Špecializačné - klinická

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Špecializačný študijný program v odbore klinická psychológia, určený zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní psychológ, poskytuje Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na základe Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom S00255-2017-OZV-1, účinným od 24. novembra 2017.

Odborný garant špecializačného študijného programu

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. 

Lektorský zbor pre teoretickú časť

Mgr. Martin Babík
Mgr. Viera Cviková, PhD.
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Mgr. Margaréta Hapčová
prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
Mgr. Zuzana Horňáková
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
MUDr. Mária Kráľová, CSc.
Mgr. Barbora Malík
PhDr. Róbert Máthé, PhD.
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Mgr. Martin Miler
PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
PhDr. Igor Obuch
PhDr. Karina Pribišová
Mgr. Viktor Svetský, PhD.
PhDr. Hana Ščibranyová
Mgr. Jana Štefániková, PhD.
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
MUDr. Ján Šuba, MPH
Mgr. Slávka Takáčová
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
MUDr. Michal Turček, PhD.
doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD.
Mgr. Štefan Vanko, PhD.
MUDr. Lucia Žlnayová, PhD.

Lektorský zbor pre praktickú časť

Mgr. Martina Budajová
PhDr. Tomáš Divéky, PhD.
Mgr. Monika Farkašová
Mgr. Zuzana Fuňová
Mgr. Viktória Holocsyová
Mgr. Denisa Hoštáková
Mgr. Gabriel Hrustič
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
Mgr. Silvia Juhászová
Mgr. Nina Linderová, PhD.
PhDr. Anna Nagajová
Mgr. František Nociar
PhDr. Karina Pribišová
PhDr. Michala Ruttkayová
Mgr. Šarlota Seböková
PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
Mgr. Mariana Ťapušíková
Mgr. Štefan Vanko, PhD.
Mgr. Dušana Volfová,
PhDr. Zuzana Zacharová
Mgr. Miroslava Zimányiová

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Špecializačné štúdium klinickej psychológie sa riadi nasledovnými legislatívnymi dokumentami:

  • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  • Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení
  • Výnos MZ SR č. 12422/2010 - OL v platnom znení, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Konkrétne podmienky špecializačného štúdia klinickej psychológie na FiF UK vyplývajúce z uvedených dokumentov sú uvedené v Študijnom poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a akreditačnom spise. Kľúčové informácie pre uchádzačov a študentov nájdete na týchto stránkach.

HISTÓRIA

Katedra psychológie bola po prvýkrát akreditovaná na poskytovanie špecializačného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov v roku 2012 Rozhodnutím o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom Z46665-2012-OZdV, právoplatným od 23. novembra 2012. Na základe tohto rozhodnutia začala Kpsych FiF UK poskytovať špecializačné štúdium klinickej psychológie od roku 2013, kedy boli do štúdia zaradení k 30. júnu 2013 prví študenti. Prví absolventi úspešne absolvovali špecializačnú skúšku 12. decembra 2016. Do 31.8.2020 pôsobil ako odborný garant špecializovaného vzdelávania prof. PhDr. Anton Heretik, CSc..

Akreditačné obdobie 2012-2017

Odborný garant:
prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Lektorský zbor pre teoretickú časť:
PhDr. Viera Cviková, PhD.
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Róbert Máthé, PhD.
Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Lektorský zbor pre praktickú časť:
Mgr. Monika Dušová
Mgr. Zuzana Horňáková
PhDr. Zuzana Hradečná
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
PhDr. Anna Mižičková
PhDr. Igor Obuch
PhDr. Viera Páleníková
PhDr. Karin Pribišová
PhDr. Dušan Selko, PhD.
PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
PhDr. Katarína Vajdičková, PhD.
Mgr. Štefan Vanko, PhD.
PhDr. Zuzana Zacharová