Profesori pôsobiaci na Katedre klasickej a semitskej filológie

Klasická sekcia

Prof. Dr. Antonín Kolář

* 28. 9. 1884, Praha – † 7. 6. 1963, Benátky u Litomyšle – zakladateľská osobnosť UK a klasickej filológie na Slovensku

Ako docent Karlovej univerzity prišiel do Bratislavy v akad. roku 1921/1922 a na UK založil a viedol Proseminár pre klasickú filológiu. Odchoval prvých odborne pripravených učiteľov gréčtiny a latinčiny pre stredné školy. Na FiF UK pôsobil až do svojho núteného odchodu r. 1942. Zastával post dekana (1928/1929), prodekana (1929/1930), rektora UK (1934/1935), prorektora 1935/1936 a 1938/1939. Venoval sa výskumu antickej metriky, vplyvu antickej kultúry na európsku, jej recepcii v Čechách (Kosmas) a na Slovensku (Šafárik, G. Dankovský), sociálnym otázkam antickej spoločnosti, náboženstvu, gréckej komédii; svetovú povesť dosiahla jeho práca De re metrica poetarum Graecorum et Latinorum (1947). Pre stredné školy napísal niekoľko textových príručiek a latinských čítaniek. Vybudoval dodnes fungujúcu seminárnu knižnicu.

 

Prof. PhDr. Jaroslav Ludvíkovský

* 4. 6. 1895, Střelské Hoštice u Horažďovic ­– † 23. 10. 1984, Brno  – zakladateľská osobnosť klasickej filológie na Slovensku

Na FiF UK pôsobil v rokoch 1928 – 1938 (1928 – 34 ako mimoriadny profesor), v rokoch 1937/38 bol dekanom FiF UK; od 1.1. 1939 bol rozhodnutím vlády vypovedaný zo Slovenska, potom pôsobil ako profesor klasickej filológie a latinskej literatúry na Masarykovej univerzite v Brne až do zavretia českých vysokých škôl; reaktivovaný bol k 1. 5. 1945, v rokoch 1945 – 1960 pôsobil na FiF UK externe. Venoval sa gréckej literatúre a antickej filozofii (Anaxagoras, Epikuros, Epiktétos, Platón, Cicero), európskej kultúrnej tradícii a recepcii antickej kultúry (J. Tranovský, J. A. Komenský), latinskej medievistike.

 

Prof. PhDr. Miloslav Okál, DrSc.

* 1. 12. 1913, Slovany – † 22. 2. 1997, Bratislava – prvý slovenský profesor klasickej filológie, zakladateľ neolatinistiky na Slovensku, prekladateľ Homéra

Pod formujúcim vplyvom českých zakladateľských osobností klasických štúdií na dnešnej UK, A. Kolářa a J. Ludvíkovského, sa stal prvým slovenským profesorom klasickej filológie. Na FiF UK pôsobil od r. 1941 do r. 1977, v r. 1958 bol prodekanom. Venoval sa antickej filozofii, dráme, latinskej štylistike, novolatinským štúdiám. Prekladal zo starovekej gréčtiny a z latinčiny, preložil o. i. celú Homérovu Iliadu a Odysseu. Objavil a predstavil kultúrnej verejnosti dovtedy neznámych latinsky píšucich humanistov (M. Rakovský, J. Koppay, P. Rubigall, J. Purkircher); v oblasti práve sa formujúcich novolatinských štúdií mu získali európske meno predovšetkým priekopnícke práce o Martinovi Rakovskom. Bol zakladateľom dodnes existujúceho cudzojazyčného vedeckého zborníka FiF UK, Graecolatina et Orientalia. Napísal niekoľko vysokoškolských učebných textov.

 

Prof. PhDr. Július Špaňár, CSc.

* 12. 11. 1917, Veľká Maňa – † 3. 2. 2007, Bratislava – druhý slovenský profesor klasickej filológie a prekladateľ Platóna

Vyrástol pod dohľadom bratislavských a lipských profesorov – Kolář, Ludvíkovský, Reinhardt, Klingner, Gadamer.  Profesorom sa stal roku 1969. V rokoch 1965 až 1969 bol prodekanom FiF UK, v procese tzv. normalizácie ho obvinili z nadŕžania pravicovému oportunizmu a vylúčili ho z KSS. Ako vylúčený člen KSS a prodekan, ktorému sa pripísala zodpovednosť za nezvládnutie politickej situácie na fakulte, nesmel v čase normalizácie pedagogicky pôsobiť a mal značne obmedzenú možnosť publikovať. Po revolúcii r. 1989 sa opäť aktívne zapojil do výučby na FiF UK a viedol kurzy gréčtiny. Hlavnou oblasťou jeho vedeckého pôsobenia bola grécka filozofia, predovšetkým predsokratovská filozofia a heraklitovská materialistická filozofia, z ktorých aj prekladal. Preložil o. i. všetky Platónove Dialógy (vyšli až r. 1990). Zostavil (často so spoluautormi) základné, dodnes používané učebné pomôcky pre štúdium latinčiny – vysokoškolské i stredoškolské učebnice latinskej gramatiky a rímskej literatúry a kultúry, latinsko-slovenský – slovensko-latinský slovník a i.

 

Prof. PhDr. Peter Kuklica, CSc. 

* 24. 7. 1933 Zemianska Dedina, okr. Tvrdošín – † 12.11. 2015 – iniciátor novogréckych štúdií na Slovensku

Na FiF UK pôsobil v rokoch 1961 – 2004, profesorom bol od 1993. Venoval sa gréckej literatúre, kultúre v období krízy rímskej republiky, antickej estetike, a dielu M. Tullia Cicerona; bol iniciátorom novogréckych štúdií; vynikol ako prekladateľ Thukydida a Plutarcha.

 

Prof. dr. Jan Burian, CSc.

* 19. 5. 1929, Hlohovec – † 6. 5. 2011

Na FiF UK pôsobil v období po revolúcii r. 1989, v rokoch 1991 – 1995, profesorom bol od 1994. Venoval sa dejinám staroveku, osobitne dejinám civilizácie, kultúry a hospodárstva. Na fakultu prišiel z Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV v Prahe; ako medzinárodne uznávaný odborník bol zapojený do celého radu svetových projektov (napr. Prosopographia Imperii Romani, Tabula Imperii Romani); neskôr pôsobil na Trnavskej univerzite.

 

Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

* 30. 11. 1946, Mikulášová, okr. Bardejov24. 2. 2021 Bratislava

Na FiF UK pôsobil od r. 1970, profesorom je od 2004. V r. 1979 – 1989 pracoval v Kabinete teórie a dejín žurnalistiky FiF UK, r. 1990 bol rehabilitovaný. Venoval sa filológii novolatinského písomníctva, teórii prekladu z klasických jazykov, latinskej štylistike, gréckej i latinskej literatúre. Vo výskumnej práci sa zameriaval najmä na humanistov z východného Slovenska (L. Stöckel, V. Ecchius a i.); bol úspešným prekladateľom z antickej literatúry (Cicero, Ammianus Marcellinus, Plutarchos, Gregor z Nazianzu, Bazil Veľký), držiteľom Ceny Jána Hollého za preklad r. 1988 a Ceny Fra Angelica 2009 za literatúru, členom prekladateľského kolektívu Slovenskej ekumenickej Biblie. Bol autorom viacerých učebných textov zameraných na výučbu gréckeho jazyka.