Literatúra

Povinná literatúra:
 • Heretik, A. sr., A. Heretik jr. a kol. (2016). Klinická psychológia: Druhé, prepracované a rozšírené vydanie, Nové Zámky: Psychoprof.
 • Vybíral, S. a Roubal, J. (Eds.). (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál. 1. vydanie.
 • Říčan, P.,D. Krejčířová et al. (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.
 • Svoboda, M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.
 • Svoboda, M., D. Krejčířová a M. Vágnerová (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
 • Lichtenberger, E. O., Mather, N., Kaufman, N. L., & Kaufman, A. S. (2015). Základy psaní zpráv z vyšetření. Propsyco, sro.
 • Tress, W. (2008). Základní psychosomatická péče. Praha: Portál.
 • Kulišťák, P. (2017) Klinická neuropsychologie v praxi. Karolinum.
 • APA (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA). Testcentrum. Praha. alebo AERA, APA, & NCME (2014). Standards for Educational and Psychological Testing: National Council on Measurement in Education. Washington DC: American Educational Research Association.
 • Klasifikačné systémy MKCH-10/11 a DSM-5.
Odporúčaná literatúra:
 • Baštecká, B., J. Mach a kol (2015). Klinická psychologie. Portál: Praha.
 • Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie: 6., aktualizované vydání. Praha: Portál.
 • Kolibáš, E., Čaplová, T., Kořínková, V., Vajdičková, K., & Žucha, I. (1997). Všeobecná psychiatria. Univerzita Komenského.
 • Kratochvíl, S. (2000). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén.
 • Pečeňák, J., Kořínková, V. (Eds.). (2016). Psychofarmakológia (1. vyd). Wolters Kluwer.
 • Preiss, M. a H. Kučerová (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Grada: Praha
 • Vymětal, J. (2004). Obecná psychoterapie. Grada: Praha.
 • Weiss, P. a kol. (2011). Etické otázky v psychologii. Praha: Portál.
 • Maercker, A. (2020). Psychická trauma a poruchy po traume. Vydavateľstvo-F. Trenčín.
 • Hašto, J. (2005) Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Vydavateľstvo-F. Trenčín.
 • Kalina, K. a kol. (2015). Klinická adiktologie (1. vyd.). Praha: Grada.
 • Hort, v. (2008) Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál.