Marcela Andoková

doc. Mgr. et Mgr. Marcela Andoková, MA, PhD. 

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 340 

Telefón: +421 2 9013 2298

E-mailmarcela.andokovauniba.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok 13:00-14:00


Profesné zameranie: 

- klasická filológia, antická rímska a patristická literatúra, filológia latinského stredoveku 

- antická a súčasná rétorika 

- latinské vzdelávanie v Európe 

- interdisciplinárne otázky na pomedzí klasických jazykov a biblistiky 

- knižné preklady z latinčiny, angličtiny a francúzštiny 

 

Vedecko-pedagogická hodnosť a vzdelanie: 

2011 - docentúra v odbore literárna veda. Habilitačná práca: M. Andoková, Čierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5. Bratislava : Iris, 2020.

2008 - 2009 post-doc., Faculty of Theology, KU Leuven, Belgicko 

2002 - 2008 PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
odbor: Klasické jazyky, latinskí patristickí autori 

2001 - 2002 D.E.A., Université Stendhal, Grenoble, Francúzsko 
odbor: “Imaginaire et Poétiques en langues classiques” (neskorá antika) 

1995 - 2000 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
odbory: Klasická a moderná filológia, latinský jazyk a literatúra; anglický jazyk a literatúra 

1994 - 1999 Mgr., Rímsko-katolícka teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
odbor: Rímsko-katolícka teológia 

 

Granty a projekty:

- od r. 2024: Vedúca grantu VEGA Reflexia antických motívov v stredovekých hrách prvej ženskej dramatičky Hrotsvity z Gandersheimu. Filozofická fakulta UK, Bratislava

- od r. 2020: Vedúca grantu VEGA Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina. Filozofická fakulta UK, Bratislava

- od r. 2018: Vedúca grantu KEGA Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte. Filozofická fakulta UK, Bratislava

- od r. 2018: Spoluriešiteľka projektu VEGA Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17.-18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte. Filozofická fakulta UK, Bratislava

- 2015 – 2017: Spoluriešiteľka projektu VEGA Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. Filozofická fakulta UK, Bratislava

- 2014 – 2015: Spoluriešiteľka projektu KEGA Rétorické minimum pre študentov tlmočníctva. Filozofická fakulta UK, Bratislava

- 2010 – 2012: Spoluriešiteľka projektu VEGA Komentár k Žalmom 51-75. Zodpovedná za patristické komentáre. Teologická fakulta Trnavskej Univerzity. Od. r. 2018 asociovaná riešiteľka projektu APVV-17-0001 Komentáre k Žalmom

2005 – 2008: Antológia z diel filozofov, patristika a scholastika. Teologická fakulta Trnavskej Univerzity, Bratislava

2006 – 2008: Spoluriešiteľka projektu VEGA Bibliotheca Antiqua Christiana - staroveká kresťanská knižnica. Teologická fakulta TU Bratislava

od r. 2004: Členka projektu Bibliotheca Antiqua Christiana. Filozofická fakulta Trnavskej Univerzity

od r. 2009: Spolupráca s TV Lux a RTVS na príprave populárno-náučných programov

 

Členstvo v spoločnostiach, redakčných radách:

Zakladajúca členka a národná korešpondentka Slovenskej patristickej spoločnosti (2016 – );

členka České patristické společnosti (2012 – );

členka a národná korešpondentka Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.) (2011 – );

členka Slovenskej jednoty klasických filológov (SJKF) (2003 – );

členka spoločnosti Late and Vulgar Latin Association (2022 – );

členka European Philological Society (2023 – );

členka edičnej rady časopisu VoxPatrum (2023 – );

členka redakčnej rady Teologického časopisu (2012 – );

členka redakčnej rady Graeco-Latina et Orientalia (2014 – )

 

Významné ocenenia:

- Cena Fides et Ratio (kolektív autorov) za Komentáre k Starému zákonu (2023)

- Cena Dominika Tatarku (kolektív autorov) za Komentáre k Starému zákonu - Žalmy 51-75 (2017)

 

Pedagogická činnosť - výučba predmetov:

Antické grécke náboženstvo 
Antické rímske náboženstvo 
Reálie antického Ríma 
Dejiny rímskej literatúry 
Effective Public Speaking Strategies 
Latinský proseminár 1 (Caesar) 
Latinský proseminár 2 (Cicero, Sallustius) 
Seminár rímskych historikov 1 (Titus Livius) 
Seminár rímskych historikov 2 (Tacitus) 
Latinská syntax 2 
Úvod do filológie latinského stredoveku 
Písomníctvo latinského stredoveku 
Základy stredovekej latinčiny 
Stredoveké latinské texty 1, 2 
Základy novovekej latinčiny 
Novoveké latinské texty 1, 2 
Repetitorium Latinum 3 
Latinská konverzácia 
Úvod do štúdia klasickej filológie 
Seminár prekladu z klasických jazykov 
Biblická gréčtina 
Latinské vzdelávanie a jeho vplyv na európske školstvo 
Vzťah cirkvi a štátu v Rímskom impériu po roku 313 
Latinčina – spoločný základ 1, 2 
Latinčina okolo nás 
Rétorika pre tlmočníkov 
Umenie rétoriky a jej využitie dnes 
Semináre k záverečným prácam
Exkurzia – antické pamiatky 

 

Vystúpenie v médiách (rozhlas a televízia):

- Cyklus vystúpení v rádiu Devín v relácii Historia magistra vitae na tému bežný život starých Rimanov (2022)

- Cyklus prednášok a čítaní v RTVS v relácii Parnas. Moderátorka T. Kusá (2021). 

www.rtvs.sk/clanok/270369/svaty-augustin-vyznania

- Vystúpenie v RTVS, Slovenský rozhlas. Relácia "Nedeľné dobré ráno", téma "Tyconiov spis zo štvrtého storočia", Vysielanie 9.5.2021 o 8:00.

- Vystúpenie v RTVS, Slovenský rozhlas. Relácia "Nedeľné dobré ráno", téma "Augustín o výchove", Vysielanie 30.8.2020 o 8:00.

- Vystúpenie v RTVS, Rádio Lumen. Relácia "Od ucha k duchu", téma "Kazateľské umenie v antike a dnes"Živé vysielanie 29.8.2020, 20:15 - 20:45

- Vystúpenie v TV LUX v TV Relácii "Doma je doma : Pamäť a človek“. Živé vysielanie 25.6.2020, 56 minút.

- Vystúpenie v RTVS, Radio Express: "Dokumentárne RD – Nad Slovom" Na tému Septuaginta (4 vysielacie bloky po 9 minút). Vysielané 11. novembra 2019.

- Vystúpenie v RTVS, Radio Express: "Dokumentárne RD – Nad Slovom" Nad Slovom s Cirkevnými otcami (4 vysielacie bloky po 9 minút). Vysielané 20. júna 2019.

- Vystúpenie v TV LUX v TV Relácii "Doma je doma : Poriadok ako cesta k svätosti" na tému „Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba“. Moderátor: H. Ľos-Ivoríková. Vysielané v priamom prenose 9.10.2018 v čase 20:25-21:55.

- Vystúpenie v TV LUX v TV Relácii "V Samárii pri studni" na tému „Sv. Hieronym a Biblia“. Moderátor: I. Haraj. Vysielané v priamom prenose 28.9.2015 v čase 20:25-21:55.

- Vystúpenie v TV LUX v relácii "U Pavla" na tému „ohlasovanie Evanjelia“. Moderátor: M. Kramara. Vysielané v priamom prenose: 28.4.2014 o 20:30; reprízy: 1.5. o 16:05, 2.5. o 10:30, 4.5. o 12:50.

- Vystúpenie v TV LUX na tému „Svätý Augustín a pôstne obdobie“. Televízna relácia Ranná káva (v priamom prenose), 25. februára 2009.

- Verejná prezentácia knihy Antológia – Patristika a Scholastika. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava, október 2009. Záznam z prezentácie odznel v hlavnom spravodajstve TV LUX dňa 8.10.2009 o 20:00.

- Z verejnej prezentácie prekladu sv. Augustína Samovravy – O nesmrteľnosti duše, odznel úryvok v rádiu Lumen, jún 2008.

Výber publikácií:

Knihy, kapitoly v knihách

ANDOKOVÁ, M. – TIŇO, J.: Gottes Gnade und Gerechtigkeit im lateinischen Psalter. In: R. Hoffmann (ed.), Lingua Vulgata. Eine linguistische Einführung in das Studium der lateinischen Bibelübersetzung. Helmut Buske Verlag: Hamburg 2023, s. 331 – 357. ISBN 978-3-96769-041-5

ANDOKOVÁ, M.: Čierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1,5. Bratislava : Iris, 2020. ISBN 978-80-8200-033-0

ANDOKOVÁ, M.: (7.6%) – Brodňanská, Erika (4.2%) - Hidvéghyová, Lucia (6,7%) - Hroboň, Bohdan (2,6%) - Jančovič, Jozef [UKORKBV] (7.8% [3,2 AH]) - Jenčíková, Agnesa Adriana (2.6%) – Kacian, Adrian (10.5%) – Lapko, Robert (4.3%) – Marek, Libor (10.9%) - Pigula, Juraj (6.4%) - Sova, Milan [UKORKBV] (2.2%) - Strenková, Iveta(5.6%) - Štrbák, Martin (5.4%) - Tiňo, Jozef (13.4%) - Tyrol, Anton (3.6%) - Varšo, Miroslav (6.2%): Žalmy 101 - 118. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2020. - 517 s. [7, 6 AH][print]. - (Komentáre k Starému zákonu, 8 zv.) Lit.: 293 zázn. ISBN 978-80-8191-274-0

AAB Andoková, M.: Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom. IRIS, Bratislava 2013. 280 s.  ISBN 978-80-8153-000-5

ABB Hroboň, B. (ed.): Komentáre k Starému zákonu: Žalmy 51-75. Patristické komentáre s poznámkami: M. Andoková (v rozsahu 8,6 AH). Dobrá kniha, Bratislava 2017. 691 s.  ISBN 978-80-8191-066-1

ABB Hroboň, B. – Kacián, A. (eds.): Komentáre k Starému zákonuŽalm 119. Patristické komentáre s poznámkami: M. Andoková (v rozsahu 3,3 AH). Dobrá kniha, Bratislava 2019. 310 s.  ISBN 978-80-8191-239-9

ABD Andoková, M.: Myseľ ako Boží obraz podľa De Trinitate XIV. Úvodná štúdia. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 48 – 61.  ISBN 978-80-7141-623-4

ABD Andoková, M.: Tyconius a jeho chápanie cirkvi podľa spisu Kniha pravidiel. Úvodná štúdia. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. M. Lichner – R. Nemec – M. Andoková – C. Šesták (Edd.). Dobrá kniha, Trnava 2014, s. 11 – 26 (1,3 AH).  ISBN 978-80-7141-866-5

ABD Andoková, M.: Seneca filozof očami mladého Okála. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 67 – 80 (1,01 AH). ISBN 978-80-223-3809-7

ABD Vertanová, S. – Andoková, M.: Interdisciplinarita ako inovácia v didaktike tlmočenia. In: Interdisciplinárne prístupy vo výskume a didaktike tlmočenia. P. Štubňa – S. Vertanová (eds.). Z-F Lingua, Bratislava 2017, s. 55 – 94. ISBN 978-80-8177-037-1

 

Učebnice a skriptá

M. Andoková (33,8 %), M. Babic (15,3 %), Ľ. Eliášová Buzássyová (16,7 %), D. Rošková (19,2 %), P. Valachovič (15,0 %) : Bežný život starých Rimanov. Eds.: M. Andoková – D. Hrnčiarová. Bratislava : IRIS 2020. 416 s. ISBN 978-80-8200-064-4

ACB VERTANOVÁ, S. – ŠTUBŇA, P. – ANDOKOVÁ, M.– MOYŠOVÁ, S.: Tlmočník ako rečník - učebnica pre študentov tlmočníctva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, 348 s.  (22,1 AH; z toho Andoková 5,00 AH). ISBN 978-80-223-4994-9

ACB Vertanová, S. – Andoková, M. – Štubňa, P. – Moyšová, S.: Tlmočník ako rečník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, 231 s.  (20,9 AA; z toho Andoková 5,00 AA). ISBN 978-80-223-4030-4

ACB Andoková, M.: Vybrané kapitoly z dejín latinského vzdelávania. Bratislava: Stimul, 2017, 53 s. ISBN 978-80-8127-179-3 EAN 978808127193

 

Články

ANDOKOVÁ, M., A patientia ad tolerantiam. Pohľad na chápanie trpezlivosti v Biblii a v latinskej klasickej a patristickej literatúre. In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis 4. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2024. s. 15-29.

ANDOKOVÁ, M. – HORKA, R., „Persuasive Function of Sound Figures in Augustine’s Homilies on the Psalms of Ascents and Their Translation into Modern Languages.“ In: Vox Patrum 85 (2023), p. 149-166. SCOPUS. DOI: 10.31743/vp.14557  ISSN 0860-9411

ANDOKOVÁ, M., Quae est iustitia nisi misericordia? The Relationship between Mercy and Justice in St Ambrose’s Thinking. In: Studia Patristica CXIII, M. Vinzent, E. Gannaway, R.L. Grant (eds.). Leuven: Peeters Publishers 2021, s. 39-52. ISBN 978-90-429-4760-3

ANDOKOVÁ, M, „Applying the Direct Method in the Teaching of Latin from Antiquity until Today. How and Why?“ In: Radenović, Lj., Dimitrijević, D. & Akkad, I. (eds.). Paideia: The Language and Philosophy of Education (pp. 217-242). Belgrade: Faculty of Philosophy, 2022. ISBN-978-86-6427-253-7

HRNČIAROVÁ D. – ANDOKOVÁ, M., K počiatkom cirkevného azylu na prelome 4. a 5. storočia na pozadí Augustínových listov. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ročník LIII, Historica, Bratislava 2022, p. 109 – 122.

ANDOKOVÁ, M. – MACHAJDÍKOVÁ, B.: Directive Use of the Optative from Homer to the Greek Psalter. In: Journal of the Italian Research Group on “Origen and the Alexandrian Tradition”, Adamantius 26 (2020), s. 461 – 471.

ANDOKOVÁ, M.: Erazmove úvahy o vojne a mieri v diela Utilissima consultatio de bello Turcis inferendo realizmus alebo utópia? In: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 188 – 203. ISBN 978-80-223-4626-9

ADE Andoková, M.: Spoločné zásady kresťanského vyučovania u Augustína a Komenského. In: Studia Comeniana et historica – Komenský a patristika, 37 (2007), č. 77-78, s. 57 – 67. ISSN 0323-2220

ADE Andoková, M.: Fusca sum et decora. The influence of Tyconius on Augustine’s teaching of the ecclesia permixta. In: AUC Philologica 2 (2015), Graecolatina Pragensia XXV, s. 61 – 76. ISSN 0567-8269

ADE Andoková, M.: The role of captatio benevolentiae in the interaction between the speaker and his audience in Antiquity and today. In: Systasis 29 (2016), 1 – 14. ISSN 1857-5129

ADE Andoková, M.: Demus pro spectaculis spectacula. The role of delectatio in Augustine’s preaching activity. In: Systasis 32 (2018) 65 – 80. ISSN 1857-5129

ADE Andoková, M.: The law of freedom is the law of love. Some remarks on Christian liberty in Augustine’s thinking. In: Lucida Intervalla 47 (2018) 249 – 262. ISSN 1450-6645

ADE Andoková, M. – Horka, R.: The Chronology of Augustine's Tractatus in Iohannis evangelium 1-16 and Enarrationes in psalmos 119-133. In Vox Patrum [elektronický dokument], roč. 39, č. 72 (2019), s. 149-170 ISSN (print) 0860-9411

ADF Andoková, M.: Symbolický jazyk v kázňach sv. Augustína. Spôsob, ako poučiť a zaujať poslucháča. In: Studia Aloisiana: Ročenka Teologickej fakulty TU 2004. Trnava: Dobrá kniha 2004, s. 13 – 22.

ADF Andoková, M.: Augustín kazateľ na pozadí diela "De doctrina christiana". In: Studia Aloisiana: Ročenka Teologickej fakulty TU 2005. Bratislava 2006, s. 57 – 68.  ISBN 978-80-7141-517-0

ADF Andoková, M.: Fenomén mučeníctva v Augustínovom kázaní na pozadí jeho kontroverzie s donatistami. In: Studia Aloisiana: Ročenka Teologickej fakulty TU 2006. Bratislava 2007, s. 35 – 44.  ISBN 978-80-7141-559-6

ADF Andoková, M.: Dôležitosť Svätého písma v Augustínovom objavovaní kresťanstva. In: RAN – Radosť a nádej 14/2, Bratislava 2011, s. 3 – 11.  ISSN 1335-3543

ADF Andoková, M.: „Proste a dostanete.“ Kedy Boh vypočuje naše modlitby? In: Teologický časopis 1 (2012), s. 5 – 14.

ADF Andoková, M. – Gyuriová, K.: Panenstvo ako ideál kresťanského života v listoch sv. Hieronyma. In : Teologický časopis 1 (2013), s. 47 – 59. ISSN 1336-3395

ADF Andoková, M. – Gyuriová, K.: Kňazstvo a mníšstvo vo svetle Hieronymovej korešpondencie. In : Teologický časopis 2 (2013), s. 59 – 70. ISSN 1336-3395

ADF Andoková, M. – Horka, R.: Konečná porážka arianizmu v Miláne. List 76 svätého Ambróza adresovaný sestre Marcelline o vydaní baziliky. In : Teologický časopis 1 (2014), s. 35 – 48. ISSN 1336–3395

ADF Andoková, M. – Šefčíková, N.: Interpretácia podobenstva o milosrdnom Samaritánovi v Origenovej Homílii 34. In : Teologický časopis 1 (2015), s. 67 – 81. ISSN 1336–3395

ADF Andoková, M.: Postava Dávida kajúcnika vo vybraných patristických komentároch k Ž 51(50). In : Studia Biblica Slovaca 2 (2013), s. 141 – 154. ISSN 1338-0141

AEC Andoková, M.: Kazateľ hercom – Význam obrazu mímického divadla v Augustínových kázňach a v jeho teológii krstu. In: Sborník Patristické konference Olomouc 2008. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého / Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Olomouc 2009. Antické křesťanství: liturgie, retorika, antropologie, V. Hušek, P. Kitzler, J. Plátová (Edd.), s. 82 – 94.  ISBN 978-80-7325-190-1

AEC Andoková, M. – Gyuriová, K.: Princípy výchovy a vzdelávania detí v listoch sv. Hieronyma. In: Sambucus IX. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava - Krakow: Filozofická fakulta TU / Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, s. 80 – 87. ISBN 978-83-7490-689-0

AEC Andoková, M.: Obraz cirkvi v Tyconiovom diele Liber regularum na pozadí interpretácie Pies 1,5. In: Lichner, M. (Ed.), Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ-Príslovia-Pieseň piesní. Olomouc: Univerzitná Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta, 2017, s. 41 – 68. ISBN 978-80-244-5198-5

AEC Andoková, M.: "Ut nos simus codex ipsorum". The interpretation of verba dubitationis in st. Augustine’s homiletic œuvre. LVLT 13 - 13th International Colloquium on Late and Vulgar Latin. Budapest 2018.

AED Andoková, M.: Quelques aspects de la prédication antidonatiste dans les "Enarrationes in Psalmos 119-133" de Saint Augustin. In: Graecolatina et Orientalia XXIX-XXX. Bratislava: Univerzita Komenského 2007, s. 77 – 92.  ISBN 978-80-223-2319-2

AED Andoková, M.: Niektoré aspekty jazyka v Augustínových exegetických kázňach. In: Sambucus II. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2007, s. 28 – 38.  ISBN 978-80-8082-164-7

AED Andoková, M.: Augustinus Aurelius: Komentár k Jánovmu evanjeliu. Výklad 81-83: Preklad z lat. originálu M. Andoková. In: Vašek, M.: Aurelius Augustinus o vôli, milosti a predurčení. Bratislava: Vydavateľstvo IRIS 2007, s. 173 – 185.  ISBN 978-80-89256-13-6

AED Andoková, M.: Úskalia prekladu rétorického aparátu z diel sv. Augustína do slovenského prekladového textu. In: Sambucus III. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2008, s. 74 – 85.  ISBN 978-80-8082-220-0

AED Andoková, M.: Augustinus Aurelius: O Trojici, kniha XIV. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Preklad z lat. originálu, úvod a poznámky M. Andoková. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 62 - 88. ISBN 978-80-7141-623-4

AED Andoková, M.: Aurelius Augustinus – Život a dielo. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 12 – 21. ISBN 978-80-7141-623-4

AED Andoková, M.: Jednota Cirkvi ako hlavná téma Augustínových „Enarrationes in Psalmos 119-133“. In: Tretie patristické sympózium „Homílie k žalmom v ranom kresťanstve“. Košice: Teologická fakulta KU 2009, s. 67 – 76.  ISBN 987-80-89232-45-1

AED Andoková, M.: Kresťanská paideia podľa Aurelia Augustína. In: Sambucus Supplementum III. Trnava: Filozofická fakulta TU 2011, s. 43 – 53. ISBN 978-80-8082-220-0

AED Andoková, M.: Hic est sacrificium Christianorum : multi unum corpus in Christo. Význam skutočnej eucharistickej obety v myslení sv. Augustína. In: Štvrté patristické sympózium „Eucharistia v patristickej teológii“. Teologická fakulta KU, Košice 2011, s. 61 – 69.  ISBN 978-80-89284-84-9

AED Andoková, M.: Osud antického mímu na pozadí svedectiev cirkevných otcov. In: Sambucus VII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2011, s. 55 – 66.  ISBN 978-80-8082-487-7

AED Andoková, M.: ‘Christiana libertas’ a jej špecifiká v myslení Aurelia Augustina. In: Filozofický zborník 48 (AFPh UP 363/444). Sloboda a jej projekcie: Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. P. Sucharek (ed.), Prešov 2012, s. 99 – 106.  ISBN: 978-80-555-0619-7

AED Andoková, M.: Umučenie svätej Krispíny. In: Andoková, M.: Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom. IRIS, Bratislava 2013, s. 191 – 194. ISBN 978-80-8153-000-5

AED Andoková, M.: Tyconius: Liber Regularum – Kniha pravidiel. Preklad z lat. originálu a poznámky. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. M. Lichner – R. Nemec – M. Andoková – C. Šesták (Edd.). Dobrá kniha, Trnava 2014, s. 27 – 37.  ISBN 978-80-7141-866-5

AED Andoková, M.: Ut abscondendo quaerentibus gratiorem faceret veritatem.

Prínos Tyconiovho diela Liber regularum v kontexte kresťanskej exegézy a hermeneutiky 4. storočia. In: Sväté Písmo ako duša teológie. Bratislava: Dobrá Kniha, 2015, s. 79 – 90 (1,1 AH). ISBN 978-80-7141-958-7

AED Andoková, M.: Dôležitosť latinského decorum pre úspešný rečnícky prejav v antike i dnes. In: Sambucus XI. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2016, s. 51 – 61. ISBN 978-80-8082-957-5

AED Andoková, M. - Vertanová, S.: Is rhetoric ethical? The relationship between rhetoric and ethic across history and today. In: Graecolatina et Orientalia XXXVII-XXXVIII. Bratislava: Univerzita Komenského 2016, s. 133 – 145.  ISBN 978-80-223-4290-2

AEF M. Andoková, R. Horka: Aurelius Augustinus – z rétora kazateľ, Bibliotheca antiqua christiana, zv. 4. Prešov, Vydavateľstvo Petra 2004. s. 3 – 13. ISBN 80-89007-44-9

AEF M. Andoková: „Čo tu nečinne stojíte celý deň?“ Interpretácia piatich hodín v Mt 20,1-16 u vybraných patristických autorov. Morálka v kontexte storočí - Zborník vedeckých príspevkov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove : Prešov 2019, s. 59 – 72. ISBN 978-80-555-2299-9

AFB Andoková, M: Kresťanská kultúra podľa diela „De doctrina christiana“ a jej vplyv na neskorších európskych autorov. Bratislava: Patristická literatúra a európska kultúra 2008, s. 143 –158. ISBN 978-80-7141-613-5

AFB Andoková, M.: Dôležitosť Svätého písma v Augustínovom objavovaní kresťanstva. In: RAN – Radosť a nádej 14/2, Bratislava 2011, s. 3 – 11.  ISSN 1335-3543

AFB Andoková, M.: „Proste a dostanete.“ Kedy Boh vypočuje naše modlitby? In: Teologický časopis 1 (2012), s. 5 – 14.

AFC Andoková, M.: Prítomnosť Augustínovho výkladu Enarratio in Psalmum 118 v Husovom komentári k Žalmu 118. In: Studia Historica Brunensia 56, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 69 – 87.  ISBN 978-80-210-5028-0, ISSN 1803-7429.

AFC Andoková, M.: Tolera infirmitatem, si desideras perfectionem: The notion of tolerantia in relation to Christian perfection in Augustine’s Sermones ad populum. Edd. Brent A. - Khomych T. - Vakula O. - Vinzent M. In: Studia Patristica 51, Peeters Publishers, Leuven 2011, s. 115 – 132. ISBN 978-90-429-2555-7

AFC Andoková, M.: Defence of modernity or cry for antiquity? Tacitus’ dialogus de oratoribus revisited. In: Studia Classica Anniversaria, Skopje 2017. UDC1 (37), s. 31-46. ISBN 978-608-238-133-6

AFD Andoková, M.: ‘Christiana libertas’ a jej špecifiká v myslení Aurelia Augustina. In: Filozofický zborník 48 (AFPh UP 363/444). Sloboda a jej projekcie: Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. P. Sucharek (ed.), Prešov 2012, s. 99 – 106.  ISBN: 978-80-555-0619-7

AFD Andoková, M.: Inšpiračné zdroje symboliky duchovnej cesty v ranokresťanskej a patristickej literatúre. In: Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. Nitra : UKF, 2015. s. 17 – 24. ISBN 978-80-7325-190-1

AFD Andoková, M. – Vertanová, S.: Antické politické rečníctvo a súčasný politický diskurz. In: Jazyk a politika – Na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava: Fakulta aplikovaných jazykov. Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016, s. 241 – 248. ISBN 978-80-225-4292-0

AFD Vertanová, S. – Andoková, M.: Skryté formy manipulácie v súčasnom politickom diskurze. Bratislava: Fakulta aplikovaných jazykov. Ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017, s. 85 – 97. ISBN 978-80-225-4424-5

BEF Andoková, M.: Aurelius Augustinus – Život a dielo. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 12 – 21. ISBN 978-80-7141-623-4

BEF Andoková, M.: Rodokmeň Miloslava Okála. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 273 – 274. ISBN 978-80-223-3809-7

CDF Andoková, M. – Horka, R.: Konečná porážka arianizmu v Miláne. List 76 svätého Ambróza adresovaný sestre Marcelline o vydaní baziliky. In : Teologický časopis 1 (2014), s. 39 – 48. (50%).

EAJ Andoková, M.: Joseph A. Fitzmyer SJ: Ježiš Kristus. Otázky a odpovede. Dobrá kniha, Edícia „Biblia Dnes“, Trnava 1998 (202 s.). ISBN 80-7141-184-1. (60 %).

EAJ Andoková, M.: Roland E. Murphy, O. Carm.: Tóra – 101 otázok a odpovedí. Úvahy nad Pentateuchom. Dobrá kniha, Trnava 2001 (192 s.). ISBN 80-7141-327-5.

EAJ Andoková, M.: Raymond E. Brown, S.S.: Kristus na Veľkú Noc (Rozprávania o vzkriesení). Dobrá kniha, Trnava 2001 (100 s.). ISBN 80-7141-332-1

EAJ Andoková, M.: Raymond E. Brown, S.S.: Duch Svätý na Turíce (Eseje o liturgických čítaniach zo Skutkov apoštolov a z Evanjelia podľa Jána). Dobrá kniha, Trnava 2001 (112 s.). ISBN 80-7141-337-2.

EAJ Andoková, M.: Anne Longová: Umenie načúvať. Dobrá kniha, Trnava 2002  (256 s.). ISBN 80-7141-377-1

EAJ Andoková, M.: Ross Campbell, M.D., Pat Likes: Tvoje dieťa a drogy. Porta Libri, Bratislava 2003 (173 s.).  ISBN 80-89067-09-3

EAJ Andoková, M.: Dan B. Allender, Tremper Longman III: Pravá tvár lásky. Porta Libri, Bratislava 2004 (320 s.).  ISBN 80-89067-25-5

EAJ Andoková, M.: Slávenie šabatu v Komunite Blahoslavenstiev, Komisia Judaizmus, preklad z franc. jazyka, 2005.

EDI Andoková, M.: H. Panczová: „Ars Gramatica – Učebnica latinčiny”, Bratislava 2004. In: Studia theologica 7, č. 2 [20], Olomouc 2005, s. 89 – 91.

EDI Andoková, M.: Pietro Messa: František z Assisi a patristická literatúra. Z talianskeho originálu preložil Jaroslav Cepko. Bratislava: Vydavateľstvo Serafín 2008, 548 s. In: Sambucus IV. Práce z klasickej filológie latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2009, s. 184 – 186.  ISBN 978-80-8082-221-7

EDI Andoková, M.: recenzia knihy Slávne svedectvo mučeníkov – Výber z najstaršej mučeníckej literatúry. Ed. H. Panczová. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2009. In: Sambucus VI. Práce z klasickej filológie latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava 2010, s. 157 – 159.  ISBN 978-80-8082-423-5

EDI Andoková, M.: recenzia knihy Benedikt XVI – Cirkevní otcovia. Od Klementa Rímskeho po svätého Augustína. Preklad J. Cepko. Trnava: Dobrá kniha 2009. In: Sambucus V. Práce z klasickej filológie latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava 2010, s. 214 – 216.  ISBN 978-80-8082-346-7

EDI Andoková, M.: recenzia knihy Sv. Bernard z Clairvaux: „Boží eros”. Zostavil B. Mišovič. Bratislava: Lúč 2007. In: Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2012, s. 243 – 245.  ISBN 978-83-7490-532-9

EDI Andoková, M. : Jan Scotus Eriugena: Homilie a Komentář k Janovu evangeliu. Prel. I. Zachová. Ed. Krastal, zv. 8. Praha : Vyšehrad, 2005. 144 s. ISBN 80-7021-777-4  In : Teologický časopis, roč. X, 2012, č. 2, s. 89-90. ISSN 1336-3395.

EDI Andoková, M. : L. Karfíková: Milost podle Theodora z Mopsuestie. Praha : 

Oikoymenh, 2012. 106 s. ISBN 978–80–7298–473–2  In: Teologický časopis 1 (2014), s. 84 – 86. ISSN 1336–3395

EDI Andoková, M.: M. Vašek: Filozofická reflexia náboženského dialógu  stredoveku: Akvinský, Lullus a Kuzánsky. Bratislava : IRIS, 2014. 153 s. ISBN 978-80-8153-032-6 In : Teologický časopis 1 (2015), s. 87 – 91. ISSN 1336–3395

EDI Andoková, M.: D. Škoviera: Miloslav Okál – Prvý slovenský profesor klasickej filológie. Bratislava : Komenského Universita a Trnava : Filozofická fakulta, 2013. 278 s. ISBN 978-80-223-3455-6 In.: Graecolatina Pragensia XXV (2015), s. 167–168.

EDI Andoková, M.: G. Karsai - G. Klaniczay - D. Movrin - E. Olechowska (ed.): Classics and communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Graecolatina et Orientalia 35-36 Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 156 – 160.

EDI Andoková, M.: J. Pigula: Horiace srdce (Myšlienky a modlitby sv. Augustína). Sambucus 10. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, s. 211 – 212. ISBN 978-83-7490-851-1

EDI Andoková, M.: Lichner, Miloš: Lev Veľký a jeho Tomus ad Flavianum: preklad a analýza textu. Teologický časopis Roč. 12, č. 2 (2014), s. 76 – 78.

EDI Andoková, M.: recenzia knihy J. Mikulová: Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. In: Sambucus XI. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2016, s. 152 – 154.  ISBN 978-83-7490-532-9

EDI Andoková, M.: recenzia knihy MILOŠ LICHNER SJ: Augustín – O katechizovaní úplných začiatočníkov. Preklad, analýza textu. Trnava: Dobrá kniha 2015 (Starokresťanská knižnica, zväzok 7). 184 s. ISBN 978-80-7141-970-9. In: Teologický časopis 2 (2016), s. 80 – 82. ISSN 1336–3395

EDJ Andoková, M.: Augustinus Aurelius: O kresťanskej náuke. Preklad z lat. originálu, úvod a pozn. k dielu M. Andoková. In: O kresťanskej náuke – O milosti a slobodnej vôli. Prešov: Petra (v edícii Bibliotheca Antiqua Christiana) 2004, s. 19 – 168.  ISBN 80-89007-44-9 (80 %)

EDJ Andoková, M.: Augustinus Aurelius: O Trojici, kniha XIV. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Preklad z lat. originálu, úvod a poznámky M. Andoková. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 62 – 88.  ISBN 978-80-7141-623-4

EDJ Andoková, M.: Tyconius: Liber Regularum – Kniha pravidiel. Preklad z lat. originálu a poznámky. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. M. Lichner – R. Nemec – M. Andoková – C. Šesták (Edd.). Dobrá kniha, Trnava 2014, s. 27 – 37.  ISBN 978-80-7141-866-5

EDJ Andoková, M.: preklad článku z angl. do slov.: Brunning, B.: Existuje protiklad medzi komunitným a aktívnym životom? In: Teologický časopis 1 (2012), s. 15 – 27. ISSN 1336–3395

GII Andoková, M.:  Žena a islam. Dámska jazda 2 (2002), roč. 6, s. 68 – 69.

GII Andoková, M.: Emancipácia trochu naruby alebo život urodzených dám v starom Ríme. Dámska jazda 2 (2002), roč. 6, s. 86 – 87.

GII Andoková, M.: Parfum – kus pravdy o žene. Dámska jazda 4 (2002), roč. 6, s. 75 – 77. 

GII Andoková, M.: Rodokmeň Miloslava Okála. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 273 – 274. ISBN 978-80-223-3809-7