Členovia katedry

Vedúci katedry: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Sekretárka katedry: Mgr. Jaroslava Cedzová

Tajomníci katedry:
za klasickú sekciu Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Študijný poradca:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
(konzultačné hod.: ut 12:30-13:30 hod.)
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. (Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.)

Koordinátori študentských mobilít:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Poradca pre vedeckú a publikačnú činnosť:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD. 

Web-master:
za klasickú sekciu doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
za semitskú sekciu Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

 

Sekcia klasickej filológie 

Docenti:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Lektori:

Eleni Emmanouil - novogrécky jazyk

Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Renáta Mokošová

Študijný poradca: 
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Študijná komisia: 
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Richard Jakeš

Bývalí profesori a docenti:
Prof. Em. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. († 24. 2. 2021)
Doz. Dr. Wojciech Sowa

Externí spolupracovníci:
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
PhDr. Alexandra Dekanová
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Mgr. Sofia Chatzigiannaki
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Mária Šibalová (Májeková), PhD.
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

Bývalí hosťujúci profesori:
Dr. Andrea Cuomo
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Prof. Dr. Elisabeth Klecker
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

 

 

<output>doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka </output>

 

Sekcia semitskej filológie

Profesori:

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. († 25. 1. 2021)

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

LEKTORI

doc. Mahdi Nikmanesh, PhD. - lektor perzského jazyka

Ahmed Hasan Anwar Hasan, PhD. - lektor arabského jazyka

 

 


<output>

PROFESORI

Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD. 

 

ODBORNÍ ASISTENTI

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.

Mgr. Mária Lacináková, PhD.

 

VEDECKOVÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Katarína Bešková, PhD.

 

DOKTORANDI

Mgr.art (et) Mgr. Zuzana Pristašová

 

LEKTORI

Mohammad Ragheb, PhD. - lektor perzského jazyka

Ali Afifi Soliman, PhD. – lektor arabského jazyka

</output>