Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Špecializačné - školská

 

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ponúka štvorsemestrálne špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie.

Štúdium je zamerané na prehĺbenie, rozšírenie a doplnenie nových teoretických a praktických vedomostí z aplikovanej psychologickej disciplíny - školskej psychológie a na získanie špecifických poznatkov, zručností a spôsobilostí pre prácu školského psychológa v školách a v školských zariadeniach (z oblasti prevencie, diagnostiky, poradenstva a nápravy problémov žiakov v učení, správaní, profesionálnej orientácie a voľby povolania, sociálnych vzťahov a realizácie preventívnych a rozvíjajúcich programov).

Cieľovou skupinou pre vzdelávanie sú absolventi psychológie a učiteľstva psychológie v kombinácii s iným predmetom.

Doba trvania štúdia je 240 vyučovacích hodín, ktoré sú rozvrhnuté do 4 týždňových blokov výučby. V rámci každého bloku sa uskutočnia 2-3 čiastkové skúšky. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce zo školskej psychológie. Úspešný absolvent štúdia dostane osvedčenie o absolvovaní štúdia.

Poplatok za štúdium je 1 600,-Eur (v poplatku sú zahrnuté administratívne, organizačné a lektorské služby, študijné a ďalšie materiály, záverečné skúšky, skúšobná komisia a vydanie osvedčenia).
Číslo účtu: 70000 83100/ 8180
Variabilný symbol: 07

Odbornou garantkou špecializačného štúdia je: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
Kontaktnou osobou je: Mgr. Diana Demkaninová, diana.demkaninovauniba.sk


Termíny pripravovaného behu, začínajúceho v AR 2018/19:

1. blok: 28.1. -1.2.2019

2. blok: 17.6. -21.6.2019

3. blok: 9.9. - 13.9.2019

4. blok: 27.1.-31.1.2020

5. blok: víkendový workshop (termín sa upresní počas behu)

Záverečná skúška a obhajoba práce: máj 2020 (odovzdanie záverečnej práce: apríl 2020, termíny sa upresnia)


V prípade, ak budete chcieť byť zaradený do štúdia, je potrebné zaslať vyplnenú záväznú prihlášku a potrebné dokumenty (životopis, notársky overený diplom, doklad o úhrade poplatku) na adresu:

 

Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie
Katedra psychológie FiF UK
Gondova 2
P. O. BOX 464
814 99 Bratislava

!!! Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity !!!