Katedra klasickej a semitskej filológie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bola založená v roku 1921 a je najstaršou a až dodnes aj najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku – v súčasnosti na našej fakulte v jednotlivých stupňoch študuje takmer 4 000 študentiek a študentov. Za vyše sto rokov existencie našu fakultu absolvovalo vyše 30 000 študentiek a študentov, ktorí prispievali k rozvoju poznania a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Na našej fakulte pôsobia viacerí významní pedagógovia a vedeckí pracovníciktorí patria medzi špičku svojho odboru na Slovensku a výsledky ich vedeckej práce sú známe aj v zahraničí. Študenti našej fakulty majú možnosť uchádzať sa o mobilitu na zahraničné univerzity cez programy Erasmus+, CEEPUS či bilaterálne dohody medzi Univerzitou Komenského a našimi zahraničnými partnermi. Štúdium na našej fakulte sa uskutočňuje prostredníctvom kreditového systému štúdia podľa kritérií EÚ. Kreditový systém študentovi umožňuje vyššiu flexibilitu štúdia. V rámci akademickej výmeny na fakultu prichádzajú prednášať aj kolegyne a kolegovia zo zahraničia.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského poskytuje záujemcom vyše sto tridsať študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni, na tridsiatich katedrách. Medzi ne patrí aj Katedra klasickej a semitskej filológie. 

O katedre

Katedra datuje svoje počiatky do roku 1922, keď bol zriadený Seminár pre klasickú filológiu. Jeho prvým riaditeľom sa stal A. Kolář, ktorého vystriedal vo vedení J. Ludvíkovský od r. 1928. Po Kolářovom nútenom odchode v r. 1942/43 suplujú J. M. Kořínek, V. Ondrouch, J. Búda. Od 1948/49 bol seminár súčasťou filologického odboru. Orientálne jazyky (arabčina, hebrejčina, aramejčina) sa začali na Filozofickej fakulte UK vyučovať v r. 1929; v r. 1945 sa vytvoril pre tieto jazykové špecializácie samostatný Semitský seminár. Po administratívnej reorganizácii Filozofickej fakulty UK v r. 1950 bola klasická filológia pričlenená do veľkej Katedry jazykov. V r. 1953 bola zriadená Katedra klasickej, románskej a semitskej filológie pod vedením M. Okála. V roku 1958 bol pri katedre zriadený Kabinet antického staroveku a medievalistiky (ktorý prestal ako osobitné pracovisko jestvovať v 80. rokoch 20. stor.). Semitská filológia prešla v r. 1956 ku Katedre maďarskej a semitskej filológie a ňou realizovaná výučba sa obmedzila už iba na arabčinu (spisovný jazyk a hovorové jazyky).

M. Okála vo vedení Katedry klasickej a románskej filológie vystriedal od r. 1968/69 do 31. 3. 1971 J. Špaňár, potom katedru opäť vedie Okál do r. 1977/78. Od akademického roku 1976/77 bola semitská filológia opätovne pričlenená ku Katedre klasickej, románskej a semitskej filológie. Neskôr sa stal vedúcim spojenej katedry M. Považan, po ňom J. Caltík. V r. 1990/91 nastalo opätovné odlúčenie od romanistiky. Vedúcim takto vytvorenej Katedry klasickej a semitskej filológie bol L. Drozdík (1990–1995), po ňom J. Pauliny (1995–2004), D. Škoviera (2004–2013), Ľ. Eliášová Buzássyová (od 2013).

Prečo študovať klasické jazyky?

 
 
 
 
 
 
 
OCENENIE "FIDES ET RATIO" PRE DOC. MARCELU ANDOKOVÚ


OCENENIE KU DŇU ŠTUDENTSTVA PRE DOC. ZUZANU GAŽÁKOVÚ


ŠTÁTNE VYZNAMENANIE HELÉNSKEJ REPUBLIKY PRE DOC. JANU GRUSKOVÚ