Románske štúdiá

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský, francúzsky, portugalský, rumunský, španielsky, taliansky
Zabezpečujúce katedry: Katedra romanistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Členovia: prof. Mgr. Bohdan Ulašin PhD., doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., doc. Pavol Štubňa, PhD., doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.; zástupca zamestnávateľov: doc. Róbert Gáfrik, PhD.; zástupkyňa študentov: Mgr. Katarína Beňová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
Spolugaranti: prof. Mgr. Bohdan Ulašin PhD., doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., doc. Pavol Štubňa, PhD., doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie