Ivan Lábaj

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Assistant professor

SUCP treasurer

Section: Classical Philology

Room: G 314 

Phone: +421 2 9013 2302 

E-mail: ivan.labaj@uniba.sk

Office hours: Thursday 10:30-12:00 

 

Projects

 

  • 2022-2025 - VEGA 1/0210/22 "Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave" (One hundred years of classical studies at Comenius University Bratislava) 
  • 2018-2020 - VEGA 1/0733/18 "Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17. – 18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte" (The conception of the ancient grammar in the grammatographical tradition of the 17th and 18th centuries in the area of present-day Slovakia and in the broader European context)
  • 2018-2020 - KEGA 008UK-4/2018 "Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium "história - klasické jazyky". Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte" (Inovative educational materials for the intersisciplinary study “history - classical languages”)
  • 2018-2019 - VEGA 1/0812/18 "Latinská slabika v diachronickom a typologickom kontexte" (Latin syllable in the diachronic and typological context)
  • 2017 - UK/177/2017 "Ján Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analýza 3. dialógu" (Johannes Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analysis of the 3rd dialogue)
  • 2015-2017 - VEGA 1/0627/15 "Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy" (Latin humanist literature in Slovakia in the context of political propaganda)
  • 2013-2014 - APVV-SK-AT-0022-12 Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries 

 

 

Publications 

1. K otázkam vidu v latinčine. in: Sambucus 9, Kraków : Towarzsystwo Slovaków w Polsce, 2013. pp. 15-25. (On verbal aspect in Latin)

2. Ján Sambucus v prácach Miloslava Okála. in: Klasický filológ Miloslav Okál, Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. pp. 197-208. (Johannes Sambucus in the works of Miloslav Okál)

3. Graeca v druhom dialógu Sambucovho De imitatione a Cicerone petenda. in: Sambucus 13, Trnava : Trnavská univerzita, 2018. pp. 83-90. (Graeca in the 2nd dialogue of Sambucus' De imitatione a Cicerone petenda)

4. Sambucus on Ciceronianism: An overview focussing on the second dialogue of De imitatione a Cicerone petenda. in: Johannes Sambucus / János Zsámboki / Ján Sambucus (1531-1584) : Philologe, Sammler und Historiograph am Habsburgerhof. Singularia Vindobonensia, Band 6. Christian Gastgeber, Elisabeth Klecker (edd.), Wien : Verlag Präsens, 2018. pp. 315-329. 

5. Ivan Lábaj – Marek Šibal (eds.): Scriptorum editorum Petri Kuklica conspectus. in: Graecolatina et Orientalia 37-38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. pp. 14-20. 

6. Review on: Daniel Škoviera: Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. [review] in: Graecolatina et Orientalia 37-38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. pp. 151-152. 

7. Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca: Humanista Sambucus a arcibiskup Oláh. in: Novinky z radnice, XXVII, issue 7, 2016. pp. 14-15. (Humanist Sambucus and archbishop Olahus) 

8. Oratio in obitum Georgii Bona - Sambucova pocta synovcovi Mikuláša Oláha. in: Studia Bibliographica Posoniensia 13, 2018. M. Ambrúžová Poriezová (ed.). Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018. pp. 39-52.  (Oratio in obitum Georgii Bona - Sambucus' hommage to Nicolaus Olahus' nephew) 

9. Imitatio Ciceroniana podľa Jána Sambuca. in: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Ľ. Buzássyová, E. Juríková, J. Grusková (eds.). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. pp. 229-239.  (Imitatio Ciceroniana according to Johannes Sambucus) 

10. Pohľad na Sambucov vzťah k cisárovi Maximiliánovi II. prostredníctvom dochovanej korešpondencie. in: Studia Bibliographica Posoniensia 14, 2019. M. Ambrúžová Poriezová (ed.). Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2019. pp. 21-39.  (Review of Sambucus' relationship with Maximilian II, Holy Roman Emperor, through the preserved pieces of correspondence)

11. Nicolaus comes Zerinius – zabudnuté dielo Jána Sambuca. in: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis III : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. pp. 190-205.  (Nicolaus comes Zerinius – a forgotten work of Johannes Sambucus?)

12. Konfesionálna otázka Jána Sambuca. in: 500 rokov reformácie na Slovensku. Adriána Belanji Biela, Michaela Prihracki (eds.). Praha : Lutheranus, 2020. pp. 258-274.  (On Johannes Sambucus's confession) 

13. Špecifiká výučby latinského jazyka pre historikov. in: Sambucus 14, Trnava : Trnavská univerzita, 2020. pp. 13-19.  (Specifics of Teaching Latin for Historians) 

14. Lekári medzi humanistami 16. storočia na území dnešného Slovenska. in: Farmaceutický obzor, roč. 90, č. 6-7 (2021). pp. 99-103.  (Doctors among Humanists of the 16th Century in the Territory of Present-day Slovakia) 

15. Dušan Valent – Pavol Jelínek – Ivan Lábaj: The Death-Sun and the Misidentified Bird-Barge A Reappraisal of Bronze Age Solar Iconography and Indo-European Mythology. in: Zborník Slovenského národného múzea : archeológia 31. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2021. pp. 5-43. 

 

Ivan Lábaj specialises on Neo-Latin literature, specifically on Johannes Sambucus. The title of his dissertation thesis, which he defended in 2016, was "Ján Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analýza 2. dialógu" (Johannes Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analysis of the 2nd dialogue).

His teaching activities cover Latin morphology and syntax, Roman literature, reading and interpreting Neo-Latin texts and metrics. 


Ivan Lábaj is a member of the Slovak Union of Classical Philologists (SUCP/SJKF), acting as its treasurer since 2013. He is also a member of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), since 2019 a member of the Committee for Teaching Neo-Latin.