Členovia katedry

Vedúci katedry: Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Sekretárka katedry: Mgr. Jaroslava Cedzová

Tajomníci katedry:
za klasickú sekciu Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Študijný poradca:
za klasickú sekciu Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
(konzultačné hod.: ut 14:30-15:30 hod.)
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)
(konzultačné hod.: ut 13:00-14:00 hod.)

Koordinátori študentských mobilít:
za klasickú sekciu Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Poradca pre vedeckú a publikačnú činnosť:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. 

Web-master:
za klasickú sekciu Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

 

Sekcia klasickej filológie 


Funkčné miesta - profesori:

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Funkčné miesta - docenti:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Funkčné miesta - odborní asistenti:
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.


Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Renáta Mokošová (t.č. štúdium prerušné)
Mgr. Frederik Pacala

Doktorandi v externej forme štúdia: 
Doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Hosťujúci prednášajúci:
Dr. Giulia Rossetto (ZS 2022/23)
Dr. Damianos Kasotakis (ZS 2022/23)

Lektor novogréckeho jazyka:
Eustratios Gogolas

Študijný poradca: 
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Študijná komisia:
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.


Bývalí profesori a docenti:

Prof. Em. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. († 24. 2. 2021)
Doz. Dr. Wojciech Sowa

Externí spolupracovníci:
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
PhDr. Alexandra Dekanová
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Mgr. Sofia Chatzigiannaki
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Mária Šibalová (Májeková), PhD.
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.
Eleni Emmanouil

Bývalí hosťujúci prednášajúci:
Dr. Andrea Cuomo
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Prof. Dr. Elisabeth Klecker
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

 

<output>doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka </output>

 

Sekcia semitskej filológie

 

Funkčné miesta - profesori

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

 

Funkčné miesta - docenti

doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.


Funkčné miesta - odborní asistenti

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

Bývalí profesori:

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. († 25. 1. 2021)