Religionistika

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra porovnávacej religionistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD., doc. Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová PhD., doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Lenka Horáková, PhD.; zástupca študentov: Bc. Adam Viskup

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD., doc. Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová PhD., doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie