Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakt:

Katedra klasickej a semitskej filológie
Filozofická fakulta UK 
Gondova 2
814 99 Bratislava

Klasická filológia: 3. poschodie, č. d. 339, 340 a 314
Semitská filológia: 1. poschodie, č. d. 119 a 120

E-mail: kksfuniba.sk


Vedúci katedry:
Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. (tel. 59339 423, č. dverí G 339)

Sekretárka katedry:
 
Gabriela Púčiková (tel. 59339 434, č. dverí G 338)

Študijný poradca:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (tel. 59339 423, č. dverí G 339)

Študijná komisia:

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. 
Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.
Mgr. Jozef Vrabček
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.  
 

Sekcia klasickej filológie 

Profesori:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (tel. 59339 236, č. dverí G 340)

Docenti:

Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. (tel. 59339 423, č. dverí G 339)
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (tel. 59339 423, č. dverí G 339)

Odborní asistenti:
Mgr. Marcela Andoková, PhD. (tel. 59339 236, č. dverí G 340)
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. (tel. 59339 236, č. dverí G 340)
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. (tel. 59339 270, č. dverí G 314)


Lektori:
Sofia Chatzigiannaki - novogrécky jazyk (č. dverí G 314)

Externí spolupracovníci:
PhDr. Alexandra Dekanová

Hosťujúci profesori:
Doz. Dr. Christian Gastgeber (tel. 59339 423, č. dverí G 339)
Prof. Dr. Stefan Schaffner (tel. 59339 423, č. dverí G 339)
Mgr. Vratislav Zervan, PhD. (tel. 59339 423, č. dverí G339)
Dr. Andrea Cuomo (tel. 59339 423, č. dverí G 339)

Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Mária Májeková

 


Sekcia semitskej filológie

Profesori:
Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. 

Odborní asistenti:
Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Výskumní pracovníci:
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. 
Mgr. Jozef Vrabček

Doktorandi v dennej forme štúdia:
Mgr. Danuša Čižmíková
Mgr. Katarína Kobzošová
Mgr. Mária Lacináková

Lektori:
doc. Mahdi Nikmanesh, PhD.