Literatúra

Povinná literatúra:
 • Heretik, A. sr., A. Heretik jr. a kol. (2016). Klinická psychológia: Druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Kolibáš, E. a kol. (2010). Príručka klinickej psychiatrie. Nové Zámky: Psychoprof.
 • Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie: 6., aktualizované vydání. Praha: Portál.
 • Kratochvíl, S. (2000). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén.
 • Novotný, V. a kol. (2010). Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Říčan, P. a D. Krejčířová (2006). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.
 • Svoboda, M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.
 • Svoboda, M., D. Krejčířová a M. Vágnerová (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
 • Tress, W. (2008). Základní psychsomatická péče. Praha: Portál.
 • Klímová, J. a M. Fialová (2015). Proč (a jak) psychosomatika funguje? Praha: Progressive consulting.
 • MKCH-11
 • DSM-5
 • Príručky k základným psychodiagnostickým testovým metódam ako: WAIS-R, WAIS-III, WISC-III, MMPI-2, ROR, FDT a i.
Odporúčaná literatúra:
 • Baštecká, B., J. Mach a kol (2015). Klinická psychologie. Portál: Praha.
 • Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Portál: Praha.
 • Nolen-Hoeksema, S. (2010). Abnormal Psychology. McGraw-Hill Education.
 • Plante, T. G. (2001). Současná klinická psychologie. Grada: Praha
 • Preiss, M. a H. Kučerová (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Grada: Praha.
 • Vymětal, J. (2004). Obecná psychoterapie. Grada: Praha.
 • Weiss, P. a kol. (2011). Etické otázky v psychologii. Praha: Portál.
 • Kořínková, V. a D. Ježová (2006). Antidepresíva. In: M. Kriška a kol. Memorix klinickej farmakológie a liekov. Bratislava: Slovak Academic Press, s. 485-496.
 • Kriška, M. a kol. (2006). Memorix klinickej farmakológie a liekov. Bratislava: Slovak Academic Press.
 • Novotný, V. a kol. (2013). Špeciálna psychiatria. Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Švestka, J. (2004). Psychofarmaka. In: C. Höschl, J. Libiger a J. Švestka (Eds.). Psychiatrie: Druhé, doplněné a opravené vydání. Praha: Tigis, s. 695-762.