Marcela Andoková

doc. Mgr. et Mgr. Marcela Andoková, MA, PhD. 

Associate professor 

Section: Classical Philology

Room: G 340

Telephone: +421 2 9013 2298 

E-mail: marcela.andokovauniba.sk

Office hours: Thursday 13:00-14:00

 

Dr. Marcela Andoková specializes in classical philology, ancient Roman and patristic literature, philology of the Middle Ages, ancient and modern rhetoric, interdisciplinary questions lying on the border between Latin and biblical studies, history of Latin education in Europe, conversation in Latin, book translations from Latin, English and French into Slovak 

 

Participation in the research projects

- since 2020: Principal investigator of the VEGA project. Formal and content analysis of the spoken Latin language in Late Antiquity against the background of Augustine's preaching activity. Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava

- since 2018: Principal investigator of the KEGA project Innovative teaching materials for the interdisciplinary study programme „History - Classical languages“. Dissemination of didactic and promotional materials regarding ancient Roman civilization in a broader cultural context. Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava

- since 2018: Co-investigator of the VEGA project Concept of the ancient grammar in grammatographic tradition of the 17th-18th Century at the territory of present Slovakia in a broader European context.  Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava

- 2015 – 2017: Co-investigator of the VEGA project Latin Humanist literature in Slovakia in the context of political propaganda. Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava

- 2014 – 2015: Co-investigator of the KEGA project Rhetorical compendium for the students of interpretation. Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava

- 2010 – 2012: Co-investigator of the VEGA project Commentaries on the Psalms 51-75. Responsible for patristic commentaries. Theological Faculty of Trnava University, Bratislava. Since 2018 co-investigator of the APVV-17-0001 project Commentaries on the Psalms

2005 – 2008: Anthology of selected Patristic and Medieval authors. Theological Faculty of Trnava University, Bratislava

2006 – 2008: Co-investigator of the VEGA project Bibliotheca Antiqua Christiana - Early Christian library. Theological Faculty  of Trnava University, Bratislava

since 2004: Member of the project Bibliotheca Antiqua Christiana. Faculty of Humanities, Trnava University

 

since 2009: Cooperation with the television TV Lux and radio RTVS: science-popularization programs 

 

Membership in professional associations

since 2016: Founding member of the Slovak Patristic Society  and national correspondent

since 2012: Member of the Czech Patristic Society

since 2012: Member of editorial board of Slovak Theological Journal

since 2011: Member of the Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.)

 

since 2003: Member of the Slovak Union of Classical Philologists (S.J.K.F.) 

 

Paedagogical activities – Teaching at FiF UK:

Ancient Greek religion 
Ancient Roman religion
Civilisation of ancient Rome
History of the Roman literature
Latin reading seminar 1 (Caesar)
Latin reading seminar 2 (Cicero, Sallust)
Roman historians seminar 1 (Titus Livius)
Roman historians seminar 2 (Tacitus)
Latin syntax 2
Introduction to the Medieval philology
Medieval literature and culture
Introduction to Medieval Latin
Medieval Latin texts 1, 2
Introduction to Neo-Latin
Neo-Latin texts 1, 2
Repetitorium Latinum 3
Latin conversation
Introduction to the study of Classical Philology
Translation of Classical authors
Biblical Greek seminar
Latin education and its influence on European education
The relations between the Church and state in the Roman Empire after 313
Latin language (basics) 1, 2
Latin around us
Rhetoric for interpreters
The art of rhetoric and its application today
Bachelor and Master theses seminar
Excursions for students – Ancient Roman monuments (Carnuntum) 

 

 

Selected publications:

Books, Chapters in books

Andoková, M.: Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom. IRIS, Bratislava 2013. 280 s.  ISBN 978-80-8153-000-5

Hroboň, B. (ed.): Komentáre k Starému zákonu: Žalmy 51-75. Patristické komentáre s poznámkami: M. Andoková (v rozsahu 8,6 AH). Dobrá kniha, Bratislava 2017. 691 s.  ISBN 978-80-8191-066-1

Hroboň, B. – Kacián, A. (eds.): Komentáre k Starému zákonu: Žalm 119. Patristické komentáre s poznámkami: M. Andoková (v rozsahu 3,3 AH). Dobrá kniha, Bratislava 2019. 310 s.  ISBN 978-80-8191-239-9

Andoková, M.: Myseľ ako Boží obraz podľa De Trinitate XIV. Úvodná štúdia. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 48 – 61.  ISBN 978-80-7141-623-4

Andoková, M.: Tyconius a jeho chápanie cirkvi podľa spisu Kniha pravidiel. Úvodná štúdia. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. M. Lichner – R. Nemec – M. Andoková – C. Šesták (Edd.). Dobrá kniha, Trnava 2014, s. 11 – 26 (1,3 AH).  ISBN 978-80-7141-866-5

Andoková, M.: Seneca filozof očami mladého Okála. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 67 – 80 (1,01 AH). ISBN 978-80-223-3809-7

Vertanová, S. – Andoková, M.: Interdisciplinarita ako inovácia v didaktike tlmočenia. In: Interdisciplinárne prístupy vo výskume a didaktike tlmočenia. P. Štubňa – S. Vertanová (eds.). Z-F Lingua, Bratislava 2017, s. 55 – 94. ISBN 978-80-8177-037-1

 

Textbooks

Vertanová, S. – Andoková, M. – Štubňa, P. – Moyšová, S.: Tlmočník ako rečník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, 231 s.  (20,9 AA; z toho Andoková 5,00 AA). ISBN 978-80-223-4030-4

Andoková, M.: Vybrané kapitoly z dejín latinského vzdelávania. Bratislava: Stimul, 2017, 53 s. ISBN 978-80-8127-179-3 EAN 978808127193

 

Articles

Andoková, M.: Spoločné zásady kresťanského vyučovania u Augustína a Komenského. In: Studia Comeniana et historica – Komenský a patristika, 37 (2007), č. 77-78, s. 57 – 67. ISSN 0323-2220

Andoková, M.: Fusca sum et decora. The influence of Tyconius on Augustine’s teaching of the ecclesia permixta. In: AUC Philologica 2 (2015), Graecolatina Pragensia XXV, s. 61 – 76. ISSN 0567-8269

Andoková, M.: The role of captatio benevolentiae in the interaction between the speaker and his audience in Antiquity and today. In: Systasis 29 (2016), 1 – 14. ISSN 1857-5129

Andoková, M.: Demus pro spectaculis spectacula. The role of delectatio in Augustine’s preaching activity. In: Systasis 32 (2018) 65 – 80. ISSN 1857-5129

Andoková, M.: The law of freedom is the law of love. Some remarks on Christian liberty in Augustine’s thinking. In: Lucida Intervalla 47 (2018) 249 – 262. ISSN 1450-6645

Andoková, M. Horka, R.: The Chronology of Augustine's Tractatus in Iohannis evangelium 1-16 and Enarrationes in psalmos 119-133. In Vox Patrum [elektronický dokument], roč. 39, č. 72 (2019), s. 149-170 ISSN (print) 0860-9411

Andoková, M.: Symbolický jazyk v kázňach sv. Augustína. Spôsob, ako poučiť a zaujať poslucháča. In: Studia Aloisiana: Ročenka Teologickej fakulty TU 2004. Trnava: Dobrá kniha 2004, s. 13 – 22.

Andoková, M.: Augustín kazateľ na pozadí diela "De doctrina christiana". In: Studia Aloisiana: Ročenka Teologickej fakulty TU 2005. Bratislava 2006, s. 57 – 68.  ISBN 978-80-7141-517-0

Andoková, M.: Fenomén mučeníctva v Augustínovom kázaní na pozadí jeho kontroverzie s donatistami. In: Studia Aloisiana: Ročenka Teologickej fakulty TU 2006. Bratislava 2007, s. 35 – 44.  ISBN 978-80-7141-559-6

Andoková, M.: Dôležitosť Svätého písma v Augustínovom objavovaní kresťanstva. In: RAN – Radosť a nádej 14/2, Bratislava 2011, s. 3 – 11.  ISSN 1335-3543

Andoková, M.: „Proste a dostanete.“ Kedy Boh vypočuje naše modlitby? In: Teologický časopis 1 (2012), s. 5 – 14.

Andoková, M. – Gyuriová, K.: Panenstvo ako ideál kresťanského života v listoch sv. Hieronyma. In : Teologický časopis 1 (2013), s. 47 – 59. ISSN 1336-3395

Andoková, M. – Gyuriová, K.: Kňazstvo a mníšstvo vo svetle Hieronymovej korešpondencie. In : Teologický časopis 2 (2013), s. 59 – 70. ISSN 1336-3395

Andoková, M. – Horka, R.: Konečná porážka arianizmu v Miláne. List 76 svätého Ambróza adresovaný sestre Marcelline o vydaní baziliky. In : Teologický časopis 1 (2014), s. 35 – 48. ISSN 1336–3395

Andoková, M. – Šefčíková, N.: Interpretácia podobenstva o milosrdnom Samaritánovi v Origenovej Homílii 34. In : Teologický časopis 1 (2015), s. 67 – 81. ISSN 1336–3395

Andoková, M.: Postava Dávida kajúcnika vo vybraných patristických komentároch k Ž 51(50). In : Studia Biblica Slovaca 2 (2013), s. 141 – 154. ISSN 1338-0141

Andoková, M.: Kazateľ hercom – Význam obrazu mímického divadla v Augustínových kázňach a v jeho teológii krstu. In: Sborník Patristické konference Olomouc 2008. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého / Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Olomouc 2009. Antické křesťanství: liturgie, retorika, antropologie, V. Hušek, P. Kitzler, J. Plátová (Edd.), s. 82 – 94.  ISBN 978-80-7325-190-1

Andoková, M. – Gyuriová, K.: Princípy výchovy a vzdelávania detí v listoch sv. Hieronyma. In: Sambucus IX. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava - Krakow: Filozofická fakulta TU / Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, s. 80 – 87. ISBN 978-83-7490-689-0

Andoková, M.: Obraz cirkvi v Tyconiovom diele Liber regularum na pozadí interpretácie Pies 1,5. In: Lichner, M. (Ed.), Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna: Kazateľ-Príslovia-Pieseň piesní. Olomouc: Univerzitná Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta, 2017, s. 41 – 68. ISBN 978-80-244-5198-5

Andoková, M.: "Ut nos simus codex ipsorum". The interpretation of verba dubitationis in st. Augustine’s homiletic œuvre. LVLT 13 - 13th International Colloquium on Late and Vulgar Latin. Budapest 2018.

Andoková, M.: Quelques aspects de la prédication antidonatiste dans les "Enarrationes in Psalmos 119-133" de Saint Augustin. In: Graecolatina et Orientalia XXIX-XXX. Bratislava: Univerzita Komenského 2007, s. 77 – 92.  ISBN 978-80-223-2319-2

Andoková, M.: Niektoré aspekty jazyka v Augustínových exegetických kázňach. In: Sambucus II. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2007, s. 28 – 38.  ISBN 978-80-8082-164-7

Andoková, M.: Augustinus Aurelius: Komentár k Jánovmu evanjeliu. Výklad 81-83: Preklad z lat. originálu M. Andoková. In: Vašek, M.: Aurelius Augustinus o vôli, milosti a predurčení. Bratislava: Vydavateľstvo IRIS 2007, s. 173 – 185.  ISBN 978-80-89256-13-6

Andoková, M.: Úskalia prekladu rétorického aparátu z diel sv. Augustína do slovenského prekladového textu. In: Sambucus III. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2008, s. 74 – 85.  ISBN 978-80-8082-220-0 

Andoková, M.: Augustinus Aurelius: O Trojici, kniha XIV. In: Antológia - Patristika a Scholastika. Preklad z lat. originálu, úvod a poznámky M. Andoková. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 62 - 88.  ISBN 978-80-7141-623-4 

Andoková, M.: Aurelius Augustinus – Život a dielo. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 12 – 21. ISBN 978-80-7141-623-4

Andoková, M.: Jednota Cirkvi ako hlavná téma Augustínových „Enarrationes in Psalmos 119-133“. In: Tretie patristické sympózium „Homílie k žalmom v ranom kresťanstve“. Košice: Teologická fakulta KU 2009, s. 67 – 76.  ISBN 987-80-89232-45-1

Andoková, M.: Kresťanská paideia podľa Aurelia Augustína. In: Sambucus Supplementum III. Trnava: Filozofická fakulta TU 2011, s. 43 – 53. ISBN 978-80-8082-220-0

Andoková, M.: Hic est sacrificium Christianorum : multi unum corpus in Christo. Význam skutočnej eucharistickej obety v myslení sv. Augustína. In: Štvrté patristické sympózium „Eucharistia v patristickej teológii“. Teologická fakulta KU, Košice 2011, s. 61 – 69.  ISBN 978-80-89284-84-9

Andoková, M.: Osud antického mímu na pozadí svedectiev cirkevných otcov. In: Sambucus VII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2011, s. 55 – 66.  ISBN 978-80-8082-487-7

Andoková, M.: ‘Christiana libertas’ a jej špecifiká v myslení Aurelia Augustina. In: Filozofický zborník 48 (AFPh UP 363/444). Sloboda a jej projekcie: Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. P. Sucharek (ed.), Prešov 2012, s. 99 – 106.  ISBN: 978-80-555-0619-7

Andoková, M.: Umučenie svätej Krispíny. In: Andoková, M.: Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom. IRIS, Bratislava 2013, s. 191 – 194. ISBN 978-80-8153-000-5

Andoková, M.: Tyconius: Liber Regularum – Kniha pravidiel. Preklad z lat. originálu a poznámky. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. M. Lichner – R. Nemec – M. Andoková – C. Šesták (Edd.). Dobrá kniha, Trnava 2014, s. 27 – 37.  ISBN 978-80-7141-866-5

Andoková, M.: Ut abscondendo quaerentibus gratiorem faceret veritatem. Prínos Tyconiovho diela Liber regularum v kontexte kresťanskej exegézy a hermeneutiky 4. storočia. In: Sväté Písmo ako duša teológie. Bratislava: Dobrá Kniha, 2015, s. 79 – 90. ISBN 978-80-7141-958-7

Andoková, M.: Dôležitosť latinského decorum pre úspešný rečnícky prejav v antike i dnes. In: Sambucus XI. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2016, s. 51 – 61. ISBN 978-80-8082-957-5

Andoková, M. - Vertanová, S.: Is rhetoric ethical? The relationship between rhetoric and ethic across history and today. In: Graecolatina et Orientalia XXXVII-XXXVIII. Bratislava: Univerzita Komenského 2016, s. 133 – 145.  ISBN 978-80-223-4290-2

M. Andoková: „Čo tu nečinne stojíte celý deň?“ Interpretácia piatich hodín v Mt 20,1-16 u vybraných patristických autorov. Morálka v kontexte storočí - Zborník vedeckých príspevkov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove : Prešov 2019, s. 59 – 72. ISBN 978-80-555-2299-9

M. Andoková, R. Horka: Aurelius Augustinus – z rétora kazateľ, Bibliotheca antiqua christiana, zv. 4. Prešov, Vydavateľstvo Petra 2004. s. 3 – 13. ISBN 80-89007-44-9

Andoková, M: Kresťanská kultúra podľa diela „De doctrina christiana“ a jej vplyv na neskorších európskych autorov. Bratislava: Patristická literatúra a európska kultúra 2008, s. 143 –158. ISBN 978-80-7141-613-5

Andoková, M.: Dôležitosť Svätého písma v Augustínovom objavovaní kresťanstva. In: RAN – Radosť a nádej 14/2, Bratislava 2011, s. 3 – 11.  ISSN 1335-3543

Andoková, M.: „Proste a dostanete.“ Kedy Boh vypočuje naše modlitby? In: Teologický časopis 1 (2012), s. 5 – 14.

Andoková, M.: Prítomnosť Augustínovho výkladu Enarratio in Psalmum 118 v Husovom komentári k Žalmu 118. In: Studia Historica Brunensia 56, Masarykova univerzita, Brno 2009, s. 69 – 87.  ISBN 978-80-210-5028-0, ISSN 1803-7429.

Andoková, M.: Tolera infirmitatem, si desideras perfectionem: The notion of tolerantia in relation to Christian perfection in Augustine’s Sermones ad populum. Edd. Brent A. - Khomych T. - Vakula O. - Vinzent M. In: Studia Patristica 51, Peeters Publishers, Leuven 2011, s. 115 – 132. ISBN 978-90-429-2555-7

Andoková, M.: Defence of modernity or cry for antiquity? Tacitus’ dialogus de oratoribus revisited. In: Studia Classica Anniversaria, Skopje 2017. UDC1 (37), s. 31-46. ISBN 978-608-238-133-6

Andoková, M.: ‘Christiana libertas’ a jej špecifiká v myslení Aurelia Augustina. In: Filozofický zborník 48 (AFPh UP 363/444). Sloboda a jej projekcie: Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. P. Sucharek (ed.), Prešov 2012, s. 99 – 106.  ISBN: 978-80-555-0619-7

Andoková, M.: Inšpiračné zdroje symboliky duchovnej cesty v ranokresťanskej a patristickej literatúre. In: Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. Nitra : UKF, 2015. s. 17 – 24. ISBN 978-80-7325-190-1

Andoková, M. – Vertanová, S.: Antické politické rečníctvo a súčasný politický diskurz. In: Jazyk a politika – Na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava: Fakulta aplikovaných jazykov. Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016, s. 241 – 248. ISBN 978-80-225-4292-0

Vertanová, S. – Andoková, M.: Skryté formy manipulácie v súčasnom politickom diskurze. Bratislava: Fakulta aplikovaných jazykov. Ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017, s. 85 – 97. ISBN 978-80-225-4424-5

Andoková, M.: Aurelius Augustinus – Život a dielo. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 12 – 21. ISBN 978-80-7141-623-4

Andoková, M.: Rodokmeň Miloslava Okála. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 273 – 274. ISBN 978-80-223-3809-7

Andoková, M. – Horka, R.: Konečná porážka arianizmu v Miláne. List 76 svätého Ambróza adresovaný sestre Marcelline o vydaní baziliky. In : Teologický časopis 1 (2014), s. 39 – 48. (50%).

Andoková, M.: Joseph A. Fitzmyer SJ: Ježiš Kristus. Otázky a odpovede. Dobrá kniha, Edícia „Biblia Dnes“, Trnava 1998 (202 s.). ISBN 80-7141-184-1. (60 %).

Andoková, M.: Roland E. Murphy, O. Carm.: Tóra – 101 otázok a odpovedí. Úvahy nad Pentateuchom. Dobrá kniha, Trnava 2001 (192 s.). ISBN 80-7141-327-5.

Andoková, M.: Raymond E. Brown, S.S.: Kristus na Veľkú Noc (Rozprávania o vzkriesení). Dobrá kniha, Trnava 2001 (100 s.). ISBN 80-7141-332-1

Andoková, M.: Raymond E. Brown, S.S.: Duch Svätý na Turíce (Eseje o liturgických čítaniach zo Skutkov apoštolov a z Evanjelia podľa Jána). Dobrá kniha, Trnava 2001 (112 s.). ISBN 80-7141-337-2.

Andoková, M.: Anne Longová: Umenie načúvať. Dobrá kniha, Trnava 2002  (256 s.). ISBN 80-7141-377-1

Andoková, M.: Ross Campbell, M.D., Pat Likes: Tvoje dieťa a drogy. Porta Libri, Bratislava 2003 (173 s.).  ISBN 80-89067-09-3

Andoková, M.: Dan B. Allender, Tremper Longman III: Pravá tvár lásky. Porta Libri, Bratislava 2004 (320 s.).  ISBN 80-89067-25-5

Andoková, M.: Slávenie šabatu v Komunite Blahoslavenstiev, Komisia Judaizmus, preklad z franc. jazyka, 2005.

Andoková, M.: H. Panczová: „Ars Gramatica – Učebnica latinčiny”, Bratislava 2004. In: Studia theologica 7, č. 2 [20], Olomouc 2005, s. 89 – 91.

Andoková, M.: Pietro Messa: František z Assisi a patristická literatúra. Z talianskeho originálu preložil Jaroslav Cepko. Bratislava: Vydavateľstvo Serafín 2008, 548 s. In: Sambucus IV. Práce z klasickej filológie latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2009, s. 184 – 186.  ISBN 978-80-8082-221-7

Andoková, M.: recenzia knihy Slávne svedectvo mučeníkov – Výber z najstaršej mučeníckej literatúry. Ed. H. Panczová. Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2009. In: Sambucus VI. Práce z klasickej filológie latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava 2010, s. 157 – 159.  ISBN 978-80-8082-423-5

Andoková, M.: recenzia knihy Benedikt XVI – Cirkevní otcovia. Od Klementa Rímskeho po svätého Augustína. Preklad J. Cepko. Trnava: Dobrá kniha 2009. In: Sambucus V. Práce z klasickej filológie latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava 2010, s. 214 – 216.  ISBN 978-80-8082-346-7

Andoková, M.: recenzia knihy Sv. Bernard z Clairvaux: „Boží eros”. Zostavil B. Mišovič. Bratislava: Lúč 2007. In: Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2012, s. 243 – 245.  ISBN 978-83-7490-532-9

Andoková, M. : Jan Scotus Eriugena: Homilie a Komentář k Janovu evangeliu. Prel. I. Zachová. Ed. Krastal, zv. 8. Praha : Vyšehrad, 2005. 144 s. ISBN 80-7021-777-4  In : Teologický časopis, roč. X, 2012, č. 2, s. 89-90. ISSN 1336-3395.

Andoková, M. : L. Karfíková: Milost podle Theodora z Mopsuestie. Praha :   Oikoymenh, 2012. 106 s. ISBN 978–80–7298–473–2  In: Teologický časopis 1 (2014), s. 84 – 86. ISSN 1336–3395

Andoková, M.: M. Vašek: Filozofická reflexia náboženského dialógu  stredoveku: Akvinský, Lullus a Kuzánsky. Bratislava : IRIS, 2014. 153 s. ISBN 978-80-8153-032-6 In : Teologický časopis 1 (2015), s. 87 – 91. ISSN 1336–3395

Andoková, M.: D. Škoviera: Miloslav Okál – Prvý slovenský profesor klasickej filológie. Bratislava : Komenského Universita a Trnava : Filozofická fakulta, 2013. 278 s. ISBN 978-80-223-3455-6 In.: Graecolatina Pragensia XXV (2015), s. 167–168.

Andoková, M.: G. Karsai - G. Klaniczay - D. Movrin - E. Olechowska (ed.): Classics and communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Graecolatina et Orientalia 35-36 Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 156 – 160.

Andoková, M.: J. Pigula: Horiace srdce (Myšlienky a modlitby sv. Augustína). Sambucus 10. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, s. 211 – 212. ISBN 978-83-7490-851-1

Andoková, M.: Lichner, Miloš: Lev Veľký a jeho Tomus ad Flavianum: preklad a analýza textu. Teologický časopis Roč. 12, č. 2 (2014), s. 76 – 78.

Andoková, M.: recenzia knihy J. Mikulová: Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. In: Sambucus XI. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Filozofická fakulta TU 2016, s. 152 – 154.  ISBN 978-83-7490-532-9

Andoková, M.: recenzia knihy MILOŠ LICHNER SJ: Augustín – O katechizovaní úplných začiatočníkov. Preklad, analýza textu. Trnava: Dobrá kniha 2015 (Starokresťanská knižnica, zväzok 7). 184 s. ISBN 978-80-7141-970-9. In: Teologický časopis 2 (2016), s. 80 – 82. ISSN 1336–3395

Andoková, M.: Augustinus Aurelius: O kresťanskej náuke. Preklad z lat. originálu, úvod a pozn. k dielu M. Andoková. In: O kresťanskej náuke – O milosti a slobodnej vôli. Prešov: Petra (v edícii Bibliotheca Antiqua Christiana) 2004, s. 19 – 168.  ISBN 80-89007-44-9 (80 %)

Andoková, M.: Augustinus Aurelius: O Trojici, kniha XIV. In: Antológia – Patristika a Scholastika. Preklad z lat. originálu, úvod a poznámky M. Andoková. Dobrá kniha / Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, s. 62 – 88.  ISBN 978-80-7141-623-4

Andoková, M.: Tyconius: Liber Regularum – Kniha pravidiel. Preklad z lat. originálu a poznámky. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku. M. Lichner – R. Nemec – M. Andoková – C. Šesták (Edd.). Dobrá kniha, Trnava 2014, s. 27 – 37.  ISBN 978-80-7141-866-5

Andoková, M.: preklad článku z angl. do slov.: Brunning, B.: Existuje protiklad medzi komunitným a aktívnym životom? In: Teologický časopis 1 (2012), s. 15 – 27. ISSN 1336–3395

Andoková, M.:  Žena a islam. Dámska jazda 2 (2002), roč. 6, s. 68 – 69.

Andoková, M.: Emancipácia trochu naruby alebo život urodzených dám v starom Ríme. Dámska jazda 2 (2002), roč. 6, s. 86 – 87.

Andoková, M.: Parfum – kus pravdy o žene. Dámska jazda 4 (2002), roč. 6, s. 75 – 77.

Andoková, M.: Rodokmeň Miloslava Okála. In: Klasický filológ Miloslav Okál. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 273 – 274. ISBN 978-80-223-3809-7