Katedra psychológie

60 rokov Katedry psychológie

 V dňoch 27. – 28. novembera 2019 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII“,  nadväzujúca a rozvíja tradíciu predchádzajúcich ročníkov. Konferencia bola spojená s oslavou 60 výročia Katedry psychológie. 

 

 

 

História katedry

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je najstarším akademickým psychologickým pracoviskom na Slovensku. V súčasnosti ponúka ponúka akreditované štúdium v bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom stupni štúdia (PhD.). 

Katedra

  • Štruktúra katedry - katedra podľa zamerania vedeckej a pedagogickej činnosti zamestnancov 

Štúdium

Veda

Univerzita Komenského so svojím statusom vysokej školy univerzitného typu je nielen vzdelávacou ale aj vedeckou inštitúciou. 

Akcie katedry

Katedra v rámci svojich činnosti organizuje viacero podujatí, či dodatočných vzdelávacích kurzov.

  • V prvom rade je to Medzinárodná odborná konferencia Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácii, ktorú organizuje aktuálne siedmim rokom, konkrétne v novembri 2019.
  • Pre uchádzačov o štúdium psychológie, pripravujeme každoročne prípravný pregraduálny kurz, ktorý im má dopomôcť čo najlepšie sa pripraviť na prijímacie konanie na štúdium na našej katedre. Kurzy sú vedené lektormi z Katedry psychológie FiF UK.
  • Pre bývalých absolventov zasa pripravuje stretnutia Absolventské soboty, na ktorých si môžu spolu s učiteľmi nielen zaspomínať na obdobie svojho štúdia, ale absolvovať aj niekoľko vybraných prednášok v intenciách dodatočného vzdelávania. Stretnutia sú vedené PhDr. Martinom Jakubekom, PhD.
  • Pre záujemcov o psychológiu z radov laikov, pripravuje naša katedra kurz Psychológia v kocke.  Kurz ponuka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúsenosti pre verejnosť zaujímave. Je určený pre záujemcov bez ohľadu na vek a nadobudnúty druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblasti psychológie. 
  • Katedra pripravuje aj postgraduálne špecializačné vzdelávanie v oblasti ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE, ktoré je určené absolventom psychológie a psychológie v kombinácií s iným predmetom. 
  • Od roku 2013 ponúka naša katedra aj špecializačnú prípravu v odbore KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA.