorí splnia nasledujúce podmienky:

 1. nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe psychológia v študijnom odbore psychológia;
 2. uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore psychológia na území Slovenskej republiky so zabezpečením školiteľa so špecializáciou v odbore klinická psychológia, zabezpečujúceho dohľad nad praktickou časťou štúdia;
 3. uhradenie poplatku za prvý rok štúdia vo výške 350,- € tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet FiF UK najneskôr v deň podania žiadosti o zaradenie.

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Celková suma poplatkov za špecializačné štúdium je 1.050,- €, čo je 350,- €/rok. Táto suma zahŕňa:

 • školné za 3 roky štúdia - lektorské, organizačné a administratívne služby (pri dlhšom štúdiu sa školné naviac neplatí)
 • vydanie indexu odbornosti
 • vydanie logbooku
 • zabezpečenie záverečnej skúšky
 • vydanie diplomu

Poplatok sa uhrádza v 3 splátkach po 350,- € nasledovne:

1. splátkaspolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia
2. splátkaspolu s prihláškou na II. teoretický blok
3. splátka

spolu s prihláškou na III. teoretický blok

FiF UK iné poplatky v súvislosti so štúdiom nepožaduje.

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

Žiadosť o zaradenie podáva zamestnávateľ uchádzača. Formulár žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia si môžete stiahnuť tu.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 1. kópiu vysokoškolského diplomu overenú notárom,
 2. kópiu pracovnej zmluvy (kópiu dokladu, na základe ktorého zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie),
 3. potvrdenie o úhrade 1. splátky z poplatku za štúdium,
 4. 2x zmluvu o štúdiu podpísanú uchádzačom s rovnakým dátumom ako je uvedený na žiadosti o zaradenie (zmluvu si stiahnite tu),
 5. index odbornosti, pokiaľ bol vydaný
 6. potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov,
 7. kópie diplomov z iných špecializačných štúdií, ak ste ich absolvovali.

Žiadosť je potrebné vytlačiť, vyplniť, nechať potvrdiť zamestnávateľom a spolu s prílohami doručiť na adresu:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FILOZOFICKÁ FAKULTA
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
GONDOVA 2
811 02  BRATISLAVA

ÚHRADA POPLATKOV ZA ŠTÚDIUM

Všetky poplatky súvisiace so špecializačným štúdiom klinickej psychológie sa uhrádzajú na účet FiF UK vedený v Štátnej pokladnici.

IBAN:SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol:105320
Správa pre príjemcu:priezvisko a meno študenta a text špecializačné štúdium klinickej psychológie