Filozofia - religionistika

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filozofia, historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied, Katedra porovnávacej religionistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., Mgr. Lenka Horáková, PhD.; zástupcovia študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová, Bc. Adam Viskup

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie