Zuzana Gažáková

(kópia 1)

[Translate to English:] Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

- pôsobí na Katedre klasickej a semitskej filológie nepretržite od roku 2002.

 

Kontakt:

E-mail: gazakovafphil.uniba.sk

 

Telefón:  +421 2 59339116  

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

 

2006 – PhD., FiF UK Bratislava, dizertačná práca: Rozprávanie o rytierovi Jemenu, Sajfovi ibn Dhí Jazanovi  

2005 -  absolventka Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK.

2002 – absolventka FiF UK v Bratislave, odbor arabčina – angličtina

 

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DU MOYEN ARABE ET DES VARIETES MIXTES DE L'ARABE 

 

Prednáškové účinkovanie v zahraničí:

2010 - Katholieke Universiteit Leuven (v rámci programu COMSt)

2010 - Universita degli Studi di Firenze:

The textual and linguistic pecularities of the Berlin manuscript no. We. 643 of the Sírat Sayf ibn Dhí Yazan cycle 

2009 - Universität Hamburg (v rámci programu COMSt)

2009 - Universität Wien, Institut für Orientalistik:

Sayf ibn Dhí Yazan Between History and Popular Epic

2007 - Západočeská univerzita v Plzni: Critical Attitudes towards Arab Popular Literature and its Reasons. 

2006 – Universität Heidelberg:

- Gastvortrag: The Sira Sayf ibn Di Yazan, King of Himyar

- Konferencia: „Yemen: Bridging the Gap Between Past and Present

  Sayf ibn Di Yazan, King of Himyar between History and Popular epic.

2006 – Österreichische Nationalbibliothek Wien:  Seminár venovaný arabskej papyrológii spojený s prezentáciou vlastného editovaného papyrusu.

 

Študijné pobyty a pracovné stáže:

                      

6/2010           - Türkoloji Yaz Staj Programi, Ankara

1/2007-2/2007- Katedra semitiských štúdií Ruprecht Karls Universität Heidelberg

9/2005-10/2005 - American University in Cairo, štúdium zahraničnej literatúry a výskum vďaka udeleniu  grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov

1/2005-3/2005- American University in Cairo, štúdium zahraničnej literatúry a arabčiny

1/2004-4/2004American University in Cairo, štúdium zahraničnej literatúry  a arabčiny

1/2003-3/2003 – American University in Cairo, šium zahraničnej literatúry a arabčiny

11/2001-3/2002 –American University in Cairo, štúdium zahraničnej literatúry a arabčiny

7/2000-8/2000 – Laboratorio Internazionale della Comunicazione, Gemona del Friuli

                           štúdium talianskeho jazyka, literatúry a talianskej kultúry

9/1999-6/2000 – Káhirská Univerzita, Káhira, medzivládne štipendium MŠ SR

 

Vedecké projekty a granty:

 

Od roku 2009 členka „Steering Comittee“ a riešiteľka medzinárodného vedeckého programu European Science FoundationComparative Oriental Manuscript studies  -  COMSt   http://www1.uni-hamburg.de/COMST/

 

Grant Vzdelávacej nadácie Jána Husa v rámci programu Cursus Innovati

 

Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa na akademický rok 2008/2009

 

Grant mladých vedeckých pracovníkov UK – 2005

 

Publikačná činnosť:

 

Vedecké práce: 

Sayf ibn Dhí Yazan, King of Himyar Between History and Popular Epic.  Graecolatina et Orientalia XXXI-XXXII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009

 

Zobrazenie rieky Níl v ľudovej literatúre a v arabskom ľudovom románe „O rytierovi Jemenu Sajfovi ibn Dhí Jazanovi“ Arabský svet v premenách času, Bratislava, SAP, 2009, s. 23-38

 

Egypt 2011 – rok zmeny? Panoráma 2007–2008, Bratislava : CENAA, 2008 s. 537-546 

 

Critical Attitudes Towards Arab Popular Literature and its Reasons. Middle East in the Contemporary World, Plzeň : ADELA, 2008, s. 150-161

 

Remarks on Arab Scholarship in the Arabic Popular Síra and the Sírat Sayf ibn Dí Yazan.  Asian and African Studies ( SAV ) 4/2005.

 

 

Odborné práce:

O modernej arabskej literatúre, jej koreňoch a súčasných podobách. Revue svetovej literatúry, Roč. 45, č. 2, s. 4-9

Saladin - víťaz nad križiakmi. Historická revue, Roč. 19, č. 11 (2008), s. 44-51  

 

Koniec šťastnej Arábie. Historická revue, Roč. 19, č. 5 (2008), s.  54-56

 

Arabský ľudový román medzi  históriou a legendou. Nový Orient 4/ 2005.

 

Rozprávač, tvoje  rozprávanie môže byť  osožné. Literárny Týždenník: 31-32 / 2005

 

Umelecké práce a preklady:

Jakubjánov dom / ´Alá al-Asuání, Revue svetovej literatúry, Roč. 45, č. 2(2009), s.10-22

 

Psychológia mačky / Nizár Kabbání, (výber z poézie), Revue svetovej literatúry, Roč. 45, č. 2 (2009), s. 95-98

 

Tri poviedky / Júsuf Idrís, Revue svetovej literatúry, Roč. 45, č. 2 (2009), s. 65-74

 

Videl som Rámalláh / Muríd al-Barghútí, Revue svetovej literatúry, Roč. 45, č. 2 (2009), s. 109-120

 

Anúbis / Ibráhím al-Kúní, Revue svetovej literatúry Roč. 45, č. 2 (2009), s. 43-48

 

Zlatý vtáčik prinášajúci nešťastie / Ibráhím al-Kúní,  Revue svetovej literatúry Roč. 45, č. 2 (2009), s. 39-42

 

Ulička al-Midaqq / Nagíb Mahfúz  (preklad ukážky z románu) Literárny (dvoj ) týždenník, 15-16/2007

 

Kniha mi pripomína pestrofarebný koberec (rozhovor so spisovateľom Gamálom  al-Ghítáním.) Literárny (dvoj) týždenník, 1/2007

 

Az-Zajní Barakát / Gamál al-Ghítání (preklad ukážky z románu)  Literárny (dvoj) týždenník, 1/2007

 

Rozprávanie o Rytierovi Jemenu, Literárny Týždenník 29/2003.