Filozofia - história

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filozofia, historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied, Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., Mgr. Peter Benka, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, Mgr. Juraj Kucharík, Historické múzeum SNM; zástupcovia študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová, Marián Okres

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., prof. Miroslav Daniš, CSc., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie