Pregraduálne prípravné kurzy


V nadväznosti na aktualizovanú informáciu na webe fakulty k prijímacím skúškam na Bc. stupeň (špecifická škúška na štúdium Psychológie sa nebude konať). 

NEUSKUTOČNIA sa v tomto roku ani avizované prípravné kurzy.


 

 

Katedra psychológie ponúka pre záujemcov o štúdium psychológie možnosť vzdelávania sa a prípravy na prijímacie skúšky vo forme tzv. pregraduálnych kurzov. Kurzy sú vedené lektormi z Katedry psychológie FiF UK. 

Katedra po zápise uchádzača na FiF UK (po prijatí prihlášky) každého záujemcu automaticky písomne osloví(začiatkom apríla 2021) s ponukou o absolvovanie pregraduálnych kurzov. 

UPOZORŇUJEME záujemcov o štúdium na našej katedre, že ponuky rozličných vzdelávacích inštitúcií neposkytujú relevantné informácie k prijímaciemu konaniu na našej katedre!!  

Kurz pozostáva zo štyroch celodňových stretnutí (celkovo 32 školských hodín). Frekventanti na týchto stretnutiach získajú informácie o základných teoretických psychologických disciplínach (všeobecná psychológia, vývinová psychológia a psychológia osobnosti) ako i aplikovaných psychologických disciplínach (sociálna, klinická, poradenská, pracovná, pedagogická a školská psychológia). Súčasťou kurzu sú taktiež základné informácie o priebehu prijímacích skúšok a príprava na skúšku špecifických predpokladov pre štúdium psychológie. Detailný program jednotlivých stretnutí Vám bude poskytnutý na prvom stretnutí.

 

I. Organizačné informácie:

Kurzy sa budú konať vždy v soboty v mesiaci máj (spolu 4 stretnutia) v čase od 9:00 do 16:30 hod. na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Budú ich viesť učitelia z Katedry psychológie FiF UK. Vzhľadom na organizáciu kurzu s väčším počtom ľudí, je potrebné dostaviť sa na prvý termín najmenej 30 minút pred jeho začiatkom,  ZA HLAVNÚ BUDOVU UK- vchod na rektorát UK -  na parkovisku. (Múzejná ul.). Odtiaľ budete rozdelení do príslušných učební.

 

II. Časový harmonogram kurzu:

 1.   -
 2.   -
 3.   -
 4.   -

    

Prednášky budú prebiehať v uvedených dňoch, v čase od 9:00 hod. do 16:30 v dvoch blokoch:
○  Blok 1       9:00 – 10:30
                  10:30 – 10:40 (prestávka)
                  10:40 – 12:20
○  Blok 2     13:20 – 14:50
                  14:50 – 15:00 (prestávka)
                  15:00 – 16:30  

III. Tematické okruhy pregraduálnych kurzov:

 • Psychologické smery- história a súčastnosť, psychológia na Slovensku a bývalom Československu, psychické procesy -všeobecne

Kľúčové slová prednášky: definícia psychologických pojmov a psychologická terminológia, základné údaje z histórie psychológie a jej smerov, , Česko-slovenská psychológia, vznik psychológie na Slovensku, minulosť a súčasnosť psychológie na Slovensku, všeobecná charakteristika psychických procesov a i. 

 • Všeobecná psychológia: Pociťovanie a vnímanie:  

Kľúčové slová prednášky: definícia pojmov pocit vnem, vnímanie priestoru, farby, geometricko-optické klamy, základné teórie vnímania, stálosť vnímania, pociťovanie a psychofyzika, základné experimenovanie v oblasti vnímania a pociťovania.

 • Všeobecná psychológia: Pamäť a pozornosť

Kľúčové slová prednášky: vymedzenie pojmov a experimenty v oblasti pamäti a pozornosti, historické prístupy k výskumu pamäti, modely pamäti a teórie pozornosti, procesy pamäti, typy informácií a druhy pamäti, tradičné vs. moderné prístupy k výskumu pozornosti a i.

 • Všeobecná psychológia: Myslenie a reč

Kľúčové slová prednášky: história skúmania ľudského poznania, charakteristika myslenia a predstáv, mentálne reprezentácie, usudzovanie, rozhodovanie, racionalita a iracionalita v myslení, riešenie problémov, myslenie a jazyk, anomálie myslenia a i.

 • Všeobecná psychológia: Emocionalita a motivácia

Kľúčové slová prednášky: úvod do problematiky emócií, základné charakteristiky a typy emócií, teórie emocionality, ontogenéza emócií, individuálne rozdiely v emočnom reagovaní, pojem motivácia a jej vymedzenie, teórie motivácie, motivácia, situácia, správanie a i.

 • Vývinová psychológia

Kľúčové slová prednášky: predmet,zákonitosti a metódy vývinovej psychológie, vplyvy pôsobiace na vývin ľudského jednotlivca, podiel dedičnosti a prostredia pri vývine jednotlivca, spoločensko-kultúrna podstata vývinových zmien, prehľad reprezentatívnych vývinových koncepcií a perspektív a i.

 • Psychológia osobnosti 

Kľúčové slová prednášky: zaradenie psychológie osobnosti do systému psychologických vied, základné pojmy psychológie osobnosti, história jej predmetu, metodologické otázky výskumu osobnosti, štruktúra osobnosti, problematika obrazu seba (self) a i.

 • Sociálna psychológia

Kľúčové slová prednášky: história a súčasnosť sociálnej psychológie, úvod do štúdia sociálnej psychológie, prednosti a úskalia predstavovania a zoznamovania, spoločnosť, sociálne prostredie a sociálny vplyv, sociálne vnímanie a poznávanie, sociálna komunikácia, psychológia davu, sociálne vzťahy, asertivita, empatia a i.

 • Klinická psychológia

Kľúčové slová prednášky: predmet a história klinickej psychológie, jej najvýznamnejšie smery a základné poznatky o etiológii a epidemiológii psychických a psychosomatických porúch, koncepcie normality, základné pojmy psychoterapie, účinné faktory psychoterapie, terapeutický proces a i.

 • Školská psychológia 

Kľúčové slová prednášky: predmet školskej psychológie, preventívna, diagnostická a konzultačno-poradenská práca školského psychológahumanizácia školstva a vstup školského psychológa do procesu humanizácie, nápravná a optimalizačná činnosť školského psychológa - rozvíjajúce programy a i.

 • Pedagogická psychológia

Kľúčové slová prednášky: predmet edukačnej psychológie, učenie, alternatívne systémy vzdelávania podmienky pre uplatnenie tvorivosti vo výchove a vzdelávaní, utváranie vzťahu medzi učiteľom a žiakom, špecifické prístupy a problémy výchovy a vzdelávania  tvorivých, nadaných a i.

 • Poradenská psychológia

Kľúčové slová prednášky: poradenské systémy, organizácia poradenských služieb v SR, poradenský proces, interakcia osobnosti poradcu a klienta, etický rámec psychologického poradenstvavzťah poradenského psychológa k štruktúram štátnej správy a samosprávy, zdravotníctva, výchovného poradenstva a i.

 • Pracovná psychológia

Kľúčové slová prednášky: psychologická definícia pojmu práca, analýza pracovnej činnosti, pracovný výkon a výkonnosť, manažment, motivačné teórie a ich aplikačný zástoj, motivácia k práci a spokojnosť s prácou, hodnotenie pracovníkov, komunikačné teórie, pracovná skupina, efektívnosť pracovnej skupiny a i.

 • Špecifiká prijímacích pohovorov na štúdium psychológie na Katedre psychológie FiF UK v Bratislave

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadne organizačné zmeny v programe pregraduálnych kurzov.