Latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra klasickej a semitskej filológie

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.; zástupca zamestnávateľov: PhDr. Tomáš Hamar, PhD.; zástupca študentov: Mária Krúpová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie