Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ivan Lábaj

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

odborný asistent v odbore "Klasické jazyky"
 
hospodár Slovenskej jednoty klasických filológov (SJKF) 

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 314 

Telefón: +421 2 9013 2302 

E-mail: ivan.labaj@uniba.sk

Konzultačné hodiny: streda 9:00-10:30 

 

Vedecké projekty

od 2018 riešiteľ projektu VEGA 1/0733/18 "Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17. – 18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte" 

od 2018 riešiteľ projektu KEGA 008UK-4/2018 "Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium "história - klasické jazyky". Diseminácia didaktickopropagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte" 

2018-2019 riešiteľ projektu VEGA 1/0812/18 "Latinská slabika v diachronickom a typologickom kontexte" 

2015-2018 - riešiteľ projektu VEGA 1/0627/15 "Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy" 

2017 - vedúci projektu UK/177/2017 "Ján Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analýza 3. dialógu" 

2013-2014 - riešiteľ projektu APVV-SK-AT-0022-12 "Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí" (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries) 

 

Členstvo v spoločnostiach, redakčných radách 

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV (SJKF); od r. 2013 hospodár 

International Association for Neo-Latin Studies (IANLS); od r. 2019 člen Committee on the Teaching of Neo-Latin

Člen redakčnej rady zborník FiF UK Graecolatina et Orientalia 

 

Publikácie

2020 

 

 • Nicolaus comes Zerinius – zabudnuté dielo Jána Sambuca? in: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis III : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. S. 190-205. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (22) Valeriana officinalis - Viscum album. in: Liečivé rastliny, roč. 57, č. 1 (2020). S. 28-29. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (23) Adonis vernalis - Asparagus officinalis. in: Liečivé rastliny, roč. 57, č. 2 (2020). S. 78-79. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24) Avena sativa - Colchicum autumnale. in: Liečivé rastliny, roč. 57, č. 3 (2020). S. 114-115. 
 • Konfesionálna otázka Jána Sambuca. in: 500 rokov reformácie na Slovensku. Adriána Belanji Biela, Michaela Prihracki (edd.). Praha : Lutheranus, 2020. [v tlači] 

 

2019 

 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (16) Polygonum aviculare - Prunus spinosa. in: Liečivé rastliny, roč. 56, č. 1 (2019). S. 28. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (17) Pulmonaria officinalis - Rosa canina. in: Liečivé rastliny, roč. 56, č. 2 (2019). S. 64. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (18) Rosmarinus officinalis - Salvia officinalis. in: Liečivé rastliny, roč. 56, č. 3 (2019). S. 106-107. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (19) Sambucus nigra - Solidago virgaurea. in: Liečivé rastliny, roč. 56, č. 4 (2019). S. 147. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (20) Sorbus aucuparia - Thymus serpillum. in: Liečivé rastliny, roč. 56, č. 5 (2019). S. 168-169. 
 • Tomáš Hamar – Ivan Lábaj: Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (21) Tilia platyphyllos - Vaccinum myrtillus. in: Liečivé rastliny, roč. 56, č. 6 (2019). S. 212. 
 • Z latinčiny pre prírodovedcov I: animalia. in: Naša univerzita, roč. 65, č. 10 (2019). S. 38. 
 • Pohľad na Sambucov vzťah k cisárovi Maximiliánovi II. prostredníctvom dochovanej korešpondencie. in: Studia Bibliographica Posoniensia 14/2019. Miriam Ambrúžová Poriezová (ed.). Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2019. S. 21-39. 

 

2018 

 • Imitatio Ciceroniana podľa Jána Sambuca. in: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková, Jana Grusková (edd.). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. S. 229-239. 
 • Oratio in obitum Georgii Bona - Sambucova pocta synovcovi Mikuláša Oláha. in: Studia Bibliographica Posoniensia 13/2018. Miriam Ambrúžová Poriezová (ed.). Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018. S. 39-52. 
 • Sambucus on CiceronianismAn overview focusing on the second dialogue of De imitatione a Cicerone petenda. in: Johannes Sambucus / János Zsámboki / Ján Sambucus (1531-1584). Singularia Vindobonensia 6. Christian Gastgeber, Elisabeth Klecker (edd.). Wien : Verlag Präsens, 2018. S. 315-329. 
 • Graeca v druhom dialógu Sambucovho De imitatione a Cicerone petenda. in: Sambucus 13, Trnava : Trnavská univerzita, 2018. S. 83-90 
 • Akademické hodnosti. in: Naša univerzita, roč. 65, č. 2 (2018). S. 44. 

 

2016 

 • Nové poznatky o živote a diele trnavského rodáka Jána Sambuca: Humanista Sambucus a arcibiskup Oláh. in: Novinky z radnice, ročník XXVII, číslo 7, 2016. S. 14-15. 
 • Projekt Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy. Predstavenie projektu. in: Sambucus 11, Trnava : Trnavská univerzita, 2016. S. 175-178. 
 • Ivan Lábaj – Mária Májeková: XVI. medzinárodný kongres Medzinárodnej asociácie novolatinských štúdií, Viedeň 2.–7.8.2015. in: Sambucus 11, Trnava : Trnavská univerzita, 2016. S.178-179. 
 • Ivan Lábaj – Marek Šibal (eds.): Scriptorum editorum Petri Kuklica conspectus. in: Graecolatina et Orientalia 37-38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. S. 14-20. 
 • Daniel Škoviera: Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. [recenzia] in: Graecolatina et Orientalia 37-38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. S. 151-152. 

 

2014  

 • Ján Sambucus v prácach Miloslava Okála. in: Klasický filológ Miloslav Okál, Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. S. 197-208. 

 

2013  

 • K otázkam vidu v latinčine. in: Sambucus 9, Kraków : Towarzsystwo Slovaków w Polsce, 2013. S. 15-25. 

 

 

 

Ivan Lábaj sa špecializuje na novolatinskú spisbu, konkrétne na Jána Sambuca. Jeho dizertačná práca, ktorú obhájil v roku 2016, bola na tému "Ján Sambucus: De imitatione Ciceroniana. Analýza 2. dialógu". 


Vyučované predmety:

Topografia antického sveta

Latinský proseminár 1

Novoveké latinské texty

Dejiny rímskej literatúry

Latinčina pre historikov 1

Latinčina pre historikov 2

Latinčina pre historikov 3

Latinčina pre historikov 4

Latinské pramene pre historikov 1

Latinské pramene pre historikov 2 

Základy antickej metriky

Latinčina okolo nás

Antická versológia (2013-2016)

Novolatinské texty (2012-2016)