Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský, nemecký
Zabezpečujúce katedry: Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD., Mgr. Miroslav Szabó, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Michal Kmeť, Lexika, s. r. o.; zástupca študentov: Mgr. Tajana Hevesiová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD., Mgr. Miroslav Szabó, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie