Archeológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Rada študijného programu

Predseda: Univ. prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA
Členovia: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Roderick B. Salisbury, M.A. Ph.D.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Martin Novák, PhD. (Archeologický ústav AV ČR, Brno), zástupca študentov: Bc. Natália Gethoferová (študentka).

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: Univ. prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA
Spolugaranti: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Roderick B. Salisbury, M.A. Ph.D.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie