Pregraduálne prípravné kurzy

V roku 2022 opätovne realizujeme prípravný kurz k prijímacím skúškam pre odbor psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave v akademickom roku 2022/2023

V roku 2022 opätovne realizujeme prípravný kurz na k prijímacím skúškam pre odbor psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave v akademickom roku 2022/2023

Základné organizačné informácie

Organizátor kurzu: Katedra psychológie FF UK

Prípravný kurz prebehne formou 4 online stretnutí prostredníctvom výučby v MS Teams v termínoch v piatok 18.03., 25.03., 01.04. a 08.4.2022 v čase od 13:00-19:00 hod.

Pre účasť na kurze je potrebné sa registrovať prostredníctvom Registračného formuláru. 

Cena za kurz je 85 € úhradou bezhotovostne na účet Filozofickej fakulty UK v štátnej pokladnici č. SK36 8180 0000 0070 0008 3100 variabilný symbol 05. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka / účastníčky kurzu. 

V prípade neúčasti na kurze sa kurzovné nevracia. 

Podrobný harmonogram a pokyny k účasti nájdete v samostatnom dokumente. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na maily:

pregradualnykurz@fphil.uniba.sk