Študent

DĹŽKA ŠTÚDIA

Špecializačné štúdium trvá 3 roky. V prípade, že účastník špecializačného štúdia poskytuje zdravotnú starostlivosť na kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas, dĺžka špecializačného štúdia sa primerane predlžuje.

TEORETICKÁ ČASŤ ŠTÚDIA

Študent je povinný absolvovať v priebehu štúdia teoretické vzdelávanie v rozsahu 150 hod.

POVINNÉ VZDELÁVANIE

Z toho 120 hod. absolvuje v rámci 3 povinných teoretických blokov (každý po 40 hod.) realizovaných Katedrou psychológie FiF UK. Termíny najbližších teoretických blokov:

I. teoretický blok5.2. - 9.2. 2024
II. teoretický blok29.1. - 2.2. 2024
III. teoretický blok5.2. - 9.2. 2024

Na jednotlivé teoretické bloky je potrebné sa prihlásiť pomocou elektronického formulára cez odkaz nižšie, najneskôr mesiac pred začiatkom vybraného bloku. Rovnako študenti, ktorí si potrebujú doplniť chýbajúce dni z niektorého bloku, sa prihlasujú prostredníctvom tejto prihlášky, kde v poznámke uvedú, ktoré témy z príslušného bloku si potrebujú doplniť.

Účasť na teoretických blokoch sa potvrdzuje zápisom do indexu odbornosti.

Prihláška na vzdelávaciu akciu

POVINNE VOLITEĽNÉ VZDELÁVANIE

Zvyšných 30 hod. študent absolvuje na ním vybraných vzdelávacích aktivitách, ktoré musia byť v rámci odboru klinická psychológia a akreditované Slovenskou komorou psychológov alebo SACCME. Tiež je možné absolvovať vzdelávacie aktivity v zahraničí, ktoré musia byť obdobne akreditované autoritami v danej krajine. Za každú takúto vzdelávaciu aktivitu môže byť študentovi započítaných max. 7 hod. Do týchto vzdelávacích aktivít sa započítava aj odborná publikačná činnosť študenta, ktorá je hodnotená max. 10 hod. za každý článok.

Absolvované vzdelávacie aktivity a publikačnú činnosť si študent eviduje vo svojom záznamníku zdravotných výkonov, tzv. Logbook. Aktivita je započítaná po riadnom zdokladovaní účasti (kópia potvrdenia o účasti alebo kópia publikácie) a schválení garantom špecializačného štúdia.

PRAKTICKÁ ČASŤ ŠTÚDIA

Praktická časť špecializačného štúdia je rozdelená do 3 celkov:

1. Zamestnanie

Počas štúdia je študent povinný byť zamestnaný v zdravotníckom zariadení pod odborným dohľadom klinického psychológa. Túto skutočnosť študent preukazuje predložením rozpisu odbornej zdravotníckej praxe, ktorý je povinný v priebehu štúdia v prípade zmien bezodkladne a priebežne aktualizovať.

Rozpis odbornej zdravotníckej praxe

V prípade

  • nástupu na materskú/rodičovskú dovolenku,
  • dlhodobej PN,
  • pracovného voľna bez náhrady mzdy,
  • iného dôvodu znemožňujúceho výkon zdravotníckeho povolania, tak ako bolo uvedené,

je študent povinný bezodkladne požiadať o prerušenie štúdia podaním písomnej žiadosti a predložiť index odbornosti a logbook na študijné oddelenie fakulty.

Žiadosť o prerušenie špecializačného štúdia

V prípade straty školiteľa alebo ukončenia pracovného pomeru so zdravotníckym zariadením je študent povinný bezodkladne kontaktovať študijné oddelenie za účelom vyriešenia situácie.

2. Cirkulačná prax

Druhým pilierom praktickej časti špecializačného štúdia sú tzv. cirkulácie, teda prax na rôznych typoch nemocničných oddelení. V zmysle platnej legislatívy je študent povinný absolvovať na tomto type praxe 6 mesiacov v nasledovnej skladbe:

psychiatria3 mesiace
voliteľné odbory3 mesiace (minimálne 2 týždne v najmenej 3 ľubovoľne vybraných odboroch: napr. pediatria, geriatria, neurológia, interná medicína, onkológia). V každom z voliteľných odborov je nutné, aby bol frekventant supervidovaný klinickým psychológom na príslušnom pracovisku, prípadne klinickým psychológom, ktorý na príslušnom oddelení zabezpečuje konziliárnu starostlivosť

Minimálne 6 týždňov z cirkulačnej praxe je potrebné absolvovať na min. 4 rôznych akreditovaných pracoviskách, ktorých zoznam nájdete cez odkaz nižšie. Zvyšných 18 týždňov je možné absolvovať aj na inom pracovisku, ktoré musí mať zriadené miesto klinického psychológa. Prax na takomto pracovisku podlieha predchádzajúcemu schváleniu odborným garantom špecializačného štúdia na základe žiadosti.

Zoznam akreditovaných pracovísk

Žiadosť o schválenie neakreditovaného pracoviska pre cirkulačnú prax

Po skončení každej časti cirkulačnej praxe je študent povinný si zabezpečiť zapísanie praxe do Indexu odbornosti a Logbooku lektorom (klinickým psychológom, ktorý ho počas praxe na pracovisku odborne viedol).

Od 1.5.2017 je možné absolvovať cirkulačnú prax aj na domovskom pracovisku študenta, ak je toto pracovisko súčasťou poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do pevnej siete poskytovateľov alebo do koncovej siete poskytovateľov a študent s ním má uzatvorený pracovný pomer. V prípade, že má študent záujem využiť túto možnosť, je povinný o tejto skutočnosti informovať katedru psychológie pri zaradení do štúdia, alebo do najbližšieho termínu zaraďovania do štúdia po zamestnaní sa na pracovisku spĺňajúcom uvedené kritériá.

Študenti zaradení pred 1.5.2017 mohli informovať katedru psychológie o pracovnom pomere s pracoviskom spĺňajúcim kritériá do 30.9.2017. Dodatočne to už nie je možné.

Ak si študent túto povinnosť nesplní, prípadné vykonanie cirkulačnej praxe na takomto pracovisku mu nebude uznané.

3. Zdravotné výkony

Ministerstvo zdravotníctva SR stanovilo minimálne množstvo zdravotných výkonov, ktoré je študent povinný vykonať v priebehu štúdia. Ide o diagnostické vyšetrenia rôznymi psychodiagnostickými metódami, klinicko-psychologické vyšetrenia a postupy, a spracovanie ich výsledkov. Kompletný zoznam je uvedený v časovo-tematickom pláne štúdia. Podmienkou je, že musí ísť o výkony zapísané v zdravotnej dokumentácii pacientov, ktoré si študent zaznamenáva do svojho záznamníka zdravotných výkonov, tzv. Logbooku.

Časovo-tematický plán špecializačného štúdia klinickej psychológie

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

ÚHRADA POPLATKOV ZA ŠTÚDIUM

Všetky poplatky súvisiace so špecializačným štúdiom klinickej psychológie sa uhrádzajú na účet FiF UK vedený v Štátnej pokladnici.

IBAN:SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol:105320
Správa pre príjemcu:priezvisko a meno študenta a text špecializačné štúdium klinickej psychológie