Záverečná skúška

Aktuálne termíny 2021 a forma záverečnej skúšky DPŠ

Záverečné skúšky DPŠ sa v letnom termíne 2020/2021 konajú primárne dištančne. Pokiaľ však komisia a študent súhlasia, môžu sa konať aj prezenčne. Forma skúšky preto závisí od rozhodnutia jednotlivých katedier a komisií.

Pedagogický základ učiteľstva

pondelok 14.6.2021 Záverečné skúšky DPŠ štúdia Pedagogický základ učiteľstva

utorok 15.6.2021 Záverečné skúšky DPŠ štúdia Pedagogický základ učiteľstva

pondelok 21.6.2021 Záverečné skúšky DPŠ štúdia Pedagogický základ učiteľstva

utorok 22.6.2021 Záverečné skúšky DPŠ štúdia Pedagogický základ učiteľstva

streda 23.6.2021 Záverečné skúšky DPŠ štúdia Pedagogický základ učiteľstva

 

Psychologický základ učiteľstva

- dištančne so začiatkom od 8:30

8.6. + 9.6. + 10.6.

Manuál pre záverečné skúšky DPŠ dištančnou formou

Manuál je dostupný tu.

Termíny všeobecne

Záverečné skúšky sa konajú v rámcových termínoch v súlade s harmonogramom štúdia, presné dátumy stanovia jednotlivé katedry (Katedra pedagogiky a andragogiky, Katedra psychológie, katedry zabezpečujúce didaktiku predmetu).

Termíny odovzdávania prác DPŠ korešpondujú s harmonogramom štúdia

Študent sa môže v AISe prihlásiť na každú časť záverečnej skúšky samostatne (aj na obhajobu). Prvý termín je riadny, ďalšie dva opravné.  

 

 

 Ako sa prihlásiť na záverečné skúšky DPŠ

Po prihlásení sa do akademického informačného systému si v sekcii "Evidencia štúdia" otvoríte modul "VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky" (ten istý modul, prostredníctvom ktorého si napr. zapisujete predmety). V zozname štúdií (vrchná časť okna) si zvolíte aktuálne štúdium a potvrdením filtra (šípka nadol) aktivujete spodnú časť okna. Tam si vyberiete záložku "Štátne skúšky". V tejto záložke po stlačení ikony "Pridať predmet termínu" zobrazí nové okno, v ktorom sa zobrazia predmety štátnej skúšky (v prípade bakalárskych študijných programov iba obhajoba bakalárskej práce). Predmety sa zobrazujú iba v prípade, že ich máte zapísané v zápisnom liste. Označením daného predmetu (kliknutím na príslušný riadok - môžete si označiť aj viac riadkov naraz) a následným zvolením tlačítka "OK" sa zvolené predmety zobrazia v okne modulu VSES017. Týmto je prihlásenie na príslušný predmet/predmety štátnej skúšky vykonané.

Upozornenie: Konkrétne termíny štátnych skúšok stanovujú jednotlivé katedry, študijné oddelenie touto informáciou nedisponuje. Z tohoto dôvodu sa po spracovaní prihlášky študijným oddelením zobrazí v stĺpci "zaradenie" dátum prvého dňa termínu štátnych skúšok. Túto skutočnosť považujte iba za informáciu, že Vaša prihláška bola úspešne spracovaná, presný termín stanoví príslušná katedra.

 

Náležitosti

1. uzavreté všetky predmety predpísané v študijných plánoch (Študijný plán DPŠ (dobiehajúci)Študijný plán - Základný modul DPŠŠtudijný plán - Rozširujúci modul DPŠ)

2. prihlásenie sa na záverečnú skúšku prostredníctvom  AIS v súlade s harmonogramom štúdia,
3. odovzdaná záverečná práca v AISe a 1x v tlačenej forme na katedre - ak študent ide na obhajobu (počas COVID-19 len v AISe),
4. uhradené poplatky za školné.

Študent sa môže v AISe prihlásiť na každú časť záverečnej skúšky samostatne (aj na obhajobu). Prvý termín je riadny, ďalšie dva opravné.  

Študent je povinný ukončiť DPŠ v lehote nepresahujúcej ďalší akademický rok nad stanovený rozsah štúdia. V prípade nedodržania tejto lehoty štúdium zaniká posledným dňom príslušného akademického roka.

 

Predmety záverečnej skúšky DPŠ (požiadavky)

  • Pedagogický základ učiteľstva (skúšobné požiadavky a termín konania záverečných skúšok určuje Katedra pedagogiky a andragogiky)
  • Psychologický základ učiteľstva (skúšobné požiadavky a termín konania záverečných skúšok určuje Katedra psychológie)
  • Didaktika aprobačného predmetu +  obhajoba záverečnej práce (skúšobné požiadavky, témy záverečných prác a termín konania záverečných skúšok určuje katedra, ktorá didaktiku aprobačného predmetu vyučuje).

 

DPŠ (dobiehajúce - končiaci v 2020/2021)

sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z:

- obhajoby záverečnej práce z didaktiky predmetu,
- ústnej skúšky z pedagogického základu učiteľstva,
- z psychologického základu učiteľstva,
- z didaktiky predmetu.

DPŠ (základný modul - začínajúci v 2020/2021)

Základný modul DPŠ sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z:

- obhajoby záverečnej práce,
- ústnej skúšky z pedagogického základu učiteľstva,
- z psychologického základu učiteľstva.

DPŠ (rozširujúci modul - platný až v 2021/2022)

Rozširujúci modul DPŠ sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z:

- obhajoby záverečnej práce (z didaktiky predmetu),- didaktiky aprobačného predmetu.

Záverečná práca

Termíny odovzdania záverečnej práce sa riadia harmonogramom štúdia. Záverečná práca sa odovzdáva do AISu a 1 exemplár v tlačenej podobe na príslušnej katedre (počas COVID-19 len v elektronickej podobe).

!Momentálne je v platnosti smernica rektora VP 5/2020, dodatok 3, čl. 12, podľa ktorej sa záverečné práce odovzdávajú LEN v elektronickej podobe.!

Zadanie je v e-verzii je bez podpisov.

V AISe je potrebné vyplniť abstrakty a podpísať (elektronicky) licenčné zmluvy, inak prácu nie je možné odovzdať.

Titulné listy sa v prípade prác DPŠ neodovzdávajú.

 

Rozsah práce:

Záverečná práca (dobiehajúci)= 54 000 znakov

Záverečná práca (základný modul)= 27 000 znakov

Záverečná práca (rozširujúci modul)= 36 000 znakov

Ďalšie náležitosti odovzdávania záverečných prác upravuje Vnútorný predpis č. 7/2018.  

Všetko k písaniu a obhajobe záverečných prác v jedných skriptách nájdete na adrese: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/bakalar_magister/Pisanie_a_obhajoba_zaverecnych_prac.pdf

Ďalšie konkrétne informácie v podobe obrázkových návodov na prácu so systémom AIS nájdete na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/

Konzultantský posudok musí mať študent k dispozícii najneskôr tri dni pred obhajobou.

Doklady o absolvovaní DPŠ

O úspešnom absolvovaní DPŠ (dobiehajúce) sa absolventovi vydá vysvedčenie ako doklad o získaní učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu.

O úspešnom absolvovaní základného modulu DPŠ (dobiehajúce) sa absolventovi vydá osvedčenie, ktoré však nie je dokladom o získaní učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie vyučovacieho predmetu. Učiteľskú spôsobilosť získa absolvent až absolvovaním rozširujúceho modulu DPŠ získaním vysvedčenia.