Obsah vzdelávania

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ

1. rok štúdia
 • všeobecné teoretické základy klinickej psychológie so zameraním na ich praktické využitie, jej koncepcia, organizácia psychologických služieb v zdravotníctve
 • teórie osobnosti, motivácie, učenia z pohľadu ich aplikácie v klinickej psychológii
 • uplatnenie sociálno-psychologickej teórie malých skupín, rodinnej interakcie a problematiky sociálnej komunikácie
 • teoretické základy vývinovej psychológie, odchýlky a poruchy, so zreteľom na špecifickú problematiku jednotlivých životných období v zdraví a chorobe
 • základné poznatky a metódy neuropsychológie
2. rok štúdia
 • psychológia zdravia a behaviorálna medicína - činitele psychologickej, osobnostnej a sociálnej povahy pri upevňovaní zdravia, ale aj pri vzniku porúch a ochorení, prekonávanie stresov, zvládanie náročných životných situácií, psychológia bolest
 • psychické a sociálne aspekty telesných a zmyslových poškodení
 • pojem duševného zdravia, špeciálne otázky duševného zdravia a jeho nedostatkov v detstve, adolescencii, dospelosti a starobe, psychosexuálna problematika
 • problematika ťažko chorých a umierajúcich, otázky tanatológie, postoj k umierajúcim pacientom, pacienti s chronickými a dlhotrvajúcimi ochoreniami
 • najdôležitejšie psychodiagnostické metódy na vyšetrenie štruktúry osobnosti, zrelosti osobnosti, osobnostných charakteristík, psychických funkcií, schopností na posudzovanie psychomotorického vývinu v norme, a pri poškodeniach alebo porušeniach jednotlivých zložiek osobnosti všetkých vekových kategórií
3. rok štúdia
 • základy hlavných psychoterapeutických smerov, psychoterapeutických metód a špeciálnych techník psychoterapie, ich indikácie a kontraindikácie so zohľadnením zvláštností psychoterapeutickej práce s deťmi, dospievajúcimi, dospelými a staršími ľuďmi v zdravotníctve, a v klinicko-psychologickom poradenstve
 • klinické medicínske odbory (napr. z psychiatrie, detskej psychiatrie, pediatrie, neurológie, klinickej onkológie), ktoré sú dôležité pre účinnú spoluprácu psychológa s lekárom
 • všeobecné vedomosti zo somatickej medicíny - poznatky bežných fyziologických hodnôt, telesného rastu, pohlavného zrenia, biológia starnutia, všeobecné vedomosti z fyziológie a patofyziológie CNS a zmyslových orgánov, orientačná znalosť psychofarmakológie
 • aplikácia klinickej psychológie vo vybranom odbore: psychiatria, pedopsychológia, neuropsychológia, psychosomatika, psychoonkológia a tanatológia
 • právne predpisy vzťahujúce sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • etické otázky klinickej psychológie