Dobrotkov deň

Dobrotkov deň

Katedra psychológie FF UK v Bratislave, Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii s r.o. a Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS organizuje dňa 22.Dobrotkov deň, 18.4.2024 vedecko - pracovnú schôdzu 22. Dobrotkov deň. Cieľom nášho stretnutia je vytvoriť priestor pre pravidelnú interdisciplinárnu výmenu poznatkov a názorov vo vedných odvetviach, ktorými sa zaoberal práve prof. PhDr. Géza Dobrotka, CSc. - psychopatológia, forenzná psychológia a psychiatria, psychológia osobnosti, kriminológia, súdne lekárstvo, špeciálna a liečebná pedagogika, sexuológia ai. Podľa aktuálnej pandemickej situácie rozhodneme, či akcia prebehne formou webináru alebo prezenčne. Aktívnu účasť posielajte na mailovu adresu garanta schôdze prof. Heretika, sr. K pasívnej účasti sa môžete registrovať na katedrovej adrese: kpsych@fphil.uniba.sk.

Na stiahnutie program podujatia 22. Dobrotkov deň