Katedra klasickej a semitskej filológie

Katedra datuje svoje počiatky do roku 1922, kedy bol zriadený Seminár pre klasickú filológiu. Jeho prvým riaditeľom sa stal A. Kolář, ktorého vystriedal vo vedení J. Ludvíkovský od r. 1928. Po Kolářovom nútenom odchode v r. 1942/43 suplujú J. M. Kořínek, V. Ondrouch, J. Búda. Od 1948/49 bol seminár súčasťou filologického odboru, od r. 1950 bola klasická filológia pričlenená do Katedry jazykov. Orientálne jazyky (arabčina, hebrejčina, aramejčina) sa začali na Filozofickej fakulte UK vyučovať v r. 1929; v r. 1945 sa vytvoril pre tieto jazykové špecializácie samostatný Semitský seminár. Po administratívnej reorganizácii Filozofickej fakulty UK v r. 1950 bola klasická filológia pričlenená do veľkej Katedry jazykov. V r. 1953 bola zriadená Katedra klasickej, románskej a semitskej filológie pod vedením M. Okála. V roku 1958 bol pri katedre zriadený Kabinet antického staroveku a medievalistiky (ktorý prestal ako osobitné pracovisko jestvovať v 80. rokoch 20. stor.). Semitská filológia prešla v r. 1956 ku Katedre maďarskej a semitskej filológie a ňou realizovaná výučba sa obmedzila už iba na arabčinu (spisovný jazyk a hovorové jazyky). M. Okála vo vedení Katedry klasickej a románskej filológie vystriedal od r. 1968/69 do 31. 3. 1971 J. Špaňár, potom katedru opäť vedie Okál do r. 1977/78. Od akademického roku 1976/77 bola semitská filológia opätovne pričlenená ku Katedre klasickej, románskej a semitskej filológie. Neskôr sa stal vedúcim spojenej katedry M. Považan, po ňom J. Caltík. V r. 1990/91 nastalo opätovné odlúčenie od romanistiky. Vedúcim takto vytvorenej Katedry klasickej a semitskej filológie bol L. Drozdík (1990–1995), po ňom J. Pauliny (1995–2004), D. Škoviera (2004–2013), Ľ. Buzássyová (od 2013).