Špecializačné - školská

 

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ponúka štvorsemestrálne špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie.

Štúdium je zamerané na prehĺbenie, rozšírenie a doplnenie nových teoretických a praktických vedomostí z aplikovanej psychologickej disciplíny - školskej psychológie a na získanie špecifických poznatkov, zručností a spôsobilostí pre prácu školského psychológa v školách a v školských zariadeniach (z oblasti prevencie, diagnostiky, poradenstva a nápravy problémov žiakov v učení, správaní, profesionálnej orientácie a voľby povolania, sociálnych vzťahov a realizácie preventívnych a rozvíjajúcich programov).

Cieľovou skupinou pre vzdelávanie sú absolventi psychológie a učiteľstva psychológie v kombinácii s iným predmetom.

Doba trvania štúdia je 240 vyučovacích hodín, ktoré sú rozvrhnuté do 4 týždňových blokov výučby. V rámci každého bloku sa uskutočnia 2-3 čiastkové skúšky. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce zo školskej psychológie. Úspešný absolvent štúdia dostane osvedčenie o absolvovaní štúdia.

Poplatok za štúdium je 1 600,-Eur (v poplatku sú zahrnuté administratívne, organizačné a lektorské služby, študijné a ďalšie materiály, záverečné skúšky, skúšobná komisia a vydanie osvedčenia).
Číslo účtu: 70000 83100/ 8180
Variabilný symbol: 07

Odbornou garantkou špecializačného štúdia je: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
Kontaktnou osobou je: Mgr. Diana Demkaninová, diana.demkaninovauniba.sk


Termíny blokov aktuálne prebiehajúceho behu 2017/18:

1. blok: 30. 1. - 3. 2. 2017
2. blok: 19. 6. - 23. 6. 2017
3. blok: 11.9. - 15. 9. 2017
4. blok: 29. 1. - 2. 2. 2018
Záverečná skúška a obhajoba práce: máj 2018
(odovzdanie záverečnej práce: apríl 2018, termíny sa upresnia)


Ďalší beh sa bude otvárať v júni alebo septembri 2018 - termíny upresníme začiatkom roka 2018. 

V prípade, ak budete chcieť byť zaradený do štúdia, je potrebné zaslať vyplnenú záväznú prihlášku a potrebné dokumenty (životopis, notársky overený diplom, doklad o úhrade poplatku) na adresu:

 

Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie
Katedra psychológie FiF UK
Gondova 2
P. O. BOX 464
814 99 Bratislava