Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ivan Lábaj

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

odborný asistent v odbore "Klasické jazyky"
 
hospodár Slovenskej jednoty klasických filológov (SJKF) 

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 314

E-mail: ivan.labaj@uniba.sk

Konzultačné hodiny: utorok 9:00-10:30 (alebo dohodou)

 

Vedecké projekty

od 2018 riešiteľ projektu VEGA 1/0733/18 "Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17. – 18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte" 

od 2018 riešiteľ projektu VEGA 1/0812/18 "Latinská slabika v diachronickom a typologickom kontexte" 

od 2018 riešiteľ projektu KEGA 008UK-4/2018 "Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium "história - klasické jazyky". Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte" 

2015-2018 - riešiteľ projektu VEGA 1/0627/15 "Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy" 

2017 - vedúci projektu UK/177/2017 "Ján Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analýza 3. dialógu" 

2013-2014 - riešiteľ projektu APVV-SK-AT-0022-12 "Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí" (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries) 

 

Členstvo v spoločnostiach, redakčných radách 

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV (SJKF); od r. 2013 hospodár

Člen redakčnej rady zborník FiF UK Graecolatina et Orientalia

 

Publikácie

2018 

 

 • Oratio in obitum Georgii Bona - Sambucova pocta synovcovi Mikuláša Oláha. in: Studia Bibliographica Posoniensia 13/2018. Miriam Ambrúžová Poriezová (ed.). Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018. S. 39-52. 
 • Sambucus on CiceronianismAn overview focusing on the second dialogue of De imitatione a Cicerone petenda. in: Johannes Sambucus / János Zsámboki / Ján Sambucus (1531-1584). Singularia Vindobonensia 6. Christian Gastgeber, Elisabeth Klecker (edd.), Wien : Verlag Präsens, 2018. S. 3315-329. 
 • Graeca v II. dialógu Sambucovho De imitatione a Cicerone petenda. in: Sambucus 12, Trnava : Trnavská univerzita, 2018. [v tlači] 
 • Konfesionálna otázka Jána Sambuca. in: 500 rokov reformácie na Slovensku. Maroš Nicák, Adriána Biela (edd.). Praha : Lutheranus, 2018. [v tlači] 

 

2016 

 

 • Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca: Humanista Sambucus a arcibiskup Oláh. in: Novinky z radnice, ročník XXVII, číslo 7, 2016. S. 14-15. 
 • Projekt Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. Predstavenie projektu. in: Sambucus 11, Trnava : Trnavská univerzita, 2016. S. 175-178. 
 • Ivan Lábaj – Mária Májeková: XVI. medzinárodný kongres Medzinárodnej asociácie novolatinských štúdií, Viedeň 2.–7.8.2015. in: Sambucus 11, Trnava : Trnavská univerzita, 2016. S.178-179. 
 • Ivan Lábaj – Marek Šibal (eds.): Scriptorum editorum Petri Kuklica conspectus. in: Graecolatina et Orientalia 37-38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. S. 14-20. 
 • Daniel Škoviera: Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. [recenzia] in: Graecolatina et Orientalia 37-38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. S. 151-152. 

 

2014 

 

 • Ján Sambucus v prácach Miloslava Okála. in: Klasický filológ Miloslav Okál, Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. S. 197-208. 

 

2013 

 

 • K otázkam vidu v latinčine. in: Sambucus 9, Kraków : Towarzsystwo Slovaków w Polsce, 2013. S. 15-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Lábaj sa špecializuje na novolatinskú spisbu, konkrétne na Jána Sambuca. Jeho dizertačná práca, ktorú obhájil v roku 2016, bola na tému "Ján Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analýza 2. dialógu". 


Vyučované predmety:

Topografia antického sveta

Latinský proseminár 1

Novoveké latinské texty

Dejiny rímskej literatúry

Latinčina pre historikov 1

Latinčina pre historikov 2

Latinčina pre historikov 3

Latinčina pre historikov 4

Latinské pramene pre historikov 1

Latinské pramene pre historikov 2 

Základy antickej metriky

Latinčina okolo nás

Antická versológia (2013-2016)

Novolatinské texty (2012-2016)