Uchádzač - zaradenie do štúdia

TERMÍN A PODMIENKY ZARADENIA DO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

Do špecializačného štúdia sú uchádzači zaradení vždy k 1.10. alebo 1.2. príslušného kalendárneho roka. Najbližší možný termín zaradenia je v akademickom roku 2021/2022

k 1.10.2021.

Do špecializačného štúdia budú zaradení všetci uchádzači, ktorí splnia najneskôr posledný kalendárny deň pred termínom zaradenia nasledujúce podmienky:

 1. nadobudnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológia;
 2. absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve alebo nadobudnuté vzdelanie v zdravotníckom odbore;
 3. podanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr posledný pracovný deň pred termínom zaradenia;
 4. uhradenie poplatku za prvý rok štúdia vo výške 350,- € tak, aby boli finančné prostriedky pripísané na účet FiF UK najneskôr posledný pracovný deň pred termínom zaradenia.

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Celková suma poplatkov za špecializačné štúdium je 1.050,- €, čo je 350,- €/rok. Táto suma zahŕňa:

 • školné za 3 roky štúdia - lektorské, organizačné a administratívne služby (pri dlhšom štúdiu sa školné naviac neplatí)
 • vydanie logbooku
 • vykonanie záverečnej skúšky
 • vydanie diplomu

Poplatok sa uhrádza v 3 splátkach po 350,- € nasledovne:

1. splátkaspolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia
2. splátkaspolu s prihláškou na II. teoretický blok
3. splátka

spolu s prihláškou na III. teoretický blok

FiF UK iné poplatky v súvislosti so štúdiom nepožaduje.

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

Žiadosť o zaradenie podáva zamestnávateľ uchádzača. Formulár žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia si môžete stiahnuť tu.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 1. kópiu vysokoškolského diplomu overenú notárom,
 2. kópiu osvedčenia o absolvovaní prípravy na výkon práce v zdravotníctve alebo doklad o dosiahnutí zdravotníckeho vzdelania
  (ak čakáte na doručenie, tak je potrebné namiesto osvedčenia priložiť k žiadosti čestné vyhlásenie, že ste absolvovali pohovor z prípravy na výkon práce v zdravotníctve a priložiť fotokópiu strany z indexu odbornosti, kde je zaznamenaný výsledok pohovoru. Osvedčenie je potom potrebné doplniť bezodkladne po jeho obdržaní.),
 3. potvrdenie o úhrade 1. splátky z poplatku za štúdium,
 4. 2x zmluvu o štúdiu podpísanú uchádzačom s rovnakým dátumom ako je uvedený na žiadosti o zaradenie (zmluvu si stiahnite tu),
 5. index odbornosti,
 6. potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov
  (nie je podmienkou, ak čakáte na doručenie potvrdenia o registrácii v SKP alebo ste čerstvý absolvent prípravy na výkon práce v zdravotníctve a neobdržali ste ešte osvedčenie. V týchto prípadoch je potvrdenie potrebné doplniť bezodkladne po jeho obdržaní.),
 7. kópie diplomov z iných špecializačných štúdií, ak ste ich absolvovali.

Žiadosť je potrebné vytlačiť, vyplniť, nechať potvrdiť zamestnávateľom a spolu s prílohami doručiť na adresu:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FILOZOFICKÁ FAKULTA
ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
GONDOVA 2
811 02  BRATISLAVA

najneskôr do 30.9.2020.

ÚHRADA POPLATKOV ZA ŠTÚDIUM

Všetky poplatky súvisiace so špecializačným štúdiom klinickej psychológie sa uhrádzajú na účet FiF UK vedený v Štátnej pokladnici.

IBAN:SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol:105320
Správa pre príjemcu:priezvisko a meno študenta a text špecializačné štúdium klinickej psychológie